Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974 Αp φύλλου 6830-11.980
Βρικής-Νκόλαος Καραθάνις 1951-1974*Ιδωκτήρια - Εκδότρια Στανρίδου Ι. Συλιανή
Η επέτειος της 28ης
Γελοιογραφίες της
Μια αναδρομή στην ιστορία
του Μακεδονικού Βραβείου
Παρθενική εμφάνιση στην Α1
Πρεμιέρα
Οκτωβρίου 1940
( Δίδαγμα: Η ενότης
του Ελληνικού Λαού)
Γράφει ο ωάννης Μ Ασλανίδης
Αντ/γος εα.
Επίτμος Αιοικητής της Σ.Σ.Ε.
σελ. 5η
| 15 βραβεία σε ισάριθμες
προσωπικότητες
από το 003
| Τα ππλευταία χρόνια βραβεύονται Δραμνοί
που διαπρέπουν ως επιστήμονες
περιόδου 40--41
αύριο για τον
σε εφημερίδες
ΑΟ Προσοτσάνης
και περιοδικά
σελ. οη
σελ. #η
σελ. Τη
Ψηφίστηκε από το Δημοτι κό Συμβούλιο Δράμας
Ομόφωνα το Ψήφισμα για τη μη
ιδιωτικοποίηση στην Καθαριότητα
Εκλογή δημοτικού συμβούλου στο Δ.Σ του ιδρύματος
Κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού
του Ιδρύματος Μακεδονικού
Βραβείου από τη δημοτική αρχή
Ο δήμαρχος όρισε μόνος του εκπρόσωπο, δημοπικού συμβουΤο ψήφισμα κατέθεσε ο Σύλλογος Δημοτικν Υπαλλήλων
Νομού Δράμας
λίου στο Δ.Σ. εν έπρεπε να υπάρξει εκλογή του από το σμα
Του θανόση Πολυμένη
ΞΕΝΞΕΙΣ που δεν συνάδουν τόσο κης , ο ποίος ήταν αντιδήμαρχος Προ με το Δήμο Δράμας , όσο και με τον γραμματπισμού και αργότερα πρόεδρος
σεβασμό προς τον αννυμο Δρα - του Πολπιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ
μινό ιδρυτή του ίδρύμαπος Μακεδονικού Ταινν Μικρού Μήκους . Με τις εκλογές
Βραβείου Δράμας , ο οποίος με την καλή της Αυτοδιοίκησης όμως , ο κ Καραμπα
του προαίρεση δθεσε ένα μεγάλο χρη- τζκης δεν επανεκλέχeηκε δημοτικός σύμ
κός σύμβουλος κ. Δημήτρης ΚαραμπατζάΤου Οανάση Πολυμένη
ΚΤΑΚΤΩΣ πέρασε
--από τη 18η ουνε .δρίαoη του Δημοτι
κού Συμβουλίου Δράμας
και ψηφίστηκε τελικά
ομόφωνα, ψήφομα του
Συλλόγου Δημοτικν
Υπαλλήλων Ν. Δράμας
για την υπεράστιση του
δημόοιου και κονωνικού
χαρακτήρα των υτηρε
ον των οΤΑ
Το θέμα ξεκνά αρχικά
από το νέο-Αναππυξακό
Νομοσχέδιο- nοu καταθ τει η κυβέρνηση, και με το
άρθρο 179, δύα τη δυνα
τότητα , με ιοχνή πλ
οψηpία , στε το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορeί κατά Αποσταλίδη Προτροπή του προέδρου του σματος κ .
την κρίση του να αποφασίζει για τη ούναψη δημόσιας Χαραλαμπίδη, ήταν να περάσει ομόφωνα το ψήφισμα και
σύμβασης και να αναθέτει σε δτες την συλλογή και να μην υπάρξουν διαφοροποήσε, και για το λόγο αυτό
μετοφορά στερεν αποβλήτων και ανακυκλλοιμων υλκν καθαροότητας
Κατ' αρχάς το θέμα θα περνούσε σχεδόν χωρίς συζή
τηση , καθς τόσο η παράταξη της συμπολίτευσης και η Υπαλλήλων
μείζονα της αντπτολίτευσης και οι παρατάξεις της ελάσ - άλλων: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας υπe
οονος, είαν την πρόθεση να το ψηφίοουν ομόφωνα.
Όταν ήρθε η oειρά της παράταξης"Piofect Δράμα ρακτήρα των υτηρeον του. Η κντρική διοίηρη να
2020% , νακαταθέοει την άποψή της, εξαπίας της απουoίας του ετιεφαλής κ . Τσιαμπούση, την εισήγηρη έκαnε μοτκές υπηρεοές, με πλήρη εργασιακά δοκαιματα και
οδημοτικός ούμβουλος κ Αποστολίδης, ο αποίος πέραν τατόχρονα να εξαοφαλίοειεπαρκή χρηματοδότη ση για
των άλλων, σημείωοε ότι αδεν μπορεί να υπόρχειγεικός την αναέωoη, αναβάθμοη και εχουγχρονισμό του υλ
αφορισμός για τους ιδετες- και κατά του άρθροu 179, κοτεχνκού εξοπλισμού, όπτως και την αγορά νέων μέοων .
καθς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένους Δήμους Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 179 του Αναπαυξια
που δεν έχουν τα απαπούμενα στις Υηpεσeς Καθαρό - κού Νομοσχεδίου που δνεα τη δυνατότητα με σχνή πe
ΦΩΤΟ Π.Τ.|
οκ Αποστολίδης δήλωοε ότι αποχωρεί και αυτόπέρασε
ομόφωνα
Όοον αφορά το ψήφισμα του Συλλόγου Δημστικν
ματικό ποσό για την βράβευση Ελλήνων βουλος και άρα , από 1 Σεπτεμβρίου 2019
που έχουν προσφέρει στον τάπο τους
Το θέμα της αναπλήρωσης μέλους του να είναι μέλος του ΔΣ του ίδρύματος.
Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας στο Διο
κητικό Συμβούλιου του ιδρύματος Μακeδονικού Βραβείου, κατατέθηκε ως απόφαση την αλλαγή ορίζοντας νέο δ έκτακτο θέ μα από την αντπτολίτευση. Το μοτικό σύμβουλο το νέο πρόεδρο του
καταστατικό του ίδρύματος Μακεδονικού Πολιιστικού Οργανισμούκ Γργο Δ
Βραβείου , ορζeι ότι από το Δημοτικό μερτή, στο Δ.Σ του Ιδρύματος ΜακεδοΣυμβούλιο Δράμας, θα πρέπει ως εκτρό - νικού Βραβείου. Πράγμα που όμως
σωπος να είναι ένας δημοτικός σύμβου - έρχετα σε αντίθε ση με το καταστατικό
λος, ο οποίος θα ορίζεται από το διο το του ιδρύματος , που λέει ότι ο ένας εκ
σμα .
Μέχρι πρότινος μέλος του Διοικητικού πρέπει να ορίζεται από αυτό και όχ να
Συμβουλίου του Ιδρύματος ήταν ο δημοτι ορίζeται ή να διορίζε τοι.
που όλαξε η δημοτή αρχn, δεν μπορεί
Δράμας , σ
αυτά αναφέρονται μεταξύ
Έχοντας αυτό ως σκέψη , ο δήμαρχος
Δράμας κ. Μαμσάκος, έκανε με δοή του
ραοτίεται τον απολεστικά Δημόσιο και Κανωνικό χα
στελεχσει με το αποιτού μενο μόνμο προοωπικό τις δη
επρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου ,
τητας , να επιλέξρυν ουμφω - οψηφία , το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί κατά την
Mες με δτες,
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, γιατη ούνομη Δημόσιος Σύμβασης (...) γα την εκτέλεοη
αυπόλοσποι δημοτικοί ούμβουλα της παράταξης Pojpct Δράμα 2020
διαφοροποηθούν από τον κ.
κρίση του χωρίς ατιολογημένη έκθεση , να αποφασίζει
σελ6η
Ζητείται
ουγepμένων υπηρεοιν συλλογής και μεταφοράς
στερν αποβλήτων και ανακιλ σμωw υλικν καθοριό τητας κανοχρήστων χρων και δημοτυκν κτιρίων συν
τήρησης χρα Πραοίνου και Ηλεκτροφωτιομού.
ηλεκτρολόγος
ή μηχανολόγος
μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ,
για συντήρηση ΗΜ
εξοπλισμού κτιρίου
στην Δράμα.
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τάνα διπλα 6ης αξρποη,
μαίμίπνσ τηντο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πληροφορίες:
6908097154.
Αποστολή
βιογραφικν:
[email protected]
Πάτκος-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126 , ΔΡΑΜΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
25210 55122 Ο 6977 472890
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Όyslexia 1centers
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
PAVLIDIS HETHOD
wwwdyuleχiacontors.gr
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnaκoνσης
η εξέλιξη στην εξtταση του μαστού
. Υnέpnχoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Ynέpnxo-Τiplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
Τηλ. 25210-30076
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
Κιν. 6932-347415
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ)
Νέα Δεteυνaη
Γ. Παπανδρέου 34-20s Οροφο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email [email protected]
"Η πρooφορά τοχύει έως 31/10
Περικλέους Κάβδα 6, Δράμα
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα