Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 31.10.2019
ΗMΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΓΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Αρ Φύλλου: 6402
ΑΘΗΝΑ
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Πς είδε τα στοιχεία για το οκτάμηνο
Πός θα ενισχυθούν περαιτέρω τα έσοδα από τον τουρισμό
Πού θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
Πός θα απιχτήσει πάρκα γειτονιάς η Αθήνα
Θα ήταν εφικτό κάποιες από τις πιο υποβαθμισμένες | Στις 21/1 οι προσφοπεριοχές της πόλης να αποκτήσουν μεγάλους | ρές στον διαγωνισμό
κοινόχρηστους χρους πρασίνου; Η νέα έρευνα της
διαNΕΟσις προτείνει μια μέθοδο για τη δημιουργία
πάρχων γειτονιάς, με συγκεκριμένα παραδείγματα
ΣΑΙΤ για τις 3.000
φοιτητικές κλίνες
στην Κρήτη
Προκηρύχθηκε σήμερα, με ημερομ
ηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την
21η Ιανουορίου 2020, το πρτο έργο
με Σύμπροξη Δημοσίου και Ιδιωτι .
κού Τομέα (ΣΑΙΤ) για κατασκευή
φοιτητικής στέγης . Το τεύχος δημοπράτησης για το πρτο στάδιο του
έργου μελέτης, χατασιευής ααι
30ετούς εκμετάλλευσης συγ1ροτ.
ήμάτων 3.000 αλινν για φοιτητές
(2.000 στην Πανεπιστη μιούπολη
Γάλλου στο Ρέθυμνο και 1.000 στο
Ηράκλειο ) . Στο έργο , ύψους 255
εκατ. ευρ, έχει ενταχθεί και η αποπεράτωση του μεγάλου αμφιθεάτρ ου στην Πανεπιστημιούπολη Γάλ
λου, το οποίο θα λεπουργήσει και
ως συνεδριακό νέντρο . Ο διαγων
σμός προωθείται με τη διαδικασία
της προεπλογής . Οι όμλοι που θα
περάσουν το πρτο στάδιο θα κληθ ούν να παταθέσουν δεσμευτικές
προσφορές κατά τη δεύτερη φάση
α μτυμα.
αμμυμομμ ύ
α μπορούσαν κάποιες πιο υποβαθμισμένες περιοχές της
Αθήνας να αποκτήσουν μεγάλους κοινόχρηστους χρους
πρασίνου; Τι είναι τα πάρκα γειτονιάς και τι προσφέρουν σε
μια πυχνοκατοικη μένη πόλη; Γιατί είναι δύσκολη η δημιουογία τους και τι θα μπορούσε να γίνει γι αυτό; Η νέα έρευ
να της δια ΝΕΟ σις , που εκπονήθηκε από μια ομάδα εμπειρ
ογνωμόνων υπό τον συντονισμό του αρχιτέκτονα και πολε οδόμου Αριστείδη Ρωμανού, ανοίγει τον διάλογο για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη και προτείνει μια
μέθοδο για τη δημιουργία πάρχων γειτονιάς, με συγκεκριμέ
να παραδείγματα.
Αυτά είναι τα 10 επενδυτικά
σχήματα που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο
<Ελ. Βενιζέλος
Μικρότερη αλλά ..
σούπερ η φετινή παραγωγή
οινοστάφυλων
του διαγωνισμού.
Οπως είχε ανακοινωθεί τον περα σμένο Μάιο, όταν είχε εγηριθεί το
έργο ΣΑΙT από την αομόδια δυπουργική επιτροπή, ο αριθμός των
φοτητν που διαμένουν σε φοιτητι
κές εστίες στην Κοήτη είναι μόλις
336, όταν το σύνολο των εγγεγραμ
μένων φοιτητν χαι υποψηφίων
Διδακτόρων ξεπερνά τις 21.000
Επιπλέον, <το Πανεπιστήμιο παρου σιάζει αδυναμία ως προς την επαρνή διαχείριση , συντήρηση υαι λει
τουργία των υφιστά μενων υποδομν στέγασης. Σύμφωνα με τον
τοπικό Τύπο , ειδικά στο Ρέθυμνο
λειτουργούν μόνο 173 δωμάτια για
φοτητική στέγη . Τα 143 μονόκλινα
(που έχουν γίνει δίκλινα ) στα
συγκροτήματα εντός της Πανεπι
στημιούπολη ιαι 50 δίΜινα ( που
έχουν γίνει τρίπλινα .. ) στο τίοιο
του <Εενία .
Δέκα επενδυτικά σχή ματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
την απόκτηση του 30% του διεθνούς αεροδρομίου Αθηνν Ελ. Βενιζέλος.
Την Τρίτη έληξε η προθεσμία υποβολής εμδήλωσης
ενδιαφέροντος για το σεροδρόμιο <Ελ. Βενιζ έλος,-η
πρτη (ράση- για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής
30% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνν ΑΕ. Αφού
αξιολογήσουν τις εκδηλσεις ενδιαφέροντος που υποβ
λήθηκαν , οι σύμβουλοι αξιοποίησης θα υποβdλουν την
εισήγησή τους στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΠΕΔ ,
για τους υποψηφίους που πληρούν τα χριτήρια συμμε
τοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Τια την καλύτερη ποιοτικά
χρονιά των οινοστάφυλων τα
τελευταία 20 έτη κάνει λόγο
ο Σύνδεσμος Ελληνικού
(ΣΕΟ) ,
μεταδίδει το ΑΠΕ
νησιά του Αιγαίου με μειω
μένη παραγωγή , και επιπλέον στο Αιγαίο με εξαιρετική πρωιμότητα ιδιαίτερα σε
Πάρο και Σαντορίνη . Ωστό σο, όπως αναρέρει , παρά τη
φυσιολογική σε ποσότητα
Ο ΣΕΟ αναφέρεται σε διαφ- παραγωγή , αυτή παραμένει
ελλειμματική για την κάλυψη
των αναγκν της χάρας .
Οίνου
οροποιήσεις στο ύψος της
παραγωγής που κατεγράφησαν στη Μακεδονία και στα
Created by Universal Document Converter