Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Οκτωβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική ςgημερίδα Διακηρύξευν. Διμοηραστν)
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6897
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τράπεζεs:
Ετοιμάζουν
χαράτσια και
για τis οnline
συναλλαγές
ΕΦΚΑ: Προαιρετική ασφάλιση
μακροχρόνια ανέργων για
πλήρη σύνταξη
Τις προύποθέσεις γα
τη δυνατότητα που πα ρέχεται σε μακροχρό"Λογαριασμός για την
απασχόληση και την
επαγγελματική κατάρανέργους τισην.
ασφαλισμένους του τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνεχί .
σουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους , προκειμένου να θεμελι .
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις , οι άν .
δρες και οι γυναίκες
ασφαλισμένονες του τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν και
δικαίωμα μετά την 1η Ιανουα ρίου 1993 , δικαιούνται
πλήρη σύνταξη , λόγω
Κοινωνικής γήρατος, α ) στο 67ο
έτος της ηλικίας τους ,
εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημέ
ρες ασφάλισης και β)
στο 620 έτος της ηλι
κίας τους , 'εφόσον
έχουν πραγματοποι
4.500
Να πάρουν πίσω τις
νέες χρεσεις που
επιβάλλουν στους πολίτες ζητεί από τις
τράπεζες η κυβέρνηση, μετά τις μαζι
κές αντιδράσεις που
έχουν
Μόνο πυ τα χρημα .
τοπιστωτικά
ματα , σύμφωνα με το
ρεπορτάζ του Σπύρου
συνέχεια στην 11
πλήρους σύνταξης , καθορίζει ο Ενιαίος Φορέας
ta bpέος Κοινωνικής Ασφάλισης
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με
εκδηλωθεί.
έγγραφο που εξέδωσε.
Σύμφωνα με το έγσμένους /ες .
Κατόπιν τούτου , τα
όρια ηλικίας που πρeπει να έχουν συμπλη
ασφαλισμένοι, για να
υπαχθούν στις διατά .
ξεις του άρθρου 10
σμό, κατά την τελευταία 13ετία , πριν από
τη, συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας ή πριν
από την υποβολή της
αίτησης για συνταξιοδότηση για τους παλαι ο ύς,
ασφαλισμένουs ες και
3.375 ημέρες σε ειδι .
κότητες που καλύ από
"Κανονισμό περί Βα.
ρέων και Ανθυγιεινν
ασφάλισης Επαγγελμάτων- για
"ιδρύ.
γραφο του ΕΦΚΑ, βασική
είναι , κατά την ημεροπρούπόθεση
μηνία υποβολής του
αιτήματος, να υπολεί .
πονται, μέχρι πέντε
ημέρες
ασφάλισης, εκ των
οποίων 3.600 ημέρες
σε ειδικότητες που κα
λύπτονται από τον
"Κανονισμό περί Βαρέων και Ανθυγιεινν
Επαγγελμάτων, και
τουλάχιστον
Φορολογικά
κίνητρα σε
επενδυτές για βολή των εισφορν
συμμετοχή
στο σχέδιο
Ηρακλής
χρόνια , προκειμένου
του Ν. 2874/2000 , είναι:
. Θεμελίωση , εκτός
των Βαρέων και Ανθυγιεινν Επαγγελμάτων , το 620 έτος
(παλαιοί .νέο ) .
- Θεμελίωση, σύμ
να θεμελισουν το δι .
καίωμα αυτό . Η κατα.
βαρύνει τον κλάδο του
οργανισμού Απασχό λησης Εργατικού Δυναμικού (OAΕΔ ) , με
την επωνυμία ΛΑΕΚ
πτονται
1.000
ημέρες
στον ως άνω Κανονι τους νέους/ες ασφαλι
συνέχεια στην 10
Απόφαση
μπελάς για
τs αποδείξειs.
uΝ, ... 8
ΑΜΟΝο
ΕΟ. tυ.
Μείωση του φορολο συντελεστή,
γικού
που σήμερα διαo ,
φνεται στο
σχεδιάζει να δσει η
κυβέρνηση ως κίνη.
τρο στους επενδυτές
για να συμμετάσχουν
στην αγορ τωνομο | -Ποιοι κινδυνεύουν
-ρcoτ.
έξτρα φόρο
λόγων που θα εκδο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9