Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: "Έχουμε έγγραφα ξένων αρχών που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
KQ NTRA
4.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ 1ε
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΕΠΣΤΟΛΗ-ΦΩΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ:
ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΤΡΑΦΑ
ΕΝΩΝ ΑΡΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΥΝ
ΒΓΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ"
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ
Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΣΕΛ.3
200.000 ακίνητα
κινδυνεύουν να
βγουν στο σφυρί!
Σε πλήρη αnελευθέρωση των ηλε
στηριοσμν , χωps npoστασίο , με
χλιόδεs οικογένειεs να χάνουν τα
σπίτια τοus, οδηγείτοι η ελληνική αγο
ρό! Οι ρυθμίσειs τελεινουν , n ηλa
φόρμα για mν nροστασία ms nρns
κατοικίοs κλείνει στο τέλοs του έτοus
και οι τρόπεζεs nou ετοιμάζουν μηα
ράζηλειστηριοσμν
ΔΕΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗ ΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
,o1c ν0 / %, ue
ΧΕΙΡΙΟΝΤΑΙ Τ1Μ oΑΙΑΕΧΙΚυ ε.
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ Οι ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ EΝΟι
ΣΟΦΟΥΛκ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΜΩΣ Ο ΑΓΓΕΛΗΣ
Αoruo Ανuorulις oυ Aυ oou
τΟ ΕΓΓΡΑΦΟ φωnό nouφέρνει
σήμερα στο φωs η Kontronews κοι
το Onoίο unoγρόφον οι ειοογελεί
Ελένη Τουλουπόκη, Χρήστοs Νίού
ρas και Σπιλονόs Μονoληs , το
onoio onεuθνεται στου αντειοογ
γλεs ου Αρείου Πόγου Ε. ΖΖoκόρη
και Λ. Σοφολάκη nou xειρζοντοι
mw npοκστορκική εξέιοση σχεικά
μεmNoons, κοτορρίτει TS οeh
ότητεs nεpi σκευωρίαs στιs onois
κατοφεύγει η κυβέρνηση σην ενο
Υνα ηροηόθεια ns νο ακυρσει
τη διερεύνηoη του σκονδάλου . Με
το ίδιο έγροφο-φωτό nou έει
ημερομηνία 3092019 οnοκαλύπτε
τοι όη ο ορμόδιο εισογελείs δουν
χέρια τουs όκρως onόppητα
έγγροφο νων ορχν , εκτων ono
ων Προύπτει με οοφήνεια ο λόγοs
κλήτευσηs κων δύο εvοηομενόντων
μαριύρων δημοσίου συμφέροτos .
.νo. 1.6203,ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Στην αpοσμο pοo oος oτoppmα tγγpopo
4wwvopωκωνα τοοona ς mpς δopopoςms
INOVART5, ε wv oολν πpouο μοοpήoa o oyoς ης
Σηκνουν τα χέρια !!
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ δαστόσεις λομβά
νει το ηρέeλημα τns δοκείρισns tou
nροoφuγικού και του μειανοστευτκού . Στο Μξίμου Τρέμουν, στην κυ
ραεξίο, με το ονδεκόμεο αεξε
γτων κατοστάσεων οφού οι μέχρι
τρα ηρωτοβουλεs nou ένουν λη φθεί δεν μηοpοoύν να δοουν λύ
ση στο τεράστο ατό ζήτημα. Οι γe
νικευμένεs αντιδράσειs των τonκν
κονωνν στιs onoies nηρωτοστατούν
γολάζο δήμαρχοι αλλά και ερε ,
nou έφιοσαν σε σημείο να ξεnεράοουν η Χρυσή Αυγή και να δηλ .
νουν δημόσα σε συγκεντρσειs ότι
θa ns ευλογίσον , Βρooκυκλνουν
Tmν κυβέρηση
ΣΕΛ. 8-9
pοoou ουμppovοςολο κοτ
a την υπoeεon ε oπotλoμα να εσηρρ 0ομο γοο
o, Το tγγpopa ano δον
pων, κo oς
- 0σou ση 0ουήκη δογροpα
σnoκoυνη ης ον v tton
Εγpopa oa rouν umopn outως Εooημος 1 Am .
Όπως ν όon oό ο 6ο0 ρtnουν ο
Μnρomto opoδρα πtpov Της npo
.55monφής μος coτo o ori ης Δοοσύn.
Σο oημpνουμε όn σα πρimuonη oυ pος φe
μπορούμ να oουp, md 1ος α σuntpoω trpopa
προκοpνου
66 noφn εί w etpcnoς Τ0oς
υποβουο όληoη οuως η πoρούοο δοββαθ ση
Βουή πoτεpνoυ να λβουν γoon α cmpoouma ου
εΜηoύ κονβοou
aς φuoονpop un
Μ .bΗ .
4Υ ος ης
Τι θα
πληρσουμε
με τα νέα τέλη
κυκλοφορίαs
Αθήa 30002019
οι ΕΙΣΑΤΕΛΕΙΣ
n ΧνA
ΣΥΜΕΚΒΑ ΣΤΗ ΣΕΑ 15
ΣΥΝΕ(Α ΣΤΗ ΣΕΛ10
ΣΕΛ 9
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11-22:00
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σημανικέs αλλογέs φέρνει στο φορολογικό
aπό το 2020 η κυβέρνηoη με Βασικό
συστατικό τη μείωση φopων.Ωφελημένοι
από TIs αλλογέs nou θa επέλθουν σην
κλίμοκο φορολογίοs των εισοδημότων aπό
μιοθωτές υnnρεσίεs θa είναι οι μοθωτοί, οι
συντοξιούχοι και οι καr' εnόγγελμα αγρότεs
Σ. 89
KCNTRA TΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ NOVARTIS