Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
ιδρυτές . Διευθυντές : Μικoήλ A. Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήλ K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
ίδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Αρ. φύληou : 4202
Σάμος, Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
Περίεργες καθυστερήσεις
μετά την κατάθεση ασφαλιστικν
μέτρων για το νέο ΚΥΤ
3 χρόνια μετά...
Δολοφονία η εξαφάνιση
του Μιχάλη Σαρικλή
Το δρόμο γo nς φonaκές npε ο 74pονος nου κατηγopεtα για τη 600opova
τou 92povoυ Μaι Iopή ο onooς οonyea στο Πρωτoκtio 1oμου και
anonoyθικε ενiιoν ανοκρτή.
Το δκοσήρο δεν tou oνογνριoε
κανένα εnoppuvοκό και με ούμφωνη
γνμη ανopτή και ε9eγendα κponKΕ Rpoφunακιστέος,
H undeeon orooono rpv 5 povα | με nnpoφορως nmηκε nopάτom ano moupνεί κοι δpωτότοι εov nτον κonοoc noit ov eσ nερφυνε ή σεκδιαότον ερήμην
έντονο την tonή κοωνa οφoύ ο
Μεύλς Εορκς εξοφoνίoτε στικ ο
NoeμPeiou 2016 piς να οφήou ton
ο οoσεκ και οι φήμες κονον noyo
για τοξ6 tou σην γεπονκή Τουφκία
κοι διοφοοες όΜες θεωρίες nou onuς
διαπιστθ στη συνέχ , δδδ ο
ίδιος ο δρόστης της δonοpovος tou .
με τoν enoio διστηpούoε φΛιtς σt .
συς το θύμο . . Ηουνέα στ σλ 6
Τον anόpoση γα τα οοpoλστικά μέτρα για το νtο ΚT στη eon 2εpου oναμένan ONστικ Enmpond κατοduν Μυτnνν , nonoia ονοφέpε nς συμφωνa
Ζητούν άμεση συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό
για το Μεταναστευτικό
Η neppepooκn Aaή και ο, δμορκo opeioυ Αnaoo , M+πιλάνος δυτκός A
pou to. Ανατολoς Ιάμοu, Δυτικής Ιάμου Λuνοu, υνοντίonκον την npompoύμενn ερδομόδα στη Μυτιλήνη κατ εεέτοοον την επδενούμενη κοτόστοση
με τον διορκις ουξονόμενη είo5ο μετανοσν npoopογων και τm napoμoνή
touς στην ntρptpεκ
.Εhweερoγλοu.
ΟmnΕΕ
ΜΙnντος στο ρoδο ομονα 05,2, στον Μάνο τεφονon , tmv Tετoρτη , 50
Μυτiwn, tmv Tpitn Τmv npomγούμενη
εβοομόδο ο οpeμός twv μετανοστν
nou έφτοo, στο neντε νηod nου ond .
νουν το μεγολύτερο pάpeς nτον 2.214
ότομα εν tο δόστημα 7-13 Οτωβρί.
ου0 pομός toυς ήtav 160 άτοuα .
Σημεινετα ό ο οκτέρριος ήτον ο
μήνος μ ος epoούτερες σφέμς με
τους εrrεRaίς να aγωνούν για μα n pόμοα tn και φέtος με τo vnoo
νο έχοuν ήδη opνntκoρεκόρ τετροεt
τbe ρόptοος της κονότητος Μupnmwoν , κ napvος Εhεueρόγnou ,
4 wπονστι eεpon καtοων Μumνν
αμου, ως γωστον εnοuν καtοθύοει στις 30 Ιεn 2019 ottrημα στο tβούo
οκ Ελευθερόνnου, onno eouv νο υθούν το eμoτα του νoού κοθς Οo
ουτό δεν οφοpά μόνο τους Μυtnmouς annd ononnpo to νnoύ εn .
Η σνακονωon της Ευντονστικής Επτponis
4 Bυντονστική Emtponn κοτοίαων των Μumoov tuου ως γνωστον έnουν
κατοβέσε στι 20/0/2010 oίτrυο στο LuΑβούno τς tnpotίος κα 26η016
οοφoniσά μέτpα κατό της anopοoης τtν unουργείov Eοuτεpv , npoσταoος
ονepepe μκτοξύ onv oσ:
της Enpστείος και στις 26 Eεn 2019, aponιστικά μέτpα κατά της anopoor
των υnouργεwv Eoντεριπν , nροστοσίος του nontη neppoοτος κα Ενρνεoc στκό με τν ημουpγα κη στη θέonη ΕΡΒΟΥ- Eτόμου . Εντος 5 nμερν
00 nρens wo έ εκδοθεί κonoo oπόφoon με tο oοpoστκά μέτρα AMωΚ tou nonttn t Μttανοστ κής) κα nερβάnnoντος και ενέργεος ακτκό
ένM τα 0ohouνά μέτρα, μόνουν no to vona τους , ntrροφερίες
ο νόnμα έχουν το οοφonoτικά μέτρα , χάνουν o to νonμα τους , nmpoφopiες
με τη δuουρα vtου κT στη 0έon Σερβού τς Εμου . Εντός nνte rμερν 0ο
p ο έ εκt00eί κnooο anopoon μ ο 00pooικο . ηnrpopορες όμως
σνοφέρουν όυ iona κonoo napdtoon tκ μέρους των υnoupτίον Στο τ
puoυν οi ψθη κύn0o nopotooη ati δαν ήτov έτομο το unοrγείa .
νο έουν δη opνmτκό pεκόρ τετpot 0ένο υnυpγtίo κoτέθεσε φάκnο, to ono 60onoupo δεν κατέθεοον κι η
το ένα unουργείo κοτξ0ε0 φoκ, to onna 60ο unouptο δeν κατέ0εοoν κοι η
0:οοωνο ηtούν ν γnοuν oκου δ6
Οκ Ελευθερόγnou uroyptμμοε ότι θο έrpene με npoooή ενοή να στουατή. noc κοτέεσε npotόσεκ το έe unoupγείo , ev to ona uoά κα η Μwn
eoυν α εργοoες noυ βρίοκοντοι οε ttnξη στο ΚT v ήτoν κάnοος nonτης 0a Δooύνη ανομένε Κοι tpuτα, rputov. εdv ήταν κόηοος noitης 00 ηeρiv
neptuvt η δκoοoύνη ή 00 εκδκοότον η no0εon εpήμην fας και ον uόρκει ή00 εκδιοότoν ερημην Etός κοι aν ueε nepέμpοη άθεν κoι δεύτερον
νο νο θέoουν διο orς τo rppuo κέντpo φneεvος nρnou 34.500.
tο κοι νο δoouν Νοκ.
Εντω μετοξύ , μ ταk pυeμοtς npo
mpά to npopouα ς uβέρνηoης ecthou 60οκ to 6noντα με nopμpooη aνu0εv , nou δεν 0Εn vo nστεύω ό κοι ουτή η βtpνσm nopεu- η eδους unoueyol tίνoi ουτol α onoio εν νομοθετούν θοι 6εν επορμή δημ,
νο νο θέοουν διο oης το npophΜμο κέντρο φnoεvος . nepinoυ 54.50 .
nnoioo nou ettei κοθορούς κανύνες
και χρονοδιαγpάμματα να mv naροn
mpά to npovpoμμα της βέρνnoης οothou a 60ους το δκοούντα με
μα εκτόνωση mς ηpooφuγς ot noodhnm επτάoon ων επαο0- eiνeι στην ΕΜή δοοούνη. η είδoς uουoγί tvo οutοί οι onofou εν νοσrς, με τω μέτpo σroouμpoηonς νο φovonnd και της onοοuιoonoς ww μοοετουνα δοί δεν εφορμεζουν τους νμους κοι Ουοoν oo εμένα τον onho
tθενται σε όμεοη εφορμογή κοι τους νmoov tου Ανατοού Αγαου 0έtει
npoopurες και μετσνόστες νο μετοp to oετό νομοσκίδιο ούuφωνα με
ροντοι αnό το νno στην ενδοκοo . tov Μaonn Χρooοn .
no τον onutεpo ουντονσμό τwν
διοφορων umpeov των unouείων eomoύμevoς το σέδιο νόμου nεpi
nou εunέκοντα στη μτοοon o
poiνι στην εΜνn δούn η eίδοuς unoupγo vo ουτo οι onoο εν νο
τους νύμους κα αατον ano τους nonς uw εpopμοn tου νοpέpα n
ντοnστική Εητρo στην aνοκoίνoή της
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
no| δράσεις σε Βαθύ και Καρλόβασι
ο noupνός npοoτοοίας tου
nonttn
Αποσυμπίεση...
δrbvούς npοστοoος , στα μέ τmς Ν nρpaρεκή Ομοonoνδίa Aτόμων με Αναnnpo Βopeiou Αγοu noδκπαι να εmoεptί to vnof της
Με εupί rheopnoiο ο κο οΝΑA ψηίστκε το
νομοαδο του unouργeίοu npoστοoίος του nontm
μετεγνατόστοση noouγων στο εο0
τερικό trς κpoς ειδκός ουντονστης
oμδος κονοpountυτς erporς Σάμου poκμvoυ να ουνοντoeι τα ωματεία Α με Α- An tnς κα να οntioει ano κοντά τα npoοvέprρε 6υ μεταύ δηωv στάτος uτa nou oντuετωntοuν tα AμA και οι οκογίνυdς του, nou δαμένουν στο νno με σποnύ την
ορtα ο υφnοuρrός Εύνιής Aυ ων rpoθούμενων διστάξεων tvu να οναδτnon uσuw. νοντος toν σνο ενάντα στην οδopooia κα tv oνεuθυννεnτo ων apoδ oτο όouno , υo tov tτo is bcοvούς npοστοs ,
ας και όλες δατάξες.
οι δστάξες του νουμοσεδίου rpopntnovντα να εφοpμοστούν ano tmv opή του νέου ετους και υnoρ η
εκτίηo ότι η εnαεuoη ων δοδωοον 6αδοε τη
δυνατότητa anoouμηεoης tου ουστήματος unoδaκής
κα φnoξενος οτούντυν όουo,
Με τw εφορμογή του νέου νομου ια το όοn a
ξεκοθορίεται σε συντομο pouό nooς δοούτoι
6ouno κα noo appος είνα το uata oma κoι
ου uοφεoες όουν nopoμυνουν ως rpoopuγες
στmν ΕΜόα na nοpόoyμο unopeoύνται μετά την
ονογνριοή toυς ως rpόoφυγeς ν0 εκατaneφουν ος
6ομές nου npoopζοντο για τη στέγοοη aτούντων
δουο και να oouv με δος δυνόμες Με οτόν τον
tpeno eα tξοοponζεται ότι σης 6ομ4ε α uηdo υν
θέοεις γιο tους νέους οτούντες άουno εφόοον undρ χουν όνθpωna nou pρίσκοντoι σε ουτ τν oνάγo
Ετο νομοσίδιο npoδιοpίονται οι npoeeoμες κα οι
κονόνες εξέtοoης μος aίτnonς η onoio γνετoι εντός
μπwv με δυνοτοτπτο nopoτooης tnmoν τοuν
νος , Αβιόδος Eτεφανς . Τις τεNeu nopένουν rpooτοοία φόνοστους " .
tooς 15 nέρος έφτοοον στο νηooτου τες ως ψοη rpoξn aveρunoμού
ονοτολικού Ανοίou nκριοότερο ono εξορντος όοους δεν nmpouv ta
5.000 μετανύστες και nodouuvες με το mpoτηρσικά τoυ πρόouno,
unoupytib ηροστοoίος του notη νο Υnoράο ε φ eα εξοnφeeί το
nponpd aέδο γe tmν μετοόνnon ς naίοο της κβέρντσης εΡΑ nou
enoμενeς 3-4 εp6ομdδες τουniσοv 0δ0mo νoν apoooopο oppό
5.000 ατόμων oro α κέντpo roδorς uνκόw τpίtωv όρων, α onoio, no των wnotν ετός anό τους nepinou pαμένουν κρίς νόμμη ατία,
οptwv και npeoν.
oapoτnpστκά του rρόοφυγo,
ΝΑΛΕΥΟΥΤΕΑ
Ένα υποβρύχιο στο Κοκκάρι
Στην καρδιά
του 200 Παγκοσμίου Πολέμου
20ΛΙΚΗ ΥΓΙΑΟκ,
ΧΠΟΛΑΧ ΟΥΚΟ Σι
Με οφοpή tv 70n εnttεo tou-On ο oυνεργάτης tου fopoκοο Βrpoτος
noκομής Αονn γρόφerγa ένα όνωστο, στους ρoooτεpouς noτo Η avmpoouneia tnς noA μεA BA θ0 εοφee
ό τou nonμου, dnς τoυ το οφοίonεο natέpoς tου άννος Αpυρονnς
aού tuματεu ΑpA και φεν Wioς Μένεγος
ο opος, μοθηεές Δμoικού κοι onΜav ohtων mwέν να tmv κανονκή όιοδoa na tmv tappuo .
00 βeοκετα στη rhattia Κaphepooiου σιmν eρκή
τον Δo πκς Eάμου κοι tον Δήμο Ανατολκής
τομο με ε Δρήνικ rων Enάγων AμΑ, nov
Βριοκόμοστε στην καρδιά του 20 n γοομουnontpou
Η Εάvο
κτηής tha enpona τους φοοστκούς | onν naδv μ Αναmueαr Yoτipnonn .E. Σμoυ
νόμος του, Η ne ehss ανκ ο 4 ΜΕΝΑ και 00 ουνονei με τους Δημάρou,
φάβος aρορούοε navτού . Η στoρ. στους onoίου 60 θέoουν δητήματο όnς η rpoβο ρευon toυ μετnοuστα ρόρειασίνοpα
e' v Aρονα ως ταonpό του Ρoυ nμοτο tης Ειδς Αγωpίς κοι Eκnoiδευon στην
nen w oosn tou 41.eie oνoγooe veio-npόvoα και στην εφοομογή twν δκομάτων
souς tόμους nohεμστές σ αυτό ta των ΑμεΑ, όnως ουτά npnoόφοντα στη oμpoη K 11 η. 00 6ο0εi ουνέντυυη tunου στον Δο youς γα τους onoioυς anoύντα διεη rpoσtοoίo , α
μέρη να nopouv to δρoμο της npo. ΤουΟHΕ. iv onoα έxει unoγρoφω κα nxpo μ
οφυnoς κοι μέοω Τουpος (ουδετερη με toν Ν . 0074/2012
χρoι , νο φ000ουν στη Μέσn AνaoM
Πonaσupη κο tεpoομα Μ0, με petoς 0ο nopaonoυenoouν o0mo p0on στο
ΧPou ουο φoου φορτωμένο με στό γre ο του μοu Βooς nou reραμo , στην non , μαξ με το noδά , οouuνος tn
φεο, enovοεuon . nhο και ψ ναι φnούς σγνες μετο των omv ομάδων διοδρομή and τo δμορio roος τον EONA tpou
Χεια να φύdoοuν μέoω 0m rotou Δμου Βoθέοc Euμμετέχε κοι το 00nκό
κnoτρonς, στη Σομο , στο onτ, συς | μήμα nobv με αvopiο του uhόγου rovων
δοδτοσία αντστοίος. η tttteon ononρνετα
εντός 20 xρν με δυνστότητα opoτooης εnniiov
56co ruεpoν για tον δο Λόγο . Enionς κοορRοντα
οι rpoeσμες έκδοoης tης anόpooης της Αρής Προοφυν.
τέηoς econτoοι νiο δοδοοoο oυnpoτηonς Knμοοων ταος συνορομής της Υπmpoioς Aσυnου ο
ρομακό Εωuστίο Α
πooνρτούιενη ο κατο -oΚpΟ εοι του Ε
κα onων Nίkoς Μένεγος tης οδού ropyupο και 00 ουνοτήoει tov Δήμοριο tς 20 ρόγμ δινοστότητα noρότοσης εnnov
νou fονων κnδμόνυν κοι Καρnoράοου τον onoio 00 rpooohtoει νο κόνουν er nugρύν να τον δ0 Λoo. rnίoς κοpeοζοντα
της οδού ropyupo και α συναντήσε toν Δήμοριο
καpnopoου τον onoiο 0α rpooontoει νο κνουν
ponto μ ονompκ αμαο, δεμένα μότα και
naτερaoες στην o66 rpyop κεντρ δρoμο του
nστερίoες συην ο6ό ropyupo , κεντροκό δρόμο του
στους oroίους 00 θέoουν διτήματο όης η roόοpο , Δήμου και δημόοο κτία και με tmν unooτpξn της
Δήμου και μόoο κτo κοι με τmv upooτpη της
en στο δομημένο και φυσκό nepφov , στο rpo - Τρoος νο εντοnίοουν το onpoordΑοστο onμεία
της δοδρομς Στm δρoon ουτή 00 ουμμετέουν 000ε τους εo μoης γiΣ
naδά ano to 0 bnμot Σoheio Kοpnopοoίο .
των oποντων , με βόoη τmv ε0νκόnτa κα tους (
npoβanoυν οε npoτερooninon tων oτήoων oνά
κpa καταγωγής Η potpoonoirn opopό oως
6ους δεν ουμμορpνοτοι nρος ος onopoσεις μετο
φοράς τους, tους κρoτουμένους, τους ευάωtoυς και
το ότουο nou npotpονα αo οοφon τρn xρo n
Tnν Τpitn 5 Νoueρiου , και pa 9:30 ημ οα υνυντη0ούν με τον Δμοοο Aνοτοήκης oμου. με
Τnν Kapοκή 5 Noeμβρίου, τα μnτης arpoου
neioς θα nopoonouonoouν o0Μ 6pon στο
τον oreio α rpoyμatοnoroouv τη φoon eata
toν enrεiο 6o npoγματonorooυν τm &ράon 860ta
στην nn, μα με to nobo , oonoueuντος tn
οοφoλn κρο καταγωής
Ο άwvος Αμapονης
και εnoτροpή στην κεντροή naτεία . Τηv δo μέρα
κo pa 11:30 θa εnoapoύν tο Εδκό ημοτά
κο ρa 11:50 θa enoαφ0ούν το δκό Δημοτκ
δεμόνν και φίnων στόpαν με αναυδακή uσt , Doisio κ το ΕΕΕΚ Ιδμου και τoν ούnoογο
1oως με το nopontνω tnte κόποιο τόη και η ooσυμπίoη των νησκν γίνα nοoγματικότητa Enaδn
όμως ο δάβonoς έι nonno nooopio ος ουγpαroveuv κοι Κneμόνων. Η enoφη θ0 ononpωθeί τηουμε την αoοδοα μος γα το μελnούμενo στο
με ουνόντηon της oνrpooneioς με το Διοnή μετανοστευτικό nou too paa έ amoε τη ωn
στο Αβονικό μτno
Πως ένα μnοβρύno oό τη Μέση Ανο οκογtνεές tος Γparopa , napd tον
tonn rpoε στο κοοoρ και anopβοo neο tης ήttoς τo neco 6ριστο .
Εγνno toγματόρo ονομαομενο κό
ντο μα0 ε τον οσύρμστο ,
| ρoon ΜΕΝA,
Τη Δευπέρο , 4 Nοεμeρίου , στις 10.00 ημ n αvn .Η συνέχεα στη oΑ7
4m κοι φoς tou naοομ
του rεvού Νοoοκομεου Ιμου ,
oουμa μο8
tων νnocoν μος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα