Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγana
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειoνήτης- Ειδότης, Δευθντής ΒA ΖΕΡΒΑ. Εnς 50-k φίλλυ f151 Τμή 080uμ . hoρoκαυή 1 Νιepiow 2019
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕNΤΡΟ
ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΛΙΜΕΚΟ ΤΑΝ
cpovα ήταν r
ουνεδρίοon tou
Δημοτικού tu.
βουλίου της Τ τάρτης , κο0ς το 16ο θέμα
nou opoρούσε στονορσμο.
nd κα το φμοδιο Τmoυργε 0- μέοo εrιorwnος , anoσφήνουν to νομο o μαΑρος Ισεέxος το oruooύυκο uς
|ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
τmonoroneεK, ούμφωνα
upουou , καt μερά0 με υς οneς η Προn
του Δημορκου 00 ορίοouν
το 5/5 των μελν του ΑΕ
του Aενού Τομείου ενo
η σνtnoευση ένον Δημοστο νιγονός ηu n τικό Τύμρουο οunNa ουμίοουμε ότμο ου , οόφεia ως apoς τοναp0μό στον . κα Φ0 ta 25 mu
ΔΕ. όηως μέχpι tupα uτου ηnοικού Α Κο ριονταν η oντmoτευoη.
Μnv na1 Tν001 u
της αντηοΤευοης, Φτne
od Ταμείου και το 10 θέμα
pα το Νοoοομεio nρέβε , αό ε a rν.
ος μον0ninouv to tνδοφέpoν.
στοσε τo στηριτηκον
εκομενο, θεμα της οψηpίας στο Δ
υ Οrομn.
ουντδορ Τn Ταμείοu , ΤΕή ο νομκος
σύμβου ος του Δήμου , a)
ση οεν
του μυκου
Eaστολή "ρoς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥY Βασίλa Πλαγιανάκο
Με θέμα: Το Φαρμακείο του ΕΟΠΥ|
Απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεας
Eπιστολή πρoς τoν
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Βασίλη Πλαγιανάκο a.
nέoτειλε ο Ιατρικός
Σύλλογος Πρέβεζος με
θέμα τα
|25 κιλά γάμπαρη και 30.55 κιλά τοιπούρας
Αλιεύτηκαν Παράνομα στον Αμβρακκό
Τα αλιεύματα κατασχέθηκαν
και επιβλάθηκαν διοικητικές κυρσεις
Στο riaiοο ουντονιομένων οστυ.
νομικν ελtpων για την καταηonέ.
| μηoη της nopavoun anetaς κυpίως
1 στον Αμβρακικό Κόλno , το Aιμναp .
χείο npέpεζος ..
ΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΥΥ Πb Eίο BO w στησε
wντχεα στη σεA.
Tiν Προκήρυξη 300 νέων προσλήψεων
γιατρν στα Νοσοκομεία
Ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βuσίλης Κιλικς
Θεατρινισμοί
της Πεντάρας
Μόνο ως oτpvoμούς mpoκrμένοu
να καθυστερήσει η δοκδικασία μιορ να
δεχτ tις αντιδρόοεις tόo0 tου Κοομά
Την nροκήρυξη
800 νέων mpooλήψε
ων γιατρν στα Νοσοκομία , εντός ης
άλλης β ομάης , a .
νυκοίνωσε ο υnouρ.
γός Υyίaς Βασίλης
Κικίλιας , μιλντας
οε τηλεοπtικά κανά,
Κοpωντoυ όο0 και του Γopyou Νίton
στη συνεδρίοoη του Δημοτηκού Συμβου .
Μου Πρέpeζος
νέ στη Η
| ννέχεu τη σrΕ