Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Οκτωβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6901
Τιμή : 1.00ε
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
ΑΠΟπληρωμή
ΔΝΤ μέσω των
πρόσφατων
εκδόσεων
ομολόγων
Γονική Παροχή
πρτηs κατοικίαs
Έτος ανατροπν στη
φορολογία των ακινή| των αν 0Ρ0 να
κειται να αποκτήσουν
ακίνητη περιουσία με
νονική παροχή να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να φροντίσουν πριν
γίνει η μεταβίβαση να
ρίξουν μια ματιά στο
λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ
που συνοδεύει το ακί είναι το
υπουργείο Οικονομι
κν άρχισαν να ετοι.
μάζουν
αντικειμενικές αξίες
που θα αποκτήσουν
τον ερχόμενο Μάιο α
ακίνητα σε όλη τη
χρα εν αμέσως
μετά ο κυβερνητικός ροχές πρτης νέχρι
οχεδιασμός περιλαμ
βάνει αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων.
Ενόψει των αλλαγν
που βρίσκονται στα
σκαριά , οι συμβολαιογράφοι
στους γονείς να προΧωρήσουν τρα στην
γονική παροχή και ειδικά αν πρόκειται για
πρτη κατοικία αφού
στις περισσότερες περιπτσεις είναι αφορο λόγητες .
Οι ειδικοί βέβαια συμ
βουλεύουν όσους πρό Στο
Τη δέσμευση να εξο φλήσει μέρος του δα
του ΔΝΤ,
ύψους 2,7 δισ. ευρ ,
με κονδύλια από τις
πρόσφατες εκδόσεις
ελληνικν ομολόγων
και όχι από το μαξ λάρι.
νείου
νητο.
Χωρίς φόρο μπορούν
να γίνουν γονικές ra .
κατοι
ασφαλείας,
ανέλαβε , σύμφωνα με
πληροφορίες, η κυ.
βέρνηση, προκειμέ
συνέχεια στην 11
200.000 ευρ σύμ κίας υπερβαίνει τα πα .
φωνα με την ισχύουσα ραπάνω όρια , επιβάλ νομοθεσία. Επίσης, σε
κάθε περίπτωση από .
κτησης πρτης κατοι
κίας με γονική παροχή
ή δωρεά από έγγαμο για πρτη κατοικία
φορολογούμενο ισχύει
αφορολόγητο
250.000 ευρ , το οποίο
προσαυξάνεται περαι τέρω αν υπάρχουν και
προστατευόμενα
τέκνα.
Σε περίπτωση που η
αξία της πρτης κατο
τοικίας από έγγαμο, η
αξία απαλλάσσεται από
το φόρο μέχρι του
ποσού των 250.000
ευρ. Το όριο της
λεται φόρος μόνο στο
υπερβάλλον
αξίας.
Αφορολόγη ταόρια αφορολόγητης αξίας
συνιστούν
προσαυξάνεται κατά
25.000 έυρ για καθένα από τα δύο
πρτα τέκνα και κατά
30.000 ευρ για το
τρίτο και καθένα από
τα επόμενα ανήλικα
τέκνα, των οποίων την
Σκυλακάκns:
Η πορεία των
ελληνικν
επιτοκίων θα
Εφόσον
πρτη κατοικία από
άγαμο με γονική παροχή, η αξία της κατοι κίας απαλλάσσεται από
τον φόρο μέχρι του
noσού των 200.000
ευρ . Σε περίπτωση επμέλεια έχει ο δι
απόκτησης πρτης κααποκτάται
είναι ακόμη
καλύτερη
συνέχεια στην 10
Επίδομα
θέρμανσηs
"Μπορεί κανείς με
ασφάλεια να προβλέψει
σε σχέση με την απόσταση στο spread ότι η
χρα θα πάει ακόμη κα.
λύτερα , δήλωσε ο αρ μόδιος για
Δημοσιονομική Πολιτική υφυπουργός Οικονομικν ,
- Τι αλλάζει
στη διαδικασία και
στα Ποσά χορήγησns φέτοs
Θεόδωρος
Σκυλακάκης, στον ρα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9