Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τοΠo του
πρenei να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
τήης- ΕιδόηςΔεθυτής ΒAΣ ΣΕΡΒΑ Erς 45ο-μ ύλου 11576 Τμή 0 0υμό. Πέπη 24 Οnπβρον 2019
DN NΟTΜΟ ΤΙE TΥΝΕΠΟΥΡΙΚΣ
M ΟΕΟΚΟΝΕΝΙ ΠPΒΞAE- ΔΕΚAAE
ΛΕΥΚΑΙΕ
ΝAΝ ΕΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡ01 ΤΟΥ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
της συλλε , PEΠΟΡΤΑΖ
: Υατρο tou Νοοκομείου Πρέβεζος.
mpoEμένου να καλύ.
tei εn' οόριστον ε.
νέφεραν η Πρόεδρος φημερίες στο Νοο .
Πρέβεζας -Λευκά . του Συλλόγου Εργα , κομίο Λruκάδας , ε
ναα μι nρη κίνηση
xθεσινή toυς συνέ. μα, και οι γατροί Κ nou δείχντι της δαθ .
στας Κύλας , Βαoί arς της Κυβέρνησης
για συγχνευση tων
λόγου Βργυζομένων onovopου, η απόφα κλινικν καα τελικά
και γιατρof tou Νo - oη tης νέυς Διοίκη, tων δύο Νοοοκομεί.
τουργίας Αρης Τσελίχος .
-5 Κλινικν
των Νοoοκομείων
ζομένων Μαρiα Τζ .
δας επiorήμαναν o
ντευξη Τύπου εκmρόσωnoι του Συλ . λης Παάς και ρ.
oης της θης ΥΠΕ να ων.
οοκομείου.
Σύμφωνα με όο0
εβάλλε 'tνέλλεoe
στη φε. ν
wνeχr
Σύσκεψη για τη δημιουργία
Του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πρέβεζας|
Πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου
Με βοήθησε να βρω το Εκλησήκι και. .
Μαζί την Πίστη μου και πάλι στο Θεό
θυβρητικς βυθευτής
έχει το λόγο
Με οpopμή το σημρ.
νό mpuτου .
29 Ιουνίου 2016
ένα φρενάρισμα
Ο pεοe
τάζ γ τον
κίνδυνο ουλ
στο δρόμο φρένα.
ρε τη ζωή μου . Ενα δυστύχημα από
1111Α
λaτουργίας
του Νeοκομίου Πρβe
ζs Ε υτό
uης Λευκό
δς , λόyω της αoφooης ou mpότεντ ο
Πανελήνος tωτpκός Σύλλογος κι των
pω δκoων του νύου Δοή της
θης ΥΠΕ, νομίζω ruς η omn κoή γν
μη οφαn νυνη αεκηpumση.
το πουθενά mήpε
το naδί μου καυ
μαζί την ανάοα
μου τη ζωή μου το
φως μου.
weraη σεΜ
υνέτα στη σ