Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος 1' (1974)-Αp. φίλλου 6830-11.982
050 ε
Η Διεθνής Ένωσης
Στη νέα της έδρα
Ανοιχτή η αγορά
Συνεννοημένη
Αστυνομικν Δράμας
λειτουργεί πλέον
η θηλιά εις τον λαιμό
της Δράμας
αρωγός στο Συσσίτιο Αγάπης
η 1η Τοπική Ομάδα
Υγείας (ΤΟMY) Δράμας
της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας
Εντυπωσιακή η ανταπόικριση της τοπικής
κοινωνίας στο φιλανθρωπικό Τουρνουά
της LPA. Δράμος για η συγκέντρωση
τροφίμων
την Κυριακή
Αύριο ξεκινούν οι ενδιάμεσες χειμερινές εκπτσεις
της Τουρκίας
Του Γεωργίου Εμ. Δημητράκη
σελ. δη
gpλ. 5η
σελ. 3η
σελ . 5η
Όλα τα ονόματα των Δραμινν υποψηφίων και οι παρατάξεις
Αναμένεται η κάλυψή τους μετά την 1η Νοεμβρίου!
Εκλογές για τα Όργανα
Κενά στην 3η Λυκείου στο
του ΤΕΕ-ΑM την Κυριακη |Νομό Δράμας σε μαθήματα
3 Νοεμβρίου
πανελλαδικν εξετάσεων
Ν Κυρική 3 Νοεμβρίου πραγμα ΕΚΛΟΓΕΣ τΕ
τοποούνται οι εκλογές για τα όργανα διούησης του Τμήματος Αν.
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Οι εκλογές για την ανάδεξη τωναιρετν Μελν των οργάνων του ΤEΕ θα δ ξαχθούν σε άλη τη χρα την Κυριακή 3
Νοεμβρίου 2019 από τις 8 το πρωί μέχρι
Τς 7 το βρόδυ
Στην Περιφερεακή Ενότητα Δράμας οι
εκλογές θα γίνουν σε ένα (1 ) εκλογικό
τμήμα , που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία
της Νομαρχακής Επτροπής Δράμας του
TEE (ρδός Εικούρου 2 ) . Στην Περιφερa - Κανένας υποψήφος από το Ν . Δράμας
αή Ενότητα Καβάλας σε 2 εκλογοκά Τμήματα, θα εγκατασταθουν στην έδρα του Υποψήφιοι από το Ν . Δράμας:
Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μa - Βουγουκλής Κωνσταντίνος
κεδονίας του ΤΕΕ ( οδός Βότση 2 ) . Σύμ - Γκαβαλιάς Βασίλειος
φωνα με την διαδικασία στα εκλογικά Δεβρίκης Γεργιος
Τμήματα που θα υπάρχουw ψηφοφόροι και Εμμανουηλίδου Νικολέτα
μετά τις 7 το βράδυ, η εκλογή θα παρατεί Καραμπατζκης Δημήτριος
νεται με απόφαση της εφοpeuτκής επι - Καψημάλης Ιωάννης
τροπής Στην ΝΕ του TEE AM στην Δράμα Μπάκα Μαρία
υπόρχουν εγεγραμμένοι γύρω στους 580 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
μηχαΜκούς. Ωστόσο στις ελογές συμμε - Πετρίδης Δημήτριος
τέχουν συνήθως γύρω στους 300.
Ήδη, από το ΤΕE-Τμήμα Ανατολικής Υποψήφιοι από το Ν . Δράμας:
Μακεδονίας οι υποψήφια που έχουν ανα - Ανθυ μίδης Δημήτριος.
κηρυχθεί aπό την περιοχή της Δράμας και 5. Οραμα Μηχανικν (ΟP. ΜΗ.)
συμμετέχουν στις διάφορες παρατάξεις , για την Αν. Μακεδονία
είναι:
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους Ερμείδης Ιωάννης
της αντιπροσωπείας του Περρερεακού Τσιμπρικίδου Βασιλική
Τμήματος Αν Μακεδονίας TΕ
1. Δημοκρατκή Πανεπιστημιακή κίνηση Χταζηολεξιάδης Αλέξανδρος
Μηχανικν Αν. Μακεδονίας
Κανένας υποψήφος από το Ν. Δράμας
2. Συμμαχήα για ένα Προοδευτικό TEΕ
Είσαι Mηχανικός;
Οικονομολόγος-Πληροφορικός και Κοινωνιολόγος
cαπουσιάζουν στα Λύκεια Νευροκοπίου και Προσοτσάνης
Ημέρα ων εκλογν ηλησιόζει.
ΒΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ψηφίζεις
για το επάγγελμά σου
Του Θανόση Πολυμένη
EΝΝΕΙ ο Οτβριος
και ακόμα μέχρι και σήμερα, αρκετά είναι τα
κενά nou δεν έχουν καλυφθεί
από συγκεκριμένες ειδεκότητες σε σχολεία της Δευτεροβάθμας Εαταίδευσης στο Ν
Δράμας . Το πρόβλημα είναι
ότ, κάποα από αυτά τα κενά ,
αφορούν και σε μαθητές της
3ης τάξης του Λυκείου και μάλιστα σε μαθήματα πανελλαδ κν εξετάσεω .
Αναλυτικότερα, τα σπουδαιότερα από τα αυτά τα κενά , εντατίζονται στα Λύκεια Neuροκοίου και Προσοτσάνης τως nou δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν για όλλη μα
Από το Λύκειο Νeuροκοnίου, απουσιάζe Μαθηματικός χρονά , οι διευθύνσες τους πηγαίνουν προς αναμόρκαι Qικονομολόγοςς εν στο Λύεο Προσοτοαν aημσικά, κάνουν 3 ή 2 ρες κα όλες α τάξεις από
απουσιάζουν Οικονομολόγος και Κοινωνολόγος
Όπως επσημαίνουν αννυμοι κύκλοι από την ΕΛΜΕ λίγο , ωστε να καλικpθούν οι μαθητές
Ν Δράμας που δεν θέλουν να κατονομαστούν, τα συνολικά κενά καλύπτουν περίτου 60 ρες και συνολκά ΕΛΜΕΝ. Δράμας, φτάνουμε μέχρι και Δeκέμβριο καιτα
είναι 2 Ουκονομαλόγο , 1 Κοινωνολόγος, 2 Μαθηματ κενά δεν έχουν καλυφθεί ακόμα
κο, 3 Φυσικοί διάσπαρτοι στα σχολεία της Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης .
Σύμφωνα με ην υπάρχουσα νομοθεσία, όσα κενά δεν του Λυκείου , δεν μπορούν να καλύψουν την λη τους
καλυφθούν μέχρι και 31 Οτωβρίου, από 1 Νοεμβρίου μέσα από το σχολείο , και αυτό λειτουργεί ως ένα ακάμα
αυτά καλπτονται στοχευμένα Με την έννοια ότι, το κνητρο για εξωσχολική κάλυψη της λης, eίτε με δια Υπουργείο Παιδείας θα δσε κάλυψη για συγκεκρι - τερα, είτε με φροντιστήρα.
μένα κενά σε συγκεκριμένα σχολεία Αυτή τη στιγμή
βρισκόμαστε σ αυτή τη δαδκασία λένε από την ΕΛΜΕ προίσταμένου της Δύθυνσης Δευτεροβάθμας Ετα Ν Δράμος.
Το πρόβλημα εναι ότι συνήθως αυτά τα κενά δεν δυνατόν να συνομιλήσουμε με τον κ . Κουλάνη.
καλύπτονται από το
3. Δημακρατική Κνηση Μηχανικν (ΑκΜ.)
4. ΔΥΝΑΜΗ
φωση του προγράμματος και αντ να κάνουν 4 ρες μαΥποψήφιοι από το Ν. Δράμας:
Πολλές φορές, όπως τονίζουν αννυμοι κύκλα της
Χαραλαμπίδου Μαρία
Το πρόβλημα πάντως είνα αpκετά σοβαρό , γιa
πολλά απ' αυτά τα παιδδά που βρίσκονται στην 3η τάξη
6. Μηχανικοί Δράμας
Η παράταξη έχει απολειστικά υποψηφί
ους από τοΝ Δράμας
| σελΑη
Δυστυχς δεν μπορέσαμε να έχουμε την άποψη του
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
δευσης. Σε επανελημμένες npoσπάθειες, δεν κατέστη
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Υπουργείο μιας και
αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε περίπου
3.000 σε όλη την Ελλάδα , κα οι προσλήτνα διλα 6ας αξπέτη,
μαθρίπστροάντο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ψεις των 1.700 εκπαιδευτικν δεν επαpΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
κούν.
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Πα τα σχολεία πάν 25210 55122 Ο 6977 472890
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
DyslexiaCenters
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
PAVLIDIS ΜΕTHOD
www.dyslexiacenters.gr
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης onακόνσης
η εξέλιξη στην εξtταση του μαστού
. Υnέpnχoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονmικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxo-Τiplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
Τηλ. 25210-30076
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
Κιν. 6932-347415
ν Διάσπασης προσοχής [ΔΕΠΥ)
"Η προαφορά τοχάει έως 31/10 Περικλέους Κάβδα 6, Δράμα
25210 30 011
Νέa Διεύθuνση
Γ. Παπανδρέου 34-2οsΟροφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα