Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Οκτωβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6894
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Εκτός ρύθμισns
των 120 δόσεων
χιλιάδες
επιστήμονεs
Κοινωνικό μέρισμα από
250 έως 1.000 ευρ
- Πs θα δοθεί τον Δεκέμβριο
Το Ποσό που θα μοι ραστεί για το κοινωνικό μέρισμα εκτιμάται
ότι μπορεί να φτάσει
ή και να ξεπεράσει τα
400 εκατ. ευρ , σύμ φωνα με , τελευταίες να δοθεί έμφαση στις
Τπληροφορίες . Ακόμη
δεν έχουν ληφθεί οι μικά ομάδες πληυοριστικές , αποφάσεις
για το πού θα κατανεμηθεί , αλλά γίνονται
εισηγήσεις για τη χορήγησή του σε:
-χαμηλοσυνταξιού χους
- κοινωνικά και οικο| νομικά
ρους, χαμη λόμισθους,
δικαιούχους του κοινωνικού επιδόματος
αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες , οι Θε .
σμοί δεν διαφωνούν έχει βάλει και η ΔΕΗ
να πάρει απόφαση η
μησή στη δεύτερη κα τηγορία , καθς οι συν
ταξιούχοι έχουν ήδη
εξασφαλίσει το επ .
δομα της 13ης σύντα.
ξης και πλέον πρέπει
Ισχυρό κίνδυνο να
βρεθούν εκτός τς
ρύθμισηςς των έως
120 δόσεων αντιμε.
τωπίζουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι,
κυρίως γιατροί, μηχα.
νικοί και δικηγόροι
ασφαλισμένοι
πρην ΕΤΑΑ , παρότι
έχουν
πιο ασθενείς οικονοσμού.
προϋπολογισμός για το
κοινωνικό
αλληλεγγύης είναι 850
εκατ, ευρ . Υπάρχουν
σκέψεις για διάθεση μολόγιά της.
μέρους του υπερπλεονάσματος για τη βελ - σπράξουν στο τέλος
τίωση των υποδομν
υγείας ή πολιτικής χειρήσεις , αφού θα
προστασίας .
Αξίζει να σημειωθεί του φόρου εισοδήμα.
ότι αυποψηφιότητα
για ένα μέρος του κοι
νωνικού μερίσματος
εισόδημα
υποβάλει
εντός του προβλεπό μενου χρονικού δια.
στήματος ,
συνέχεια στην 11
νασμα, αλλά από τον
κανονικό προϋπολογι
.Μέρισμα- θα εισμό.
Ενα ακόμη "χριστου .
γεννιάτικο- μέρισμα
θα είναι το επίδομα
θέρμανσης , αυξημένο
φέτος , με προϋπολογι .
σμό 68 εκατ. ευρ, με
τους μέχρι στιγμής
κονομικν διευκρινίζε- υπολογισμούς ,
ασθενέστετου χρόνου και οι επιτους επιστραφεί το 5%
Σε Ποιεs
περιπτσε1s
εκδίδεται
τος του 2020, το οποίο
έχουν προκαταβάλει.
Από το υπουργείο Ο το
οποίο θα καταβληθεί
σχεδόν στο σύνολό
του εξαρχής. Συγκε
συνέχεια στην 10
nλεκτρονικά
η φορολογική κυβέρνηση για το κοιενημερότητα
για το κόστος των ΥΚΩ
(Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας), στε να μη
συγκεκριμένο
νωνικό μέρισμα , αλλά
| σαφής είναι η προτί - το μετακυλήσει στα τ .
δεν θα προέλθει τελικά από το υπερπλεό
Τράπεζες:
Προμήθειεs
φωτιάν στιs
συναλλαγές
Η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενη.
μερότητας δεν είναι
καθόλου εύκολη υπό θεση. Ακόμα και για
αυτούς που είναι συνεπείς στις φορολογικές
υπoχρεσεις . Σε αρ.
κετές περιπτσεις, οι
αΗΠΕΗ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9