Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)
Βρντής-Νκόλους Καραθάνς 1951-1974*διοκτήρια-Εκδότρια Στονρδω Ι. Στυλανή
Αp φύλλου 630-11.979
0,50ε
Στην περιοχή του Βλακα
Θηρεύτηκαν 30 ζ
τα οποία οδηγή θη καν
προς τον απαραίτητο
κτηνιατρικό έλεγχο
Δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων
και άγριων χοίρων
Ο Ιατρικός Σύλλογος
Δράμας για τη λεπουργία
Το συγκρότημα των ΕΠΑΛ
Χωρίς επίσημη
ενημέρωση για τη
Δράμας επισκέφθη κε
μετάβαση φοιτητν
από τα ΤΕΙ στο ΔΙ ΠΑΕ
|Μιλάει στον n.Τ>η εκπρόσω πος
των Οινολόγων Φοτητν Σ Γιουρούκη
σελ . 3η
Ογκολογικού Ιατρείου
ο Ολυμπιονίκης της Άρσης
στη Δράμα
Αναγκαία η ενίσχυση του εγχειρήμα τος
| για να λεπουργήσει με ασφάλεια σελ. ψη
Βαρν Πύρρος Δήμας
σελ . 3η
σελ. 5η
Το 2o Wine Hackathon από το Τμήμα Οινολογίας Δράμας | Στα 118.50 ευρ Το συνολικο
Στόχος ο οινοτουρισμός
της περιοχής και η σύνδεση
της Δράμας με την παραγωγή οίνου
πρόστιμο για τα σκουπίδια
επί της οδού Αντιγόνου
Μάμαλης: Στόχος των Εκπαιδευτικν Ιδρυμάτων, είναι να μπορούν να συμμετέχουν και στην παραγωγή γνσης και κυρίως στην
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
15 Ετο πρόστιμο και 103,50 Ε η χρήση φορτηγού και
η απασχόληση προσωπικού!
Του Θανόση Πολυμένη
ΥΜΟΜΑΣΤΕ όλοι
το περιστατκό με
το μεγάλο πλή
θος σκουπιδιν που
έβγαλε συμπολίτης μας
από το πίn του , επί της
οδού ΑνΤιγόνου προ ημερν Η κατάσταση συξητήθηκε πάρα πολύ στην
πόλη και ανάγκασε ον
αντιδήμαρχο Καθαριότητας να προβεί ακάμα και
σε σχετικές δηλσεις για
την αντιμετπιση του τήματος .
Όπως είναι γνωστό,
τους τελευταίους μήνες,
επικρατεί γενικά μια αn .
ρόδεκτη κατάσταση στην πόλη της Δράμας , καθς έχει
πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό, η ρίψη ογκωδν στιμο που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Υτηρε αντυειμένων στα πεζοδρόμα της πόλης δίπλα στους oίας για τέτοιες περατσεις, εναι μόνο 15 ευρ Τα
κάδους απορριμμάτων, χωρίς να ειδοποείται από πρν υπόλοστα 103, 50 ευρ είναι η χρήση και το κόστος της
από τους πολίτες η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου απασχόλησης για το φορτηγό και το JCB
Δράμας , στε να υπάρξει συνεννόηση ως προς την
ρα της απακομιδής
Tελικά, μιας και ο συμπολίτης μας συνελή φθη επ ' αυτοφρω από την Αστυνομία έπετα από καταγγελίαmou
ΕΥΜΕ, η Υπηρεσία Καθαριότητα του Δήμου Δράμας Δημοικό Συμβούλο. Πανα αλλάξει στιδήποτε, θα πρ προχρησε στην αναγγελία προστίμου προς αυτόν. πει να γνει Τροπαποίηση του Κανονισμού και να συζηΑν και τις πρτες μέρες το πρόστιμο δεν ήταν ακόμα τηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εκ νέου
γνωστό , εντούτους αυτό έινε γωστό τελικά χθες
ΦΩΤΟ Π.Τ. |
στην περοχή της Δράμας .
Του θανόοη Πολυμένη
|ΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ- καθς κα να προυθήσει το
ΗΘΗΚE χθες σε αi - σταχείο του ονστουρισμού
1 θουσα του ξενοδο - Στο συγκεκρμένο εργα χείου Κοurog της ρά - στήριο, πραγματοποιήθηε
μας, το 20 Wine Hacla- ετίσης απευθείας σύνδεση
thon, που υλοποείται από
το Τμήμα Αγρστικής Βιο - κύτρος , η Ιταλία και η Ου- γράμματος για Το 20 Wine
τεχνολογίας και Οινολο - γαρία , με οαταραγωγές Hackathon κ . Σπυρίδων
γίας Δράμας του Διε - πeρωχές Μταξή άλλων , Μάμαλης.
θνούς Πανεπιστημίου Ελ
λάδος (πρην ΤΕ ) .
Το 20 Wine Heckathon , eίνouη προσέλκυση νέων γε - Σπυρίδων Μάμαλης , ο
υλοποείτα μέσω του Εργα - νικότερα σε ό,τι έχει σχέση oποίος παλαιότερα υπήρξε
στηρίου Έρευνας Μάρκε - με τον ονο
ινγκ και Ανάπτυξης νέων Αναλυτικότερα για το Ονολογίας στο ΕΙ Αν. Μα
προόντων τροφίμων και θέμα , αλλά κα για το Τήμα κεδονίας - Θράκης και
ποτν-Κόμβος Οινολογίας , Οvολογίας, μίλησε χθες πρηνπρόεδρος του Γεωτε
προεμένου να δσα έμ- στον Προνό Τίπο-ο υπεύ - χνικού Επμελητηρίου Ελλά
φαση στην ταρaγωγή οοu
Από το μάζεμα τον σκουπιδιν επί της οδού Αντηόνου
δια επί της οδού Αντιγόνου.
Όπως μας εξήγησε ο κ Κυρoκίδης, το καθαρό πρόκαι με άλλες χρες , άτως η
προ υπεύθυνος
στόχος του εργαστηρίου και
του 20 Wino Hacksthon,
Σε ερτηση αν αυτό μπορεί να αλλάξε, να γνοuν πe
ρισσότερο αυστηρά δηλαδή τα πρόστμα, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας είτε ότι αυτό ορίζα ο Κανονισμός
της Υπηρεσίας που έχει ψηφιστεί παλαιότερα από το
του 20 Wine Hacketion κ.
καιπρόεδρος του Τμήματος
Πάντως όπως και να 'χει, το πρόστιμο αυτό καθ'
Όπως είπε στον -Πρωνό εατό δεν είναι διαίτερα αυστηρό και ο καθένας μοτίπο- ο αντιδήμαρχος Κα - ρείνα ρυπαίνε με τον κνδυνο αν συλληφθεί επ ' αυτο
θαριότητας κ . Χρήστος Κυ - φρω , να μπορεί να τη Υλυτσει αρκετά φθηνά!
ρακίδης, το τελικό συνολικό
πρόστιμο ανέρχεται στα Ένα άλλο ήτημα, ετίσης, είνα ότιο ρυπαίνων θα πρό
11850 ευρ για τα σκουπί θυνος του προγράμματος
σελ5η|
Ζητείται
Σκεφτείτε τρα τι μπορεί να γίνεται με επχειρήσεις .
ηλεκτρολόγος
ή μηχανολόγος
μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ,
για συντήρηση ΗΜ
εξοπλισμού κτιρίου
στην Δράμα .
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
πε να συλληφθεί να ρόνει τα σκουπίδια.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
τάνεα διλα 6ας αξυπέσ
μεαθράπτρυπο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πληροφορίες:
6908097154.
Αποστολή
βιογραφικν:
[email protected]
Πάνκας-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
DyslexiaCenters
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
www.dyslexiacenters.gr
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Αωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης onακόνσης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Ynέpnχo-Tiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
Τηλ. 25210-30076
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κιν. 6932-347415
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής [ΔΕΠΥ)
Νέa Διεύθυαη
Γ. Παπανδρέου 34-2οos Οροφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak: 25210 22413
email: [email protected]
"Η nροoφερά 1oχdει έας 31/10
Περικλέους Κάβδα 6, Δράμα
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα