Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
Αρ. Φύλλου: 2108
ΤΙMΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟ ΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Στιγμιότυπα απο το τελευταίο
Δημοτικό Συμβούλιο
Πανέμορφο αι
έρημο!!
Δυο χρόνια και .
βάλε!
Η συνεδρίαση
διεξήχθη σε ήρεμο
και ενωτικό κλίμα
Ανεξαρτητοποιήθηκε Δημοτικός
Σύμβουλος από την Δημοτική
παράταξη Δήμος για τα παιδιά μαςφ
Καταγγέλθηκε κλοπή από αγνστους
υλικν σε εν εξελίξει έργο και φθορές
στον ηλεκτροφωτισμό της πόλης
Σελίδα 3
*00000000 000 0 0 0ύι
.w Σίδα 5
βάνει τα υλικά που προκύπτουν από θα εξετάσουμε την πρόταση του κ
έργα. Δεν έγινε τίποτα και φθάσαμε Καραπάνου. Προ ημερν κλάπηκαν
ολοκαίνουργα καλδια από τα δύο
Το ίδιο έγινε και με τα χματα που αντλιοστάσια αντιπλημμυρικής θωράκισης που κατασκευάζονται και το έργο
00000000000000ύ000000000000000000000ο*
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Καλή σκέψη
αλλά. !
Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας ξεκινά
διαβούλευση για το
Περιφερειακό Σχέδιο
Προσαρμογής στην
Κλιματική Αλλαγή
ν Τρίτη 290κτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 25η συνεδρίαση τυ
Δημοτικού Συμβουλίου για το 2019 , και
συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
στο σημερινό σημείο.
προέκυψαν με την αποχέτευση Νεοχωρίου. Θα υπάρχει Επιτροπή που θα
θα καθυστερήσει δύο μήνες
παραλαμβάνει τα χρήσιμα υλικά όπως Η κλοπή έγινε λίγες ημέρες πριν
το έργο μπει σε
λειτουργία. Επίσης
τελευταία ορισμένα
άτομα, κατεβάζουν
τις ασφάλειες του
Δημοτικού φωτισμού , σπάνε κουτιά του φωτισμού
και δημιουργείται
μεγάλο πρόβλημα
στην πόλη. θα βγει
Δελτίο Τύπου και
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (πρην Δήμαρχος ) 1 Στο έργο της οδού
Κύπρου την 24/9 είχε παρθεί
απόφαση για μερικές διακοπές
του έργου για την υπογείωση
της ΔΕΗ Υπάρχει χρηματοδότηση για αυτό και ποιο είναι το
χρονοδιάγραμμα του έργου;
2.Συμπολίτης μας ρτησε
που πηγαίνουν οι κυβόλιθοι
που αποψιλνονται από τα
πεζοδρόμια της οδού Κύπρου .
Είναι σε αρίστη κατάσταση και μπορεί
να χρησιμοποιηθούν αλλού.
Πρόκειται για υλικά που μεταφέρθηκαν όταν γίνεται μια μελέτη να προβλέπεται υλικά Προ ημερν μάντρα πωλούσε
με 10-11 φορτηγάσειδιωτικό χρο στον
Άγιο θωμά Τι συμβαίνει
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ότι είναι χρήσιμο δεν
πετιέται Πριν ορκισθ, είχαζητήσει να ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δεν είμαι ενηυπάρχει υπάλληλος για να παραλαμ- μερωμένος για το πρόβλημα αυτό . μη χάνονται
Σελίδα 8
Εορτασμός
της 28ης Οκτωβρίου
στην Ιερή Πόλη
του Μεσολογγίου
........είδα 3
.0000000000000000000000000600000000000000000ί
φωτό αρχείου
Εκείπου υπάρχει
πρόοδος
και αυτού του έργου. Σήμερα δεν υπάρ-θα γίνουν μηνύσεις κατά αγνστων.
χει καμιά πρόβλεψη. Θα δοθεί εντολή , ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ Δεν υπάρχουν άχρηστα
ΟΝΛΙΑΝεEWS
0 Επιβλέπων να μεριμνά και για την
συγκέντρωση των υλικν που προκύπτουν. Συμφων με την ερτηση.
άσφαλτο .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Και κάθε Νομικόπρόσωπο
του Δήμου πρέπει να κάνει Επιτροπές
να παραλαμβάνουν τέτοια υλικά και να
Σελίδα 2
Περί μπανιέρας
ολόγος
Συνέχεια σελίδα 4
... Σελίδα 8
Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ύψους 2,2 εκατ. ευρ
σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
Νικήτα Χρ. Φιλιππόπουλου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.......ελίδα5
900000000000ο000000
Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Εργάτης του καλού
Κργασίες για την συντήρηση και (χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα νίας , με στόχο την εξασφάλιση της
. αποκατάσταση υφιστάμενων αντι - Δημοσίων Επενδύσεων ) . Στο πλαίσιο αντιπλημμυρικής προστασίας των
πλημμυρικν έργων πρόκειται
να ξεκινήσουν σύντομα στην
Αιτωλοακαρνανία, καθς την
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης
προχρησε στην υπογραφή
σύμβασης με τον ανάδοχο
του έργου.
Πρόκειται για παλαιότερα έργα
στα οποία παρουσιάζονται
εκτεταμένες ζημιές λόγω
των σφοδρν βροχοπτσε
ων αλλά και της καταπόνησής τους της εργολαβίας, προβλέπεται επίσης λειτουργία των υδατορεμάτων, αλλά
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα απομάκρυνση μπαζν και βλάστησης και θα γίνουν λιθορριπές για την προτων τελευταίων ετν . Ο προϋπολο-από τα κυριότερα υδατορέματα που
γισμός ανέρχεται στα 22 εκατ. ευρ απορρέουν στην ΠΕ Αιτωλοακαρνα- λίθους κατάλληλης διαβάθμισης
Συνάντηση του
Δημάρχου Κστα
Λύρου με την
Βυρωνική Εταιρεία Ι.Π.
Μεσολογγίου
παρόχθιων περιοχν τος.
Το έργο περιλαμβάνει ακόμη καθαιρέσεις των κατεστραμμένων
τεχνικν έργων όπως συρματοκιβωτίων, τοίχων αντιστήριξης
από οπλισμένο σκυρόδεμα, αναχωμάτων και εργασίες ανακατασκευής τους στη πρότερη μορφή
τους Θα γίνουν καθαρισμοί της
κοίτης των υδατορεμάτων από
αυτοφυή βλάστηση, απορρ(μ
ματα και μπάζα προκειμένου
να διευκολύνεται η υδραυλική
Του Χρίστου Θ. Παταδημητρίου
επίτιμου δικηγόρου Μεσολογγίου
.......είδα 4
Γιατί θα
πλημμυρίσουμε!!
Σελίδα 4
000 0 00000Φ00ι
. Σελίδα 6
Να μη χάσουμε
και αυτούς
Αθλητικό κέντρο
ή κυνοκομείο;
στασία της κοίτης και των πρανν με
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγην
στο διαδίκτυο
την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.blogspot.gr
ΟΝΛΙRNEWS
........Σλίδα 7
.....Σελίδα 4
0000000000000ι
μμονοζΜ
ΚΟΔ. 2007
Hellenic Post