Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεne να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εδιτήτς Ειδότης Δoυθντς ΒΣ ΣΕΡBA-Eις 50-A Φύλου 1575 μή 060 αιρό, Τaτύμη 23 ιτβον 2019
ΧΟΣΤΩΝ ΚΒΕΡΝΟΝΤΩΝ
ΠΜΟΗ ΕΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΕΗ
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Aoορούν μισθωτούς , νικό μέρισμα nou κατό
συνταξούχους , οικογ .
νειες με noδι , εnoνοη στην οικορο είναι ο στόχος των σελκυση εnενδύσεων νάκομψη της οικονομίνομία και ανάKυβερνντων μέσα στο
μέσα 4θνόοωρο . οι φορο . σχέδια npoκειμένου να
αφpύνοεις και η nρo είναι τα δύο βοσικά
nooa neovότητα θα δο.
α φοροελοφpύνoεις
nitεuθeί ypoγορn a . θα έχουν μεση anόδo- γελματίες , 5ιοκτήτες οσn σις toinες των no
Ατν και unonoγζo θε στο tthoς του χp νου σε οριομένες κατη.
yοptες noητν με καμη.
hά ειο0δήματα
πτυξη
στο Φθινόηω κινήτων και επιtεpή ,
σες, θα ηpnει νο npoΝτροπή σας κύριοι του Δήμου!!
νται οε 1.2 δις ευρό,
0θέoouμε και εo κοινω.
σwνέχ σνη σελ. Η|
Αντιδρόσεις και nopanoνa
npοκάλεσε το κόφιμο ενός
μεγάλου έατου δηna στο
Δημοτικό οδείο Πρέβεξος το
npu, tης Δευτέρος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ!
|Μ'αφορμή την ταινία "JOΚΕ "R'" "
σννέχε στη σε 1
Auhtoen ntov κάθε tvoς βορότητας στη Χρα μος!
Eεκινός να γpάφες κάτι οοροpό και το Αστείο και η rελοιότητa
pοκe -nalcutousnoss σε τραβούν σαν μαγννήτης , στην
| αναγκοστική ονμαλη npoovtίωσn σου
JOKER n nρτη της ημέρος Είδηση και όσε τον κόσμο να
καίγετα Εoύ δε Κε Τonpa μη κάσεις ευκαιρία!
Ηομβολή των Προίαίνoν στν απελεθρωσ aς Πρελας
μέοα από τη μαρτρα των αρείων ( μίρος)
wνέχaοτη σε ΣΕ
Τρoφεiο Σπύρος Κίκερης
ΠΡΑΤΑΓΑΝΙΕΤΗΕ
ΤΕΠΡΑΣ Φ
Αφήστε
τα δέντρα ήσυχα . .
ΠληροΔΡΑΓΑΣΑ. με στον κόσμο, ότι ταν και αντnαρκεί
φορούμαό.
ντικό λ0 σηpο , δεν ήμασταν
θέοαμε την υλοnοίn - "Δεν ήμασταν npo oη του σχεδίου μας τoιμaσμένοι για την
στον Βαρουφάκη διακυβέρνηση της ράδει γμα nλήρους α .
ΒΟΥΤΣΗΣ Δrν ή . χρας Δεν έnpεn
μασταν έτοιμοι να να υnρ βaσμος νEάρκεκς ήταν ο .
διακυβερνήσουμε tων noλι ικν εξελί την χρα . ΤΣΑΚΑ- ξrωv και να ρίξο εφαλής της κυ .
AΤΟΣ: Είχαμε eλ τον Σαpαρά με την .
λειψη εμικιρίας και κλογή nροέδρου" .
στελεχν . η να no
: ότι ανο po ΚΟΥΛΟΓΔΟ. αι avίεoι κα μάλι.
Η to έετο
στα ιδεοληπτικά
προκατειλημμένο .
Χαρκτηριστικό a
nou κόπημα
την Δευτέρα
το npu, δεν
νικανότητας και αείvou tο μό .
νο θύμε"
Ερνηση ο onofos
naιpνe aoφoεsς
με βάση τς αυταά
του Δήμου. Τiς ελυτuς εβδοpoδες
κόημε άλλο ένα δέντρο στο ύψς της
Οχ μόνο δεν ή .
Γράφει ο Μιχάλης Λουκάς ταν έτουμοι, αλλά η tες τοut
Ευηγελιστρίες, apοκάρα
pνεχει στη σελ
wνέrο ντησε