Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγαna
τον τόπο του
npeneι να ξέpeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εατirης- ΕιόύτςLbνής ΒS ΕΒM. Ε 50 - 0υ (158 Τμή 00 αιό Σβπν Κιρική 297 Οτβίω 09
ΒΝΙΚΑNΕΜΗΑ ΤΩΝ ΔΜ
ΒΝΥΑMΑΟTA
ΜE TΠΡΟΕΙΜΑ ΤΝΕΙΜΙΝΕ ΜΝΕΗΑ
γνωστόν δεν δέχοντο στεντκού . npoopυγικού .
npooφurις στις κpες μετοθέtoντος έτo το npό τους , εν noiς συνδέο .
ντα ε την Τουουa με .
μηορικές στέσεις noυ δεν ο Πρόεδρος κ nouno- άrστοι τoλμούν νο rpo - npoopaτη δrpοoκonnon
εnupoύν να τις διαταρο . nouλoς μος Λει κοrμερ- εioυν noες ια τmv aνt
Eουν. Συγορατήρα onov νά oυ nρoστστεύουμε το μετηon του npοpηήμ .
στους ΕMνες n στ κο00νοpo της Ευφon uηo - τος . Συuς τα nepιoσφυ.
ρόι0α , noυ, εκφpoζουν νούντος όυ έτο n Εupn pa όρopρα κατοnyouν Μ.
tnν ευoισθηoiα και τmν a epund όων μος μας e .
nav . Enioης , την συμηαρό . το ευpunao δίκοo και τmv
npooδευυκό τmv ουνον nei νο όottί an τους ευμΟnις 15 ) ων noίτων
ρωnaouς τo δo
μηκος
δηnuoε ικανοnonμένο.
naτονononon τmη
Με βάοη tmv
βλημα και ος κοτοστρέφε
τoiη εupα
4 Μ μaτος ta MΑ
, 6. Δεν to πρde φυ σmw Εupoης . Τομοκί δ
την ερμηwεύouν o Τοupκo
κα το anoe0n o rΡΟ
κε στις 24/10/19 , εν ια δυνστόητa εστpοφnς
τα nεpioοότερα 0μοτα η οπν τουρκα 6νεται μονο
γα τους μετανστες nou
δεν εοuν wrα αn tο νητου rN , nou orοoo neopnφία των noΛrv t.
δεξε κονοnonμtvn ono
θα nope opοστικά μέτpα νοντος ου ω oopnμou .
και τουτόκpονα επκohείta vα εupunoiκό κοι tmv NΔ στο μεταοστευ σια unobouς,
επομένως η θύoη του npeκό . nρo0φυγκό
no0οστό
συντχεα στησε
Πρόφει ο Μχολης Μουκος
διεονή νομοα . ο ΣΥΡ
στην κοnpο και στην Ε ΖΑ ήτoν κανοοημένος .
δο, για τς φφοκλετικές γeu n opάνεα η η οδια
εξέφpooαν
τnν Σύνοδο του Ευ punoou Συμβου . νέργεες τν Τούρκν φορία τη Εupun εξυη .
hiou . σις ν οu επκς για ο pετού0ε το οχέδια του.
17/1019, ο εtο .
po ξέφροον ομόφωνα.
την συμηοράστοσn touς
στην κάρα μας , γιο tφ μ.
τανοστευτικό . npoopυν.
κό npόβhnμa , xupίς ου τeί μας nou tο νuρουν τονοστν ηpoopu
να aβouν υγεεκρμένα
μέτρα ή σnomoις κατη. ουτα , ae tvt στον Δod γεc καίτo νeοt eπ r
νομής των npooφomν . ο
Η επέτειος του '40
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
nooonnotε κpότος tης ΕΕ ουμβατά με υς δεonn
0α anoτελούσαν Casus κέςδι0νιτκές του onobetl opopp ή atia noέμοu Λόνια, wγa , u νpα της κopος και τουτο xές κα nόλi ευκές οι noh- pova pόφτo: to ονορο.
Και το Αθάνατο ΟΧΙ
φε r' outό όνο to o Την E0νική Επ τεo tou 1940, to
|eάνατο Οx θ γιopτάοουν οι Ελ
βηνες την Δευτέρα Την έναpξη του
|ελληνικoύ σγνα εναντίον των mm
Βρoμέων Iτalv στην naτp a pος |
tο έnος του '40 nou έγρopε oελίδες
|54ξος ηρωισμού και αυτοθυσίας
pτη μεγάλη της Ιστορία και φτιοε
με tο υπέροχν pάδευγα του ολους
| tους λaούς της γης διδόσκοντας το
μνεύρα της Ελευθερiως και της Δ | καοσύνης
6ημιουργντος npooδo
γhupιoθoύν στην mρα
μος , εnmυριάνοντος έτοι
ες να εnuo tοu μετονοΗ συνέχεια του αναγνσματος
"Η συμπολιτεία του Ακρωτηρίου (Continente)"
αναβάλλεται λόγω επίκαιρης επετειακής ύλης:
Ενχε στη σεΝΗ
Το ηρωικό 'ΟΧι
θα γιορτάσει η Πρέβεζα
Στο. γόνατο
η αντιπολίτευση
του Τσίπρα
Απάντηση
στην ανάρτη.
ση tοu Αλ.
Τofnpα στο
Facebook με
Εκδηλοις για
την ΒΟνική Ειttειo
της 28ης Οκτωβρίου
θα nρaγματοnοη
θούν στην πόλη μας
την οnοα εmχείρησε να ασκήσει κριτi
κή στην κυέρνηση για χερισμούς στην εξωτερι .
κή nολιτκή έδωοε ο κυερνηυκός
eκrpόoonoς Συλιος Πέιoις οημεκόνοντις ότ ο πρην πpωθunouργς
ασκεί vtπολίtεuon onoς κυέρνη
σης στο γύνατο .
την Δευτέρα 28η
Οκτωβρίου
nρόγραμμα
των ακδηλσεων 6 .
χει ως εξής
νέrυ στη οε. 12
| ννέχεu υτη σΕ