Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou aγαna
τον τόΠο tου
πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εήηg Είη Δuθnτς ΒΣ ΤΕΡΒΑ Eις 50 kaΦλ 152μή 060 αγό ΣβπΚγινή 23 kapiw 2019
ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟΕ Ο ΠΡ0ΒΝΗΜΑΤΙΕΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΡΝΜΑΤΑ
ΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
pοβλημαt
σμό εξέφpα .
oεο Δημοτι .
Εκός Σύμ .
pουλος της -Δημοτικης
Ο κ. Κορωναίος n
peeεot otρά στοrχείων
aό τα npακτικά του
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ρης Τσελίκος
λίου της Τετάρτης, ου Δθνούς Εmoτη.
καθς ός ισχυρί pοrιou Συνεδρου nου ΤΜ
νερrαυuς στηκε , η αλλαγή της beξήχθη στην 1pβεο
Κοσμάς Κορωναίος
για το Τμήμα Λογ- βάσης εοαγωyής του τoν Μάιο tou 2006, oε
στικής Πpέβεζος , καδημοσιευμένη εργασία
10 θα σημάνει και με
tά τη συνεδρίαη του ωοη των εoικτέων με βάση στοιχτία του
oυουδαστν στο Τμή
Δεν ακούσαμε λέξα για το Νοσοκομείο
Μετά το Θόρυβο Που Προκλήθηκε
από γιατρούς και εργαζόμενους
Από τον Κυβερνητικό Βουλευτή Στ. Γιαννάκη
2004-2005.
Δημοτικού Συμβου .
μννέχrια τη σε
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ
ΝΑ ΔΙΟΡΘΩ0ΟΥΜΕ!
Λέξη δεν αrούσαμε τς τεnεu
τος ημέρες αno τον κυβερνn .
κό Βουλευτή tης ΝΔ Στέργο Γrw| νάκn για το Μοoοκομείο Πpέβe .
| ζος , μετά ος δυοάρεστες εξεhi
ξεις και τον 0opυβο nου npon .
θηκε onό νστρούς και εργοόμε ,
Με γτύση mxpή στα χελη και τη Ψυχή έστω κιαν
πρόκετa για ξέχωρη Τημή!
Μόνη pας ελιnίδα Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Θαρeεί άραητ, Yιατi mολύ θυρρ αργεί κ'aυτή
Εραφε ο Σπορος Kpn
ww ντησελ
νυνέχενα στη σΕ. Η
Την εθνική Πολιτική
Tπεραστιστής των γελοιστήτων
ο κυρ Aλέκος
Για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Παρουσίασε στη Βουλή
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
onoε τον φραnt κα ntpε τον oo
στην Βounm ο Μέκος onaμmοuρόpς για να
Την εθνική πολιτική
γμα τη διαχτίpση των
απορριμμάτων πα .
ρουσίασε στη Βουλή ο
Κυριάκος Μητσοτά .
κης , απαντντας.
στην paα του Πρω .
Ουποοργού . σε σχετ
κή ερτηση του βου
λευτή του KINΛ ο
δοοσία Κωνσταντινύ .
noυλοο,
στηρίξει τς γελοιοττες των δήθεν μθnτν
καπά την naρenoon της 28ης Οκτβρίoυ στη
Νέα ολaδέλpεα
| υν τη ο Η
| wννέχεα στη σε.4