Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΝΟEMΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatol h.com
Εiο ιδpσεως 1932
Αριθμός φύλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.685
Σελίδο 28
Με επιτυχα το παγκρήτιο πρωτάθλημα
Ελληνορωμαϊκής πάλης <Κων. Τραντάς
04ος αγνας Πρωταθλήματος
Νοτίου Ελλάδος Motocross
Εξοικονόμηση ενέργειας στο Οροπέδιο Λασιθίου
Σελίδες 22a3
Η αξιοποίηση για άρδευση
των λυμάτων του βιολογικού
Υπηρεσία
Αντιμετπισης της
Ενδοοικογενειακής
Βίας από την
Αστυνομία
Μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία και το φιλτράρισμα
Σελίδο 5
Puropτu
ΝΙΚΟΣ ΤΡΝΤΑΣ
Στα 4500 κμ unoλογίζeτaι η nooότητa του .
νερού nou καταλήγει μερησίως στη θάλοοσ .
ατά την θερινή πεpiοδο
ης τουριστικής αιχμής .
μετά ano την επεξεργασία
των λυμάτων στο Βολογικό Αγίου Μκολόου . Και
nεpinou στα 1500 κμ νε
pού χνεται στη θάλασοα
κατά την χαμηλή τουp
στική και τη χεμερινή ne .
piοδο
Σχετική ανοφορά έγε
κατά η χθεσνή συνεδρί μμο εninεδo εneξεργαοίο
οση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑM των λυμάτων και η αξο στην οnoίa npoήδρευoε ο nonoη του νερού θα οΒαγγης Μαυρόης φοpά τός του Αγίου N- εmoευ , Ψημάτων το καταγραφν λετουργκν
Oπως εήνηoε ο γεn , κολάου , και τους βιολογ Κεντρuού Σταθμού Ελέγ- nopaμέτpων ης εγατ .
κός δουθυντής ης δημο -κούς της Μεάτολης (αφού χου στην Εγκατόσταση E στασης του Βολογικού και
mis επιχείρησης na ολοκληρωθε της Ελού - nεξεργοσίας Λυμάτων - των αντλιοστασίων στο
Mης Πεδιοδίrης μετά την ντας κλη
npόσφατη ολοκλήρωση
της αναβάθμισης του Βιο - γpάμμσε ότι βόσει της nεξεργασίας Λυμάτων A . χειρισμν Τον έεγχο των
λογικού τονερό αυτό tί. ευρωnaiής νομοθεσίος , γίου Νικολόου έχει εγκα - aταγραφν Των Βιολάνα καθαρό κατά 97% και το νερό αυτό έχει aυ τασταθεί κεντρυός σταθ - γικν της Πρίνος και του
"Η Τροχαία ενημερνει
τους καζανάρηδες
Σελδo5
0ι καιρικές συνθήκες
ευνόησαν το δάκο
Ξεκινά η ελαιοκομική
σαιζόν στη Σητεία
του ουστήματος εκnouπής
Αυτοματισμοί
Το ΔΣ ενέpνε χθες μηνυμάτων βλαβν σε κ
την napoχή υπηρεσίας για mτό Τη δημιουργία νέων
Σελίδα η
γίοu Νικολάου
Στην Εγκατάσταση Ε . anooτάσεως ελέγχου και
σύστημα ηλετpονού εξ
Οκ nδιαδίτης υno4 Διστάς
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-on
ΡΟΠΩΛΕΙΟ
την ου. κοοίστα Εημέροση
και nx μnορεί να moriζει τόματη λειτουργία της μο - ηλέκτρολογικν σχεδίν
ΚΗΣ μορείνα βληωeείαόμη στηρό καθοριομένη γοήρη μς οmoυ
ΚΜΥΛΩΝΔ
nερaτέpω σε στόδιο τρΤοβάθμος επεξεργοσίας δεντροκαλλιέργειες . όχι νάδος Επεξεργοσίας υ - του Βιολογκού μετά Τις
ν τonθέτηση των μως και καλλιέργεες λο . μάτων Αγίου Νκολυ κα nopanoνo μετατροπό
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
κατάλληλων φλrρων. χανκν κλη
Αυτό θα πρέπει να τε.
θεί ως εnμενος στόχος
της ΔΕΥΑΑΝ, Τονίστηκε
ano μέλη του ΔΣ. npooπική που εmpeβaίσαν erxε ότι ο Βoλογκός έχει φέρθεκε και το σύστημα κα του πεδίου εn τonou
τόσο ο nρόεδρος όοο και ολοκληρωθεί και είναι ήδη καταγραφής και η μπάρα του toγou καθς και των
ρΥ δευθνντής δυκριν.
tovτας ότι κάτι τέτουο θα τούς φόσης λετουργίος ηδιασύνδεση και η anοκa - nou θα ετλέoε ις cpyo .
σύστημα κααταγραφής τw Ο ενδεικτικός προuno βυτ μεταφοράς βοθρο - λογομος για Τις nape υπηρεσίες στις ο .
αγή θέσης όnου αδειό . noiες neρλαμβάνονται και
οι εργασίες του γραφείου
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΛΩΤΟΙ
Ελληνικοί
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Εισαγωγής
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ
Κρήτης
0.49€
0.99ε
3.29ε
Aυμάτων Επειδή έγνε αλ
Κοι επίσημα εγκοίνια
Από την ενημέρωση
nou έγνε χθες αναφέρ - ζουν τα βυτιοφόρα . μεταστο d εξάηνο της τρε- και αnatτείτα ο έλεγχος οδοmορκν του τεχνικού
rpέnei να ουνδυοστεί με .Ο ολάβο, ο onoος iς κα άλλες βελτd - λικό nooό, Τ . 2τ400
, oπό τον ίδο τόσταση λεπουργίος της σες aνέρχεται στο ουνο
το σχεδιαομό και κατο - τον ε
οκευή χωριστού αρδευτ- κατασκεύοοε το έργο
κού δικτύου , anό τα υφw
στάμενα, μέσω του oπoου
Βα αξιonoηθεί Το νερό και επίσημα eγκαίνο .
συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης για ΦΠΑ
Επίσης εγκρίθηκε η εm
στευή και αναβάθμιση του
Κεντρικού Σταθμού Ελέν
χου της Εγκατάστασης .
ηλε - πeξεργασίας Νυμάτων του
καρτν Τον Αγίου Νικολάου κα ο .
ο anapaiτητες tργασίες περλομβάνου
Τον έλεγχο και anοκa Μάλιστα . ο κ Πεδιοδ
της ανέοεpε ότι θα γήουν
nou θα προκύπτει από του έργου ούντομα . Γιατί τάσταση της λετουργίος
της μηάρος ειοόδου των
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ν πλήρη τρrτοβάθμα
LA ΜA ΔΕΙΤΕ neΡΙΟΤΕΡΕ nΡΟεΦοΡer Ε
|ΚAE Μ UK T ΣΕAAA ΜΑΣ ΣΤΟ ΡΑC0OK t ά
wwwdbn.cm/ onupoae Mμλωνος
Φρέ κα φρφτε Ααχενικ
nοληση λιανική-χονδρική ΣΥ Διανομή κατ' οίκον
mtpaοΥ sy Anot NiΟAAΟΣ. ΤΗA 204102071
npόκεται
neξεργασία για άρδουοση nou κόστισε Πάνω aπό Βυτοφόρων μέου
4 αατομμίρια ευp κα κτρονικν
οροομένων καλλιεργειν
στην ευρτερη nεpioχ
Και η neραιτέpω aν όθμιση- o τρτοβά το οποίο δνει npoonική χειροκίνητο χειρισμό δεύ στον τόηο για τα επόμενα τερης μηάρος Τον έλεγχο ΕΕA σγpoφν στην
Κρούστα και Πρίνος
INΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
30 χρόνια και anοκατάσταση βλάβης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα