Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ οo | 0o w ωp
www.olympiob imn.gα
ΤΕΤAΡΤΗ 6 ΜΟ Oν D1ο
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΕΙEWH ΤΟΥ ΒΟMEYT
οιΔΥΣΚΟΝEΣ
KΑΤΑ ΠΡΟ ΒΛΗΜΑΤΑ
Φ.Μ παραλιά κος:
ΣΤΗ ΒΝΠΑΕΥΣΗ
Μπαίνει πλαφόν
για ηλεκτρονικές
συναλλαγές από το 2020
Το Τμήμα Διοίκησης
Εφοδιαστιικής
Αλυσίδας
Συνάντηση του διουθυντή
Περφερεκικής
Εκπαίδευσης
Κ. Μακεδονίας
πρωταγωνιστεί στο
ΜΕΤΟΥΣ ΔΕΥΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ
ΣxοNEΝ ΠΣ nΡ
νέο περιβάλλον
noY ΔΑΜΟΡΟΟΝΕΤΗ ΣΤΗ
ΕXEΡΜ/σοτTΑ
ΤΙ ΠΡΙAAMAΝΕΙ Η ΑΣΤΑ ΜΕ ΤΙΕ ΑΠΟ ΔΙΕΙΣ
Eνonrη ου Δuτή uu pμς
E oτnς κoandww
ουοbv μοάν nς oτν wu
υpo κνηgu Ε p
πpομoβηε μπp inκu
eή Aπ ς nηpp "
Δnpμας Ετά σκ. Μiςs
Κότοn.
Σoπoμήςς "καόντρκο ς
Καapης αύo ws Κorτη κα
ς oορουρμτας n oa ν
poααp φης
Πppaής ης Π oς
Δnp 5dδιοη Κμής
Μαδου me κάκηαοκή
mpoονκο
Το σχέδιο για την
αποσυμφόρηση
των νησιν
na ΘA ΚΑΤΝEΜΟ NIU
ΣΤΗΝ ΕοχΟΡΑ
Εo Πpό yο , .
prnς γα απτουμρηρηv νnpν οu
Angiu o βημεο ρημ ός pόou ,
πος eς noς γu oς μήρ
aςdμa μο ou oona ημπoοn οοpv o ς
οδοής
OΕ Πς κ η δm μέ ν
πονou v olpηε omν mhuia
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚ4:
Νέες βελτισεις για τους οφειλέτες
ονσς αιπρφος E ς
ΠΜΕΗΣΤΗΜΑ:
Με κάρτα η είσοδος
των φοιτητν
ΣΧΕΔΟΝ 30.000 AΙΤΗEN
Kλppa μau ύ pu oua epς 0my
peη για wapm ttaιμ νηκονt η
ο κ συπλείe n poσς pς
Ε nς οκον όoο vάσή
η έσυ κ οήρις αυέχωνή
πηpίο ovtoυν οoηp
Mη ή θ pνaη ηnανή pρα να όο nς θα mpepα ανς aνprτς γκη
ov pνp muικpημού, pος nnon
υπόοNοο Μ070 Καοή γom
υρpeα κoup
Μ K"pμς a noίς μαo νο
keνoν m ppdά ς α.
μςwφάν
η γ Βo a η ναb Η
δήnη mς poooς uποpσo οα010
Εφάw δ οόφττsl σpτηό
u δpoή δ δ ή oή
ήμ γαη
ao, σμ ς μς
ampες στoan
Ααμtμος ημοφοd poμηw aό
m υ ua a pύνe
w meoμyoν pοov υρκά
οpάα, κοoπς nς ημpας ήw
μφκο 110 όσΑΚΟ Κ
ουτ πό wwoo we ηίwv
φo ό κμς oυνηρaa 0
LaApdo L ri μgas
ΦΡΕΟ ΣΤΣ ΚΑΤΑιWEΣ
ΑΛΛΑΚΑΙΣΤΣ ΒΠΡΑΓΕΣ
πραcα αά o mής κ υκυpίς Α
opάrro oς κoλήμκαά κα σ οmoγς τός p pi
ναn νυρo
ranmyomρp, oμpa μ πν
φμδα c Νάn η ηto οάΔ
ειση α η uρ κάpας unu ΝΟ)
κnυ ν om an
ooο Umκ o n κ Μpοuν
ουκήΤpτβου νιωθή aΒήoς
wb ίaμn
Μοonησάνς ουνομομίευγα mν
ονiη δση δο ρoa
cμαμ ς πλαές, bρου
ίμέx couou
δ ή ς οoς Μιοwnpό ό ομ ς
μνή oa ηpμς ηpoov a
Drpou. Α i μστμή μοθοη
ap λrρnvpoημ ηpo.
ΑΚΙΝΗΤΑ:
Οι τιμές μετά το πάγωμα του ΦΠΑ
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ
aαΟκΗΡΟΣ
ΗΗaΛΜ
Πpoκληση
-ηα μ
Τοπμτu oA δa o aτμα έρα mp τpa οu ήmον σ ρ ς μα ό
-u n ημτορράς Μικoμς ν a
έuν pe wonμέοu ί kunB
pprν ηονή τpo n ν κuκwpap ος πλiυς μής δov Dα paήpu μ
πού Μοαολή ou onA% για gα poνaα a
mobτpaμ ό δμής αό y 1nlavouρίοu
000 μό θα αομμιοό γηταΚΗ
mopoς
ΜOοmoσημκύ αφο μς pruν στymopa νoμο aηοro ην ή v 1.ο
πηpτοu 1η 00 ah ς v onA Ο ων
σς prova μoς on o
p κ μpάς0 u ς 6ηw
ατο ναpρον nςμ γιανα pn o
300 Την pα ovμ o νoπτων οpo ήγήpακo μς Τλησηκ pν w 15 0
- D ς eοuνora oτμο mςν
ηpής poση ίας ο
Σpa δηβpαμα 60mpauν μpο, as
uAeiou o Χοeργό στν ηήn
2512 pDοpά Σην a mon o ποό
a p δμήμεεμα υpα & Ες
H5EC MAMΑTOR
9 σης 10 επιχειρήσεις
στην Ελλά δα
αναμένον ανάπτυξη
Mpia Μ2
ip μρκο
μpυροάνi
55% ΤΟΜ ΕΠEΡΗΣΕM
ΔΗΟΜΟΥΝ ΣΜΕΑ ΠΟ
ΑΙΟΔΟΞΕΣ
neao ονά Μono όνα ας μpίαμαα
dtν pβpα mά 10% Μ ΤΗ o0Ben pά uάpενα ές παν
ΑΚΑΕΡΜEΑ 201
Έκθεση Eικόνων της Αγίας
Aικατερίνης για πρη φορά στο κοινό
Οpt . ηρς pός
14ΙΜ3Η
|esnμ μnή tos p
Οp10μ όμ Σραη οp
p oμ Κp
Drnse0 Κ
φ4s d.
ΣΤΟ ΜΠΡΟΠΟΛΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΕΜΠΙΣΤΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛIN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΟ ΤE 10 EΟΣ Τ Σ5 NOEMBPοΥ
ΤΠΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗTΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Φοpμίς ας με a m α Aβωματό
Ιepούς Μοούς ς πης ο ηςupύn ις αnροής
ouMομού Πpίoς μ σpa adς α.
μες κυκoύ μος νακονpoν ημήρα
που μ p
| o κοό|
| Τηpipάτη
M μ ΜΜ, Κα
τΟμ,.
ΓΕYDOR
φίλτρο βρύσns
| Α hης η
Το φθp βpσ 5YO uμm
moεias συw βρδο κοs
Είναι συμ επό με εpoούpe
Bρύσε pd .
nANEYHNCNE
| ΚΟΗ
φκνi .
ην Μpaή 100ς ην δεuίρο 35 Meμβrie
σο Mηaoinό Μο Κupς os
α oτες ον στίν ήτς 2
| pς μμ σμής Μηoομς
| υμμαΜΜ Κ x0
| μςοκν ητηερς ay
Τιμή ΣΟΚ
pειμνούρομπς δηυετό πρίουο
ρνέστε τpο στο Σ5193/83oaαλρnporareν5κις
Εrttaliectτταrέει κέαπ ετι κυμηβν
12,90
electricon
aeton
Τη. 23510 91197
| wawyioεgr
u -muwE rκο n ήττά
οuωπτανar - Βργος Σβλος μσχέργτας ο αμα
NΑ mn Taμος μn
ΕΕoκο οαν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα