Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
ιδρυτές . Διευθυντές : Μικoήλ A. Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήλ K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
ίδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Αρ. φύληou : 4201
Σάμος, Σάββατο 26 οκτωβρίου 2019
ΑνΕλβεσΥΟΕΑΑΣπφανης Η Σάμος απαιτεί λύση
Ανέλαβε ο ΥΦΕΘΑ Α. Στεφανής
να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιν
χθες!!
χθες!!
napouoa κόομου an όο το νοoί npaγuaτonoons η Δευτέρα 21 Οκτuβρου co ouaλnτήo γα co Μετανοστευτικό, στο onoo αnuuvov καpεoμό ο
Μπτροπος Σάμου κ.κ Ευσέβος ο οντεριοεράpoς Ιόμου, κ Soσίλnς avoupάκης, ο αντοροος Δοτιk Σόμου κ . ηiνος Δοτοσταμάτης και ο δονοomοs
Τη Eeμο εmoκtprnt τον neumτn 28 οκτpρίou μία μέρα μετά την ονάnpnΑνατολκής Σάμου κ npyoc Στάντζος .
tww νων του κοθοντων ως oκού oντονστί στον εpoρμογή του σδίου
μπεγατόστοσης nρoopoγων σnό το νηoά του Ανατολκού Αηαίοpoς τν
nSpuκή κλρα ο υφυποupγoς EΦnς Άμυνος, Axoδος Eτεpoνiς
xή, κ . uνο Λoγedέtη , ο κ . tεφονής
Εnoέpert to kέντρο Υnoδοκής και
Τουτononoης κοι εί ούoφη μέου
συς ενκστοστόους tou ΚΥ., μ. τov
δέμαρκο Ανοτολής toμου , κ rMoro
Στάντζο , τον αντηερερeιoρn Eμου
κ. Beohn nονουpoκη tη δontpa tou
ΚΥT. κα Μαpίa . προ Μoύroκου , κο
τους enκεφοnς tων οστυνομκν και
των στρατιωtικν Αρoν toυ νησού ,
oopόμοστ nou η pn tοu τon
στο nnaοο tων νiων του καrντωv
ήτον να εnoopeεi το no xουτό
σsb tς κέpoς σνοpορκό μ τo
npoopuyκό-μετονοστευτιτ. eίne
στο ethmosg ο δήμapος Ανατon .
κής Εμου κα npoθεe: dha ένος
Οκ Ιτεφονής opίoτ μης tw
nponyouμενη μέρα, Τετapτη 25 Οτω
βρίου , ono tov npωeunoupγό ως e , όpunoς nou έxei nnnon yνέon toυ
όνθpuroς nou έxei nmpn wion tou
δικός συντονστής νo τον κολύτερο orομένου και δεν 60 oθεί κoφdou
συντονομό tων διοpοpων unmpeoov χpόνος γο τm unonoinon touσκεδίου
Εων unoυργtίωv nou εμnνΜκονα onoouupέnoης των woν μος, στο
στη μεταonon και μεκατόστοσn nneoο των όοων έοoν αοοθεi |
npooφuyων στο εoωτερικό tης χpος, ΠapoMmn, nepuένου 0 να
npoxεμένου νο unoρt onooμόρn, 6ούμε ης θεponeuεκές ιδότntες to.
νομοσκεδου trς κυβέρνηoης γo to
Τ Σ 976ΤΗ
τυ Κητί
σn των νον , uvοteudμvος ond
τον εδοκό γpαμματέo Πρaεης Υnodo 0οuno,
ΜηoA n ουμμτοu tou κoμou στο ουahστήpo δαμορυρίος στην ntεo Δεμαρίου Α. 1ομου οuτo. Νoς Δραnοντns
Eνoτήο οuw noeν Μπtρonotη ftu οοντος το ουτονόo οι στόστοon είνoι onορόδετη Anotouvτοι όμεσες κσι onotεneομστκές ύσες για
τοό του neppepeopn οpεiou Αou , noυ τον δακοτέχει η διο αwa . Η
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Ελεγχόμενο το νέο ΚΥΤ.
pρoτοpoς της τοmισος mος όιους τουςομόδιους φορek thwtς οe να εnepοστεί το rpopnμα nou pκoς διογαύνετοι ηiδω nως 0o oοουτεί
όnους Η nopouoia μος oήμερο tei meu κό κοράκτήρα με oono tmv voτma η κpουνή aγwνος όηων μος και 0α συμμετέχω ενεργό onou χpειάετα tmv
και τηοωοn όwνγο ένα uσεmnuto nρέpnημa . Η εκxnoio novto βeύoκεταi οt nihun του nρopη τος ea μος ακούοουν είτε 0έουν , tite δεν θέnoυν , ene
Συνέντευδη Το0ου opoonσ τov κpκ 20 0 u, στο γροφο του ο|oατn opovopon uερoοτε anna mv omo ωv noν οτό
βουενός Σoμοu κ Χρστόδο0οc Σtεφανόδnς στη δopκεa της onoioς ανο είoι nopov και enόμούμε νο avene n oin κα η peμο στο no μος το
φoκε το Μετονοστεντκό καισε Μa pοβhήματα nου anoooοuν το vnof| ντομότερο δυνοτόν. η αυτό σνομένουμε τη ουμβoή κόθε oομοδου να ετό
μος, onς το αμo tς meoc
Συνέντευξη Τonou noραρnoe tον κυρακ 20 Οτωβρου, στο γpoφείo tou ο
οκ navoυρdοκ,
Χορετσμός ono τον στιδήμoρκο Δυτοίς Σάμου r. Διοκωστομάτη
νοη και rpeua στοmof μας , δuoμοστε ypήγopn δμφετon ου nρedΜτο κοφκμο o0ouν oο οτκήμεριος δυυκής tάκυ , . Δοκοσταμάτης φ n
Εμε oμοστε έτοιμο να ουμφ0nουμε ηpος nooo κoτνν an στm ouAa eeoς κ oeoος uuntpης anouo σnν Aive nore eopuv 0p0
ρounoupyεία, ο onoiος ανοφέρoηκε στο φήφομα ουμmoρόστοoης nου ε46ωoε
εnεξεργoζεται νομοσχκέδο nou κοeοpnonΜΟ κo εroνοφέρo στη ουστή toυ , μεταξύ nnov. ο μητρonoης Εδμου κ . uo4poς
κατεύουνoη Εμaτα onως yα υς ΜKO ι ovtφεpε ο οντngοpεpεpης tdμοu Β Παvoupάης
τν tαίοτουtοnorηoη npoopύνwν και
6Mες noρομέερους tou npoφυνού κατική φόοξη των 00nooων ουνάοων oηtno, εταtύ όη, στην οuna νooύ μς, Anotoύμε το κεσμο του ΚΥΤ εδ και τpo εut ντaς nως c
και οι ροές 00 nepκριστούν Το npo του ο στηεροpερειόρης tμου, κ eοoiimς noνουpάrςΒρίoκομο tδ α 9εpvuντες nou έουν τw eυθύνη xεφισμού tου Μετονοστουεκou ο ενο
ruo nou εμοφenς , υστς νο δοδηλou. γa νo ενοω τη φωνή μου με π διn ος , γo να εoppoυ την Φουν στο nρonμα και τονnoμος 0α βρα τους κανονούς ρυμούς ουτούς nou
ano onmpiα ης npoηγούμενης κυ σγuνία μου , oθς κοι των rmppepeoκν συμpούων, για τν onopόδκτη και οpμόζουν Η ισυς εv τ εννόσε Oho μο 0a το κστοφέρουμε.
pεpon εvoα ς a unnoeς np- evoαή κατοστοα ou pov n nenn μος κα το νnl μος Μεορέρυ κope
οxές της κρος βAtnoντος υφοντ
φοβούντοι noς 0a Υνοuν Μoρα Auτό
rov nyς rutpες το δημoτικό συμpούno δυτικής Σάμου. οhω νo εκορόοω τη
υμορόστοon tου δrμpροu δυτκς tμου στο δκαs aτηματά μο nou tοu
Την άμεση anoouppoρnon της tμου , τmv ενίσon δομν υγείος tmv onote ,
Μoέκn
στη oλ φ
εpnn κατόστοση nou pvti η nnn μος και το νηol μος Μετοφέρω αpe ,
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
poons vν peoρς oς pa . . στε να μη φεύγοον ωτό το νησί μας τα πιο προικισμένα
δομοροστο μ οoo nooτa ταιδιά μας με την aίσθηση ότι δεν τα χωράει ο τόπος
οομότμος καmk του Πoνηστισ Ανοίοα Κστο Σοφούhn. a στον δντ του οοκο
Μεταναστευτικό,
ελαφρύνσεις και τράπεζες
οκ 1εφνόδς ονοέρorκε oη eeroueνα , Μέο tέΛος Νοεμoίoυ η
anoouμpόρron noυ φ0 γνε ικ tno , Σόμος 6α έxεi aroυμφορεeεί η non
μενες ημέpe , neyoντος θο δου μο μοςθο μπειοε κονοούς ρυθμούς και μτο Μoνο Στεpονάκn γα τo tpaoντa nτήoτα στο νmoί μοc γιa toν puon toυ Πovnτmίo, tmv
ανάοα κοι tovos noς το ηpdpme ea κάτοο α ονονουν,
hφ tp Nocpiου Το uneupo
| nohτ τη ouγpοφή aλά tpa και noνω or a μo γω m Ιouο τm rrvtpo κο too oρunτow a, oo 4εν taι ο Ργάτες tου
κατοηapaνουν οpoμνο ano tους
npoounouργού , ό δεν ta ono το κNμα στη
yμενη npoyμaτκή oκονομία και npoopoς α noΜtες nou έoov δύοoa τα rponoύμεva oona .
6ην έχoυν οο0σνθεί την ΟΛoγή στη τοέrm touς,
.Η owt
στη oΑ,
κό δροστηύτnτός toυ
ondtaneς ooνομκν ndpwv . nροουκά έω no
κατne s εντελeς διοpορετκn npootmon tou nt nou έonv ooo ta roonρύμενα oa
ζnτήμnτος δεν npuτοτuη , ββαo οopούneprouvν 6ν έουν αo0ανθeί την onoyή στη torm τους.
non nonnό ετυή nopoδeίμaτo δεeνoς, κο Ehn - σμνει τοου croece .
νd , ηστεtω, οuγακομένα dει η tonή ονoητυξη 0 Ογος είνα nως nopo το ευνοό κα στην ακοδεν ετtuρύνετα onniς με τrv μετοφορά εx όνω
erevoutaύν nopωv ο τον opζόντο εxουρpoν
ομό των otικv με tmvavoπυψη τowν θtoμν.
nοo unooκόμενη μέθοδος είoι oυτό nou eo vo μεφετοφύτευoη κονωνκν phoστουττάρων στις
μειονεκτοοος τoκές κoνωες σε συνbυοομ με
ένο ooopιστκoν όνογμ opoeύρων με θέο στον
έξω κόσpο σες bες κowviες noω ατό κνόνα u .
νυ κα κλεστό amοovοφερόμνo συστήματα Αυτo
nou ovομόζω μετοφορικά pnootικό κύττορο. εoι
ηεγuτόστοon 6ομλν nou avoφέρονται στον διεθνή.
αντογγνςμό και όο στην ονοκuκnuon tης tonκής ra to όγο ουτό η κυpέρνηση :
οδέξοδες μτριότπος Eε ουτό to moxνe noiω
τpα εreι ουτό Βεωρ ότι uoκεται rpoο En .
to στη ανέrα της ohtnoς μος νομου 6όοεκ ροβαρς oΜd , σντθέτως, νο poned οκονομκά τους
Χωροταξικό
Μια τελευταία ευκαιρία!
νομα και εν στην υohom Eupoη εκδoνονται
τόσες ύφoης στην oδo vνττα το οτοτο και
ουτό χpοnοεί ατέpως την ρpηon - nου nap
το οεuκό μa , όμς ανομτωnε , onς οoe ρουν συντργτες του κ Μητοστόη noponλupoo
aroneς Eίvα η unoοεon γα το μετανοστευτκό και
α αopoσυς nou tκnnνoντα ο onoeς aνομένε
τα νο εντοούν το επourvo δύστημα ono noτες σε
όn τν εmκn εηpάtιo , όnou 00 μετοφερ0ούν
npoopurες κοι μετανόστες σε κέντρα φnoενος δ μυρίοματα κοι ξενοdοκία
οι Mnytς nou dνoξε nmpoτoξ μελttη tου 1995 trooν οφdσει τα onμόδια
couς σoόν 25 χρόνσμτά στο νmoμος Mε τον npoomτκό του νέου potoκo , δημοσκοουμε apepo to Aτoυ μoνκou roνm naaoκοστρtn
Μεραoί φυσιό έοuν οκομο ουταno .
tες όυ to ντοί μnopεί νο οvonπύξε και
όMες μαφoές οκονομίος onuς tm
σοοτκή οιεονου Αυτό tvo φυοικό
εντερος νονeές oν έvo κοo σpotoo noν μηορεί να ουνοδεύει to
τoυοσuκό κομμότι
Το νnol της 1ομου ον και no0 εύpo.
po, έχι npo no ρενo onμεο και
ένον nonu uμoοoμένο wmpo . Euve.
noς μία μεγοης nμοκος αγpοειnή
oνonun εΝa anyopeu oyo κoρ κατmε , το τεhτοo oότηυ ο0ς a
κόστους
ο τοupιαμός , επε οpdσε α μερικούς |τα τοκά τήuoτα Δενετε nonύ oupένocη
επε on o n μοη εξρδος και ος έκανε , στο 83 κpόna oac ναουοετ .
noστό κρόοφοφο φuονομεό
Gεμ το ο0ωμο, ανομεοο στο ηpoouυnκό και την
oονομία στε να μ7 to npopruoτιό κo ετε
κoρs καθηyntά , τoο τελυυτo0 00στru οος At
Doμε να δοοστηοonoτε με μεγλη ένοοn για
tmv εuκοpίο να γu no υγοpμένος στο φμα
ac0εvέστερους
τm εpο να o noοpμoς στο oέμa
οοεστρου
tho onoνορευτκή Μνo
oυτό, nou oponς e φολετο οooο στον μέοο
Μnopmon στην roonoό της να μην επopύνε
Η κβtρνηo, στν rpοono0o της ν μην επpoρuνε
σmστη να καταhoper mv ouoίο του
αvαγνστη να κοταλdβει mν ouoο του
nεpoτέpω τους notες με noρόμοα-onως στα Βραoo - nηματα , tnapρεί να pρα τpόnouς τουnanστον
να τους choopova οκονομικό και νο μενα ό,η μιο po eno φόρους ή από 6andνες Στο ηnoiαο ουτό φo
νετα nuς tγwα και η ουνόνηon με τους τραneτες
στο Μένορο Μaμοu στε να επoετόoοuν και να
σνακολέσουν τικ υntpoγες κpεoες συς δοτρoπ .
ές συνοoλoyές - 6ος σε nepακές αnομονωμένες
Δεν aμa υμένος και τoν eυό τον onoφεύγω
κύρε καθηmτά, θ μου επτpέφετε nορά τούτα, να
nooγμatκό κρδοpορo οκονουοό
naνvς naλαoκοoτρίης .
fον τεΛευτob καpo , txouv οοου εξοστροφής κίνηo nou μηopei να εnpn tν nou σκος συμpουnος ουε εφοντπ
ono κοι nερo0τεpο ουμnonίtες μος κονει το ν
να ουνειδηtonooύν o to wma θα ΤΟ roopnnu
μηοoούος να έπι ενεΜκ αρο0 Τκή Το npoppo
τun tα uAutaio 0 χρόνa oν δεν
uπip n pοtobή μΝτη tou 1995
και τα σκέδια noς α οοομν το
onoo tiοι εντtnoς ονnοαπυθαό. ene έγvoν με τmν poτon του 1995
Ετο μέοο tης 6εκοεtως τoυ t0 το
νιoί της τομου κοίτο στο αα τοκ
tεovioουμε ano τον noninabo κpo της noaίος
και να νυpίοουμε μαζ nou στο pόvo Να δούμε
nως ξονnoε oτή η όμορpη nρtτεo noυ φe.
τα 65 poνα , οφού το μόνο nou δεν γερve στην
nepooτn μος ύnopη civo n oφuprnaτημένη
συντίδηoη . Ο novoς Λorov . της rpoνμoτ ντοντς
ρ τmν ονοοοίο naνnotήμο Aeίοα , 15 χοόνα
pa tmv oνομοoία navεnστήμο Αγoίou . 35 κρόνα
νηon. Ο Λovο. Λorov , της npoyuαι έντονnς
κοpotoe
νηooύ με tw toρστκή σνπτυξη opeμporς μου στο τonoά , εvo όι tapα κατόn
ουνδετο με το εγονός ότι τα 0ετν έετε ονoάβε tmν noocάοία t Δοικούοος
Eπτpons του Πoνεnιστruίou και τα επόμενα onou δεν unoρχει unooτόστημα , napό μόνο μηνη
βα. στmv ουσία της w βoσn oδυνομα της τonκnς
κονωνίος μος nou τν unoδει να αντonoυριeί 5κρόνα οσολnoήκατε με tmv coγάνοoή τoυυ μα ουτόματης σνόηψrς AT ατό το oroο γioντoι
σος νtες ponoες να rpooδo ou mς rpoφέρei
Δυοκοe εupoa κα φουοτούνες coθαρός
ς νες rponoεκ για rpoo00 nou τηςηpooφεpe
Δυοκοες , poδια κα φουστούνες ή nο0opρός ός οι ουνοΜεγίς ε oεdσεκ nou noKς φοοίς
68ες οι ουνonoytς με ptσες nou non ς φορς
tίoι εξηρoηατικές.
Bpnvo δεν nepμνομε nus τομετονοστευτό 0
οommoσε σε σοστοομιστικό οφonm oτου του ορο
eπε έγwoν με τmν κροτοή tou 1995
anorooeυμένες δνς yo moοδήηotε ηoupupα , noeoμα , δεύνη ε α τo , Τοδρόμοο κοοίς εκniξεκ
μερφή τουριστιής ανomυξης είte oυ
nopo0on000 coομοί ,
κύουν nοβtούς τουρίστες , δην ανο πuβnor αστο κα εnαν σε ou noooonei oπό το 1964 Onuς nooί ομότεwo
θέμα της τοτκής σνύκτιδης κ
μα της τοrής ονόπιδης κα του εκουγουν.
Φού των τοrv κοnωniv noυ υστερούν , είvo
το npto enoτuoό neδio noυ είδκεύonκο και
του εκουγpoν- Μεγonn στοpίe oν και apκατά τετρuμένη , με τmv έν
Μεyoη τοο ον και ορtή τετρυένη 4 mw ν
νoa σει rond μαtoe vr our 64 n ouτό , ne
κ ta nen oως opγότερα . Κατά npto , tοσκίδια
νnol της tομου κοίτοζε στο ίaa τους
μπnena eoo
ύς Το pooooo
opο , nou rpooen. ού των τorν κοωv nou υστερούν, είνo
οδηγούσε σε oοστοθμιστικά οφ m ουτου του mp κτηρα Το σήoupo uο, ακομη a αν εNo σε αστη
κατεύδυνση ουτού του cίδoυς οι κυβερνmτίς no ρομβόο ηun0on του μετονοστευτικού οnotenei
κα oυς στο μέov 3οκοnouonυ , vα anoτεeί τo
τo- μάpε upέρνnon .
μπέηπo 0oηuοuς ΕMηνcούς tο,
ριστικούκ npooooμούς onως η Κως και
του naνtrηστημοu είνοι appiς μια ουmεοφμένη
του naνεστημou είναι appuς μια υnεκpνη
όγους της κόθετκ nuonς tης oo - μpή κμοο , σε nono neproορομένα εω κ νς, nοομε οuατα μας ντοοttκής
θεupnsoς rpootmοκ τoυ δημπος ουτού .
nou τελκά κατέηξ 4 οδξοδο κ ε τερόστιες
εφoρμογή oυτοu nou rpomyούμενο ονομοo το
φuτευon βnooτικν κυττόρων
νομίος του νηρού ήτoν tο τέμα στο Φ0, piς ψηοδοuές ξενοδακίο και
onoo tnoε ο tουpομος
μαγοζo .
.Η oυνoα στη oτή 6
.Η οuνέχε στη οα. 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα