Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.6832 . Τμή 0,60 . Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
Γαυπθεση ιεροσιλάς του για 10 χρόνια συχλονίζε τους κόλτους της Ορθοδοξης..
ΗΔΜΟΦΑΡΜΝΑΝΔΡΓΗΣ ΦΙΟΟΕΟ
Phήpdλτiπάτατρατήτοτα σας ! Μαβρί ( νύτοwhλiς ρτοω noσe τo ένα προς εκαπό έναντι ουπλη νσμού κάθε περιοής..
Η Ηπειρος ως Περιφέρεια άκλεισε
πλέον για πρόσφυγες-μετανάστες ;
Lonγμύνν λοτίστμωγήηια ειλνη ήμπής γίνης
Ρροσπάθεια αναβολής της δίκης για να παραγραφούν τα αδικήματας
. Η αντίστροφη μέτηση για
ην εκδίκαση mης υπόθεσης εpοσυλίας σε Μαούς και Μοναστήρια
mης Ηπείρου (και όχ μόνο ) που έ
χεισυγκλονίσει Τους κόλπους Της
Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει αρχί
ΟΓΟΟ10Ζ0C TΠ0G Εo
Αυτή τη στιγμή οι φιλοξενούμενοι στην περιοχή μας ανέρχονται σε 3.500 άτομα
1 9 σ ο υ με, tnmo
', Σύσκεψη χθες στα Γιάνενα όλων των εμπλεκόμενων φορέων Δαβεβαισεις
Κυβερνητικού Εκπροσύπου για δίκαιη κατανομή ανά τη χρα
Ε ΕΝΕΕΣΧΟΡΕ Τδ ποτριαρχκόν φόβηΤρον
Είναι αυτή Τη στιγμή ro πο
φλέγον πρόβλημα με το οποίο δε
ν μάχη η Κυβέρνηση προκτιμ
νου να Το ντιμετωπίσει Παράλ.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Ο ΣΕΒ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ
ΠΡΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΜΟΝ ΔΕΔΕ ΔΑΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΟΥ: a poλ m pεγoλύπρες
σε, καθς η δίκη έχu οριστεί για
ης 19 Νοεμβρίου 2019
Σύμφωνα με βούλευμα του Συμ
βουλίου Εφετν uaννίνων , mapaπέμποντα ενπoν τυ Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννiνων ο Αρχμανδρίτης και Πρωτοσύ
γκελος της LM. Ιωaνiνω- επί Μητροπολίη Θεόκληου- Φιλόθεος Δ δες και άλλαα πέντε άΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
αντιδράσεις και την περισσότερη
|Η στορική εφημερίδα Οpoόδοξος Τύπος, στην Τελευταία έκδο- ανησυχία σης τοπικές κονωνίες
σή της (η Νοεμβρίοu)-αναφερόμενη και σε παλαιότερο αποα: λυπκό ρεπορτάζ του ΠΛ - αναρωτέτα Σεβ Ιωαννiων
θα ουγκαλύψη το οκάνδαλον Δέδε δια ης οωπής τουp
όπως είναι αυτή Της Ηπείρου ,
που σηκνει ήδη , εδ και καιρό,
Ενα βάρος δυσανάλογοrων δυ.
νατοτήτων της.
- 11η στλ
Είναι σαφές όπη Ήπειρος έχει ξεπεράσει πλέον
τα όριά της και δε μπορεί να δεχθεί περιοοότερους
πρόσφυγες και μετανάστες . .
Μετά από αυτοψία ειδικού κλιμακίου . .
Δεν ανησυχούν οι υπηρεσίες
για τα λύματα στο Ελευθεροχορι oστοσυςνα συρνοτος
V Απόχομπόστη διαρροή στο Eργοστάσιο Απορρμμάτων
Ο υoνiw Μόξιμος
|θα παραστεί στην αδίκοση
uς πολιτικός εόγωνς
Με επιστολή στον Μ. Eλαόφ
Μημείο στα Γιάνοα
τμς τμίν των Ζωσμίδων
ψπiο Σύνεσμος Αιογίτο
Σελ 2
Ο λόγος γκ 1ο πρooφυγικό-με
τανοστευτικό το σποίο τείνει να πάρα
. Χαρα .
κτηριστικό
είναι Το σπόσπασμα
του άρθρου
Του Ορθόδοξου Τύ.
ΤA0 ειρό γααμίνας
mpiow τις nέα
τα πάντα στο πέρασμά τοu! Το θέμα
απασχολεί έντονα και ην περιοχή
μας και συητήθηκε εκτενς χθες σε
σύσκεψη όλων πων tμπλεκόμενων
φορέων στο Δημαρχείο Ιωσννίνων .
Στο μεταξύ, ο Κυ. Καθησυχαστική εμφα Μστηκε χθες η Περιφέρεια
Ηπείρου μετά την αυτοψία
που έγνε στο Εργοστάόσιο
Επεξεργασίας Στερεν Απο
βλήτων στο Ελευθεροχρ
με αφορμή πρόβλημα moυ
προέκυψε με διαρροή κομπόστ Τη Δευτέρα, κατά ην
διάρκεια της έντονης βροχ
πωσης .
Μάλιστα χθες 11ησελ
Επίρουν ης 120Waamiπε
wτun Παρας το
Ενκό Πήνεο αυς Iόo
+ 2η σελ.
που που υ.
Από Το Βήμα και ΤΑ ΝΕΑη Δευτέρα (11 Νοεμβρίου)
πογράφεται
| από Τον κ rεργιo Τραμπού λη: Εάν Σεβο- 11η σελ.
Εκδήλωση-φόρος Τιμής
στην Ηπειρωτική ευποιία
Σελ 2
Με υπερμεγέθη βαρέα οχίματα
Αρχίζει η μεταφορά ανεμογεννητριν AΤκολμου. οι συμβάσεις Τριν ΑμεA
για το αιολικό πάρκο Κασιδιάρη
>Στο Πνευμ. Κίντρο Ιωαννίνων, παρουσία του Κ. Τασούλα
ΟpΗ ΔΕΥΑΙσυνεχίζει να
προκαλεί εντάσεις
σμένους aπό Τους με
γαλύτερους
: Εθνικούς
Ευεργέτες
αυτής εδ
της χραος
γέννησε η
Ηπερος . Τα
παιδιά Της,
που ξενιτεύτηκαν και μεγαλούργησαν στα πtρατα πης Γης , δεν
ξέχασαν ποτέ Την πατρίδα Τους .
Αντίθετα, επέστρεψαν σ ' αυτήν
και ην προίκισαν
νΕματικ αοφλη για τους Δήμου; Ποyτίν- Ζiος με η λεπουργα το
. Στο τελικό στο διο μπαίνουν οι εργο
σίες για 1o αολικό
πάρκο που κατασκευ
άζεται στον Κασιδιά ρη , moυ εκτείνεται
στους Δήμους Πωγωvίου και Zrouς. Οι ερ.
γοσίες διαμόρφωσης
Του εδάφους και rω
βάσεων στήριξης Των
VΒaρείς χαρακτηρισμοί από θ. Μπήγκα για mη Δημοτ. Agγή
. ΗΔΕΥΑΙγια άλλη μα φορά αποrελεί
το πεδίο της έντονης πολπικής αντmopά .
θεσης rης απελθούσος μεη σμερινή ΔηΑρχή Ιωαννίνων .
Ηπαράταξη του. Δημάρχου θωμά Mπt γκα , η σπαύα έχα βρεθεί στο στύχαστρο σκληρής κρτικής το προγούμενο διάσημα, με a ποκορύφωμα την απόφαση για tθελούσια ξοδο υπαλλήλων Της ένανι αδρας αποζημίασης μία ημέρα πpν αναλάβα η νέα Δημοτική
Αρχή του Μ. Ελισόφ , με χθεσι - -11η σελ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κοΗ2e
στην ανέτρση ο paλλοντσς
κομείων , ναν , εθνικν σταδων.
Δ.Ε.ΥΑ.
νοσοανεμογεννητριν ολοκληρνοντα και Τις επόμενες ημέρες αρ χίζει η μεταφορά roυς από το M σολόγγ ς Τον Κασιδιάρη .
Ιωαννένων
δρυσαν Τράπεζες κοι κονωpελή
Κρύματα και στήρξαν -ησλ
Παρίτεση στο Γταιμτολόμο
ζuά Δήμας υγwίου
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
ιπρος
Το πρτο δοκμαστικό δρομο λόγο έγε πpοχθές , αλλά τα υπερμεγέθη βαpέα σχήματα 11η σελ
ΑΠΟμΕΙΣ
Ξείnσε n προετομασία για rΟmνίδι rης Παρασκευής..
0ε 12
Στον ΠΑΣ ξεχνούν τον Εργοτέλη
και σκέπτονται μόνο τα Χανιά
Προς Εθνική κρίση λόγω
ΒΟΛΕΣ
μεταναστευτικού!
Την πατήσαμεν .
Ετοιμοπόλεμοι και οι Κρίζμαν- Ράντοβατς
> ράprι ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΟΥΡΗΣ
. Το παχνδι με
Τον Εργοτέλη αφή,
νουν στο παρελθόνως μια κακή παρένθεση- Τεχνική ηγε, σία και ποδοσφαιρ στές Του ΠΑΣ oν
να και ήδη έχουν
στρέpει Το ένδαφe
pον Τους στην εκτός
: έδρας -11η συ.
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
Ομτ Καθηνητής Φλολογίς Πανμου ωoνuν
. θα αρχίσουμε με τα όσα υποστηρίζε ο καθηΥηmής Γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης σεικά με
όσους ο Ερτογκάν στέλλει οργανωμένα και συστη
ματικά στην Ελλάδα . Έχει ακούσει ο πρωθυποupγός ότι όλοι ουτοί είναι παράνοpοι μετανάστες
και ότι επρόσφυγες, θεωρούνται όσοι από μια μη αοφαλή χρα ε
σέρχονται στην πρτη ασφαλή χρα, δηλαδή στην περίπτωσή μας.
στην Τουρκία; Αν όχ, καλό είναι να ακούσει πλέει και -τησελ
eΠού είναι ο Δήμαρχος Αυτή η φράση, που για χρόνια πολ
λά την είχε στα χείλη του ο δημότης ( κακς ) , σε κάθε αναποδιά που του συμβαίνει, θα πρέπει σύντομα να εκλείμε!
Ο Δήμαρχος δεν είναι ο άνθρωπος που με ένα μαγικό ραβδί θα
επιλύει κάθε πρόβλημα που δημιουργεί στην πόλη του ο ίδιος ο
δημότης! Η καθημερινότητα του πολίη θα βελπιωθεί σημαντικά
ανο ίδιος ο πολτης προσπαθεί καθημερινά
7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα