Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγana
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eνήτης Βιτης. Δaθoής BΣ ΕΡΒA. Ες 50-A4 Φύλu11571uή(50 0ημό ,Παρικοή 5βiu 2019
ΠΑΛΚΚ
ΑΠΕΥΘΥΛΟΗΚΑΜΕ
ΕΙΣ ΩΤΤΑ ΜΗ
IΜΟΜΤ
ΩΕ ΤΑΡΑ
ΑΚΟΥΘΝΤΩΝ!!
ΝLΗΝΚΟ
φόρος Ειρήνης , να ν.
νουν κόηoιες ουοιοσυκές nαρεμβόοεις στε
να τελειάσει εntέnoυς
εν είναι η nρuτ
φορά nou ανο
φερόμαστε στο
Γράφει ο
μείζον nρόnn. ρnς Ισελίκος
μα του κυκλοφορακού οκεπτν.
στην Πρέβεζα και κυρί Διαβόσεις είδαμε το κρατεί ος ρες αρμής
usio ree
ουτό το χόος ηου cni.
e στο nο " ν tελευταίο διάστημα με τους ni.v
δυνεύουν
στηw nonn , xωρίς ωστό ,
σο στα oημεία αιχμής 6nως ο οόρος και η o
ρο nou anotελεί noη
σόδου και εξόδου επ .
στιγμη
συνέχευa στη νελ .
iη μήμη των δικοχαμένων ανδρν w Tiες
Τίμησε χθες η Πρέβεζα
Τη μνήμη των οδικοκομένων
aνδpν του Νουτικού κατά την
ανατίναξη του ναρκαλεuτικού
Τmveoς tiunoe x0ες neunn 24 |
Οκτωβρίου η Πρέβεζα.
εχε τm w.5
ΥΠάρχει Τμήμα Περιβάλλοντος
στον Δήμο Πρέβεζας;
Βύες ματιρίς κατήγεhs
0 Νιx Χρυσοκοδης..
1δότς γατρούς κατήγγειλε ο υ
noupγoς Προστσίς του Πολίτη Μιχά
λης Χρυοοχοίδης, μιλντας την Τειάρ
τη α το καθοστς χορήγησης coύλου
στην αρμόδια ετpomή της Βουλής
Συγκακρημένα ο Μιχάλης Χρυοοχο .
δης υnοστήριξε όυ δτες γιατρoί 6
δινν έγρp τα onoiα ooχοντεν
οι urmmpeoες cύλou , όυ λοι ήτν ευ .
λωτο , ότι είχrν το λεγόμνο μετιτραυ .
ματικό στρες, με αιουλο χυλιάδος
άνθρωno να κηρύσοοντ ευάλωτο
κα να μεταφέροντ στην ενδοχρα, με
αοτέλoμα κνίνeς ναμην εmoτρέμε
ταr .
na μια ακόμη φορα
οι unsύouνοι της εαρείος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ θε
ρnoav καλό να ζυ .
σουν τις nκpoδόφνες
στις nopuφές της c0
κής οδού ano την είoo .
δο της orρογγος μέχρι
το καλaμίτοι τουna
στον , ούρριζα στο 0 .
ψος της μηαρας , στην
ουσία κατακρεουpγ.
ντας τυς,
ρνέχε στη σ.
Ευνεχοα στη σ