Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πολύπλευρες οι δράσεις
του Διαύλουν τον Νοέμβριο Με Ζάκυνθο στον Βλαχιτη
και τον Δεκέμβριο >σελ6
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΓΕθηκή Κατηγορία
Μόνο ντροπή
Επιδρομή βανδάλων
στο Μουσείο Σπάρτης > σελ 7
η Σπάρτη > oλ 14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ6ββατο 2 Νοεμβρίου 2019 | Ετος 24ΙΑριθμός 57601 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoeakonikos gr. www.lakonikos.gr
Οι τουριστικές
επιχειρήσεις
της Πελοποννήσου
Πάνε Ιταλία
Δια στόματος του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη
Το 2020 ξεκινάει
η ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
Σημαντικά εργαστήρια
σε Τορίνο-Μιλάνο
PELOPOΝΝESE ,
Ο Τουριστικός Οργανισμός
Πελοποννήσου, σε συνεννόηση με το γραφείο του ΕΟT
Ιταλίας στο Μιλάνο, καλεί τα
τουριστικά καταλύματα της
Πελοηοννήσου να συμμετάσχουν σε δυο σημαντικά
workshops εργοστήριο) noυ
διοργαννονται
και στο Μλάνο της Ιταλίας , το
διήμερο 11 και 12 Δεκεμ Βρίου 2019, αντίστοιχα.
Ειδικότερα , το πρωτο workshop, nou θα λάβει χρα στις
11/12 στο Τορίνο, οφορά εκδήλωση με B2B συναντήσεις,
με τίλο-Η Ελλάδα συναντάει
το Τορίνον. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης , τα καταλύ ματα nou θα συμμετάσχουν
θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν ηερίπου 70-80 εκ Προσnoυς Τour Operators
& Τουριστικν Πρακτορείων
του Τορίνου.
δεύτερο workshop θα
λάβει χρα στο Μιλάνο στις
12/12 και πρόκειται για εκδήλωση-workshop με B2B
συναντήσεις, αnοκλειστικά
MICE , στο onoio οι συμμετέ χοντες θα έχουν την ευκαιρία
να συναντήσουν ηερίηou 40
buyers του συνεδριακού τουρισμού , Για την επιτυχημένη
διοργάνωση του εν λόγω
workshop , θο υπάρει συ νεργασία του Γραφείου του
ΕΟΤ Μιλάνου με την Ιτολική
εταιρεία EDIMAN , μία οπό τις
μεγαλύτερες κοι εξειδικευμένες στο χρο MICE εται ρείες στην Ιταλία.
Τορίνο
Οι άξονες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης ΑΠορριμμάτων
τοτάκης, το έργο -ξεμηλοκά - μέχρι σήμερα . Έτσι, η κυβέρρεν μετά τη διάταξη του αναπτυ - vηση επχειρεί να υπερβεί τα εμ ξιακού νομοσχεδίου , nου Πόδια nou tίθενται από τις
προβλέηει ότι τις onοφάσεις για nορατάξεις της αντιnολίτευσης
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
γκαίων για την κατασκευή μονά - Πελοποννήσου , οι οποίες κατοδων επεξεργασίας θα λαμβάνει ψήφισαν τις απαλλοτρισεις σε
Αρκαδία (Παλαιοχούνη και Λοριφερειν και όχι το περιφερει κωνία fπεριοχή Σκάλας.
ουνέχεια σελ9
Το πρτο εξάμηνο του 2020 θα Κωνσταντινόπουλου. Ο Πρωθυξεκινήσει η υλοποίηση της Σύμ - Πουργός Παραδέχθηκε ότι n κυ ηραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Βέρνηση θα ενθαρρύνει τις
Τομέα ΣΔΙΙ για τη διαχείριση Συμπρόξεις Δημόσιου και Ιδιωonoppιμμάτων της Περιφέρειας πικού Τομέα για τη διαχείριση
Πελοηοννήσου , όπως αnοκά- των αnοβλήτων , noρoυσιάζονλυψε ο Πρωθυπουργός Κυριά-τας anό το Βήμα της Βουλής τους
κος Μητσοτόκης anαντντας σε Πέντε όξονες για το Εθνικό Σχέ επίκαιρη ερηση του Βουλευτή διο Διαχείρισης Απορριμμάτων .
Αρκαδίας του ΚΙΝΑΛ Οδυσσέα Όπως
anαλλοτρισεις εκτόσεων , ανα η Οικονομική Enτponn των ne τηκε ο Κυρ. Mn- ακό συμβούλιο , όηως ίσχυε
Χιλιάδες αθλητές και φέτος στη Σπάρτη
Και τρα δράση cSpartan Race
Το Σαββατοκύριακο το αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης
Το 30 -Spartan Race της ανάλογα με την κατηγορία στην
Σπάρτης είναι γεγονός, Περισ- onoα συμμετέχουν, θα κληθούν
σότεροι από 2.000 αθλητές, προ - να ολοκληρσουν την απατnερχόμενοι oπό τουλάχιστον 65 τκή Προσπάθεια, ακολουθνχρες του κόσμου , ρίχνονται τας διαδρομές nou θα έχουν
αυτό το Σαββατοκύριακο [23/11) στη μάχη του μεγαλύτερου διο Σπάρτης θα διέρχονται Πληαγνα με εμπόδια στον κόσμο , σίον της αρχαίας Σηάρτης μέχρι
δοκιμάζοντας τα όρια και τις αν - τις όχθες του Πoταμού Ευρτα
τοχές τους και Βινοντας μια και τα υψόμετρα του Πάρνωνα.
μοναδική εμπειρίο . Οι αθλητές,
WELCOME
εκκίνηση από το δημοτικό στάσυνέχεια σελ 9
ουνέκεια σελ.8
Και τα καλά
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΖΑΚΑΚΗ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αγησιλάου 1 16, Σπάρτη /// τηλ & fax 27310 26690 // κιν . 6987 737 850
δεχούμενα και
τα κακά δεχούμενα
του Αθ. Στρίκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα