Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ ο | 0o w ωp
www.olympiob imn.gα
ΠAΡΑΣΣΗ 1 NΟMBΡΟΥ 200
φrκΟAΕΡΙο:
ΑNISETOE ΣΤου ΘEΣΜΟο
ΕΜΠΟΡKo ΣΥΛΛΟΟΣ
Eεανούναπό
σήμερα οι ενδιάμεσες
φθνοπωρινές
εκπτσεις
ΑΝDDTA ΠΡΟAΡΕΤΙΚΑ ΤΗΝ
Τεράστιο
κοπασμα
10 τρισ. Κυβικν
Pεκόρ διακανονισμν
οφειλν για το ρεύμα
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΜΟTA ΤHEΚΡΗΤ
Εneo γμή εμ σου πoνw
RAAΗ ΤΑ ΚATΗΜΑΤΑ
ο: opleri mpi o p
p ν ntv ή 20 θα μp
, puvοτro ήμς mpλn
av o η o Κρήτς
Σύμp aφςv , ο
συρμόες ος ίνίnpίπoκ
ο ς ή ru ημοτεαο ύμ
013ηgmδμη a ίς κοηκή pίa
Pes, ηia πpeοληρiστό o uTοup npλο κ ρpος Γovn
Movη σno icoπρκουνυ γo
Τν bnw ων παομήonν δn
μάν έgαΝ α ΜΟηδογΟ
po στν Enδδa Ο Μφβηηd ήov oοάpn
n μο αμρ cς άpς drde
Epi ς 0oς πης οu eu
νo mς Knς αν μyο δ μουτόκή η τu A. 5
φΟ ok |
naς a
δpi 4
μέρας μκΚ
15Nοp.
Καύ η
ionw α
ονοράpμη
r η .
va μάη ήwον ν
υnaoνurea μείmno Eo
Eάμa ό υoo eοη
Σε ισχύ από σήμερα
το χειμερινό ωράριο
skPίς w
o o πρ κός Τ0εpς Κahςήα
e μκς Βεpατς hayus
ms ns ατυ ον on,mprηou μ νε
nΑ ΤΟ ΥΧΤΕΡ
ΤMOOnο ΡΕΜΑΤΟΣ
Αrό 1η αμευ nuσ ο Μγο0
ημdδο η Ν αέμμδ sίς ς 10
Αnpdu Μ κdη ς npnεn
ηήκuοao o n, Η
οU p ύ ης νήνος τu p
Τονρ ηόp φ μο
. boasωopο 00 σoος
ΓΣΤΟΥΡΜΑΡΑΣ :
Ανησυχία για
τον κίνδυνο νέας
ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ
Ποιες αλλαγές έρχονται
από το 2021
παγκόσμιας ύφεσης
Apuς νp ομς v oμας
αστεμίυε opα δοpής
Τράες ς Ες Γις Ιπερνόρς
πpaδo ς nσti o oaε η
ΣΥΝΕΑΡΗΗ ΠΑΣΟΚΕ
Δεν πάμε πίσω ,
το μήνυμα
ΠΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ
aτόμοη το nκ ς πoτoε
μα μοrα
Γao δηοή poo, peru
ναο dn δμo ή πούήο.
paς u v τμή δημο ό
on κες π μά κηα
oν αοoν
w pοopομ ν in on eς
απόnς νάς pοΜΚοΝ
ποin4 σμή κowά δίοy ά
δμn 0r ηριούν nς opμεδόpς
κ&bμς oεμεάδητα. Apαό
τόσ υναό μmνmouμάη
ποv σμ α μpv ο
Dα um ΗΗ πκο
πδιμη umς o mo μήμςσ
Twpiouητηδο o Μοori, otpe
oi pό Χras
σ0 e ponης ληνς ναμοo μην στυς opuς αήpνaaς σou μmw
iη p κoήμκοςο- ονη u ου a n υAoupγς eοv Χρης rop,
Crs ο υποpγόςΦοστμo v κp - pάς μοςα μα οής αοτμς
p . μναμ va
o ΚΚ % ί κοκ
μμ5μπίς pw μίa γa otapo
ωooτο νακις κ ακήρληφντας
υπήμη δp φο Kο
Παpona o ή0 mn uu nς m
Εoν poς sponpoη κή aα δάκ "Κ
μίας Oσα w p ν u
ΜΜA πμn ό unNεκ m
cbηηε ponς Μ:30 μμησίοpη
καmr νu η boa ueu
αεo oMoK μηοpηrTumd
να δ , Tκ η r wn
κpoumv o lp v
άnu σνρu μήτn o δηΗΡ
οu δnβpiu
poovompo μς π prmna
ηup τoάοηςαφος τω
ww άτν
Σύμpa μ7 ήcnis κpάος
μς ηνο να φαμίοa ό πpόpομμα
Μoτu ς μοή ρνης
ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΣΤΜΟΝΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΕΤΗΟΤAE uΡΑ Κ ΟΡΑΜΑΤΑ
Αρκετές χρες , ανάμεσά τους και η
Ελλάδα, πιστεύουν στο ακακό μάτιν
BΟΥΗΕ
Αμεσα η απαγόραυση
πλαστικν
Eν D ο άν ο pς a, oάοd ναα πνε η οηόνν pΡΟν
υς η Ε a oonpo w ao nwοon ,
aόμοτ, αoν δpo, σημομia ταγpnonpα m σησ oτόηνtπνα
a μο n οπο ας a Δnrp o s u pu μς
λομδος oο oolδ app uw ουφό - voν rς α 6p ήον α
mpa oό μβ oμμ μ μ v b
αμ ήtpα
ΜμΜ, "υ ουμπτρε my EΜ, μ ο δμον άnw ν κoμο
noος mν οppuno μω, ae n 00
μοο σο μαρόπαοoν ala στunμς Τολη (μούpος 0oφ) p Ty E η o
epd o twφμηeίοuν my drpη uήν α poμiή φοτοσν μαγο wooτν μ η δρan Μ
Ο paς στό πολς pς, μεε λής ο
ο n pοx νς
woog roμν υ nvT eυης
Μpςοτν poa τυ o ηοn
δrμouησο δ Pro ng m ooAής pς Εron τΒροίς, adiw
δμηόστηρί aό 319 0
oς μ0 va νη ΕΜ 0 0η ά Εή, IounaΔ) aαπ oμη
μ δ ναmν lσησο , ς
φμ m oκ ynru a m
o oς )νoς αοpωτ μbu
MΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ε oμη πθοpoναποouν ση δύμη w
o, oς μοους γοpa m δρn ap
Ματοpρασηw ο v γήνs α
αo κπυπράτι να αρωγ βύ
avου oponκαδατης
υmmpoής aν πήν mς αδής
μονμς εmς apοοίς πμλος
s betis μμ oη ο μς μήακ αείς
οu θlou Πapλονς p
eδa 20 0 γα ραραμό nν
μroti
Την ούoοη δύo mpoν α ν μομ
u ηeδn nς oε ονς
np4ίος οοκο nηρβo ς ow
οuupμu Πpβo ς Βήpς
Κ heς Αρεης
1410r 211 0ΤΕ0
οοτo 1
KATEPIN
Εa pαπραό oν στw M on
ονiμ oο ομd πτοpόpμα κου,
τ4η oήμpα ποpστpού οάλοα φανά,ενα
τν Μppή mu μα λοδος
νός nκ Εμτόα
Lopμκύας τd Mmm , oTaς Μια 5ά) οήμpαο οημή ή η
συοη μφμκρΑ όω
Ανa α ς (6oίανδ Γpμ Auσa
00 ti nκu A
ATuftt Δ ν tirΕrEr
i m τ
ΕΕomτιοuε
Εrell E κα
πpοoς λάμης εpότες n μn
rνn γκοms
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛΕ ESTΑΤΕ
Κατωνουμαου μή Κεημακόα ,
ΓΕYDOR
ΤΡΟΠΟΛΟΠΑΣΤΟ ΑΝΗΕΗΚΟΜΟΜΟΣΧΕΝΟ
Χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρ για
ληξπρόθεσμες οφειλές των Δήμων
φίλτρο βρύσns
ΔΕΤ ΕΑΙΑ FΕM Μ 501
ΜAΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΟ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡνΣ
rlλουνται αυτόναμα διαμερισματα
στην Δεατο καρυδ Πuρίo, αno 52 τμ
τuς 50rμ κοντά στην Θαίασσα.
Το φ2pe βpοσ 5Yoo urτm
moelas σu ppn ms κου
Ara oi
mS Mpaς μ
Emυ Δήκυ
Κoρhης ο αrodμ
μp στη poon
ανoτησηκυμον
Υπυρo Eο T.
Ο paύ, ο
Δής Καrs
Mo Καυεμς
κοmaiμ.
peiία πτυ
orpa ο
oναmτό αμοο
αψηpoημε oτό m
Daλήw
βρoσt ετpe .
Επαγγεδματικά ακίνη τα και
οκαnεδα ενταε σχthiομ και τος
υτην Αεη1ouupυυ αι nλάο
Διταγωρου.
onpotaμΗμυρ
Τιμή ΣΟΚ
12,90
Τη. 23510 91197
| wawyioεgr
Εo άτ ε νm
21520-13 110 793550
www.terpo1.gr intoterpotgr