Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Νοεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0903
Τιμή : 1.00ε
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αύξηση
εισφορν
για το 83%
των ελεύθερων
επαγγελματιν
Φρένο στιs υπερ
προμήθειεs
.Ποιεs χρεσεις για τραπεζικές συναλλαγέs θα μειωθούν
Νερό στο κρασί τους
όσον αφορά στις χρε
δοση αντιγράφου των
επτά τελευταίων κινή.
σεων (mini statement ),
που με βάση τον προΣημαντική αύξηση σεις που επιβάλλουν
των ασφαλίστικν ει σφορν προκύπττει
για την πλειοψηφία νονται να ρίξουν οι από σήμερα, εν πλη των ελευθέρων επαγ - τράπεζες , ανακοιν γελματιν και αυτοα πασχολουμένων
(σχεδόν το 83% ) αναπροσαρμογές στα προμήθειες. Υπενθυμ.
λόγω της επαναφοράς των ασφαλιστι.
κν κλάσεων.
Σύμφωνα με πληρο φορίες , το σχέδιο του
συνέχεια στην 11
σε μια σειρά από συναλλαγές υποχρε - γραμματισμό θα ίσχυε
Λ0υ9.
ροφορίες τη θέλουν
να ανακοιννει μει
σεις σε ακόμη δο
1 2 3
4 5 6
7 8 9
νοντας ήδη από σήρ
ζεται ότι ο τιμοκατάλογος εργασιν της ΕΤ ,
αφορμή για να επανέλ
θει στο προσκήνιο η
συζήτηση για τις τρα.
τιμολόγιά τους.
Σύμφωνα με αρμό
διες τηγές , παρότι το
εκάστοτε
εφαρμόζει τη δική του
πολιτική, αμφότερες οι
διοικήσεις τους , δε πεζικές χρεσεις, πε
σμεύτηκαν
του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη,
είτε να άρουν είτε να
μεισουν συγκεκριμένες προμήθειες .
Πιο αναλυτικά ,
Εθνική Τράπεζα παίρ.
νει πίσω τη χρέωση
0,15 ευρ για την έκαποτέλεσε
ίδρυμα
εντός και εκτός ευρω
λήψεις μετρητν από
ζνης (0,20 και ο,30 ΑTM άλλης τράπεζας
ευρ αντίστοιχα) , την σε ακόμη 14 νησιά
προτίθεται να προχωρήσει η Eurobank, θ ωστόσο
χιλιομετρικά ή άλλα
ενπιον ριλάμβανε χρεσεις επανέκδοση ΡΙΝ ανε .
ξαρτήτως τρόπου παραλαβής του ( τρία
Κινέζοι και
Αμερικανοί
οι καλύτεροι
τουρίστες για τα
καταστήματα
για την εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης
κάρτας κατόπιν δήλω - ευρ) και την εφάπαξ
πής/Φθοράς/μη (έξι ευρ).
τοντας
απλειας/κλοσυνδρομή ανανέωσης κριτήρια .
Σύμφωνα με τις naρα .
πάνω πηγές, οι σχετι
κές ανακοινσεις, που
δεν αποκλείεται να γί
συνέχεια στην 10
αυτοματοποιημένης
Αναλήψεις
Στην επιστροφή του
κόστους
ανανέωσης ( έξι ευρ) .
την ερτηση υπολοί
που σε ATM τρίτων
DAF (Direct
Access Fee) στις ανα Προκαταβολή
50% για εκκρεμείs
επικουρικέςs
συντάξειs και
εφάπαξ
Σε αγοραστικό προορισμό εξελίσσεται η
Ελλάδα και ειδικά η
Αθήνα , καθς ολοένα
και περισσότεροι τουρίστες επωφελούνται
των Πολλν επιλογν
χαμηλν
και των
τιμν -για τα δικά
τους εισοδήματα-nου
προσφέρει-η χρα .
ιδιαίτερα δημοφιλής
ως προς αυτό το χα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9