Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπα
τον τoΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεσtεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δωήτς- Ελη- Δaθιmής ΒΙΣ ΤΕΡΑ. Ει 54 0λυ fH5 Τμ 0θαιμό- ανΚμοή 40 0mτυβoν 2019
ΗΕΗΡΣ
ΚΑΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΑΝΟΕΝΕΜΟΥΛΟΥΡ
ΕΤΟΝ ΙΑΠΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝΠΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
κουλα και εs ημέρεs , σύpφωνα οκομεία αό Nομικά
προβοκατόρ . με όσα αναφέροuν για . Πρόσωτπα Δημοσίου
κα δημοσιεύ . τρο-της Πρέβεζας Δικαίο (ΝΠΑΔ) σε Ν..
ματα πεpί δή
θεν " tμφυλίου, στον
ατρικό κόσμο , βλί Πανελληνίου ατρακού Μή
,το φως της δημο - Συλλόγου να μετατρα - Χαρακτήρα
στην Τοπκή Φωνή , με , μικά Πρόουnα 5ωni.
τά την πρόταση του κού Δικαίου ( NΠΙΔ)
Κερδοσκουικού
σιότητας τις τελευταί πούν τα δημόσνα Νo
χαα στη στ
| Μια επιστολή από την απελευθερωμένη Πρέβεζα,
Νοέμβριος 1912
εκΑηδφ
μ oμ s ο . .
on. 19-10-2019. 1915. 00 t τny u να
nραγuατonοno σύντουη ομι με ττλο Η Α.
neAsuθερωση της nρέρζας μέσα ano τη pap
tυρία των αρκείων pοKεμένου να καταδείξω
τη eημooία των aρκείwν στw uμnρon tnς
|στεριος της nomς ν σηυελ. 1
Η συνέχεια του αναγνωσματος
"Η συμπολιτεία του Ακρωτηρίου (Continente)"
αναβάλλεται λόγω επίκαιρης επετειακής ύλης
Δίπλα στον Προμαχνα
Αγωγός της ΔΕΥΑΠ με λύματα καταλήγει στη θάλασσα
Επιστολά του Πολιτιστικού Συλλόγου " Πρέθεεα' στη ΔΕΥΑΠ
Εεπούλησες την Πατρίδα
είσαι Προδότης
Eine η δημοσιογράφος
Γεωργία Μητάκου , στην πτήση
Βρυζλλν-Atnvaς
Enιστολή προς
την ΔΙΕΥΛ Πρέβεζος
Tεtα πι με ον Αλέξη Τσίπρα στη
διάριεια πτήσης no Βρυξλες npoς
Αθήνα βρέθημε η σημαοφόρος συλλα.
λητηρίυ ια τη Μακεδονία Γωργί
Μπτάeou κι tου εrθηα φρστκά
για τη Συpφωνία
noληoες την τpiδα, cίσε npoδότης .
έnperE νι είo φολυοή είn στον τίος
mpuuoupργό η δημοοογράpος rop
γiα Μπτάκου, npv οι άνδρες oοpαε.
ας toυ Αλξη Τonpa τής ζητήσουν να
αnopoκpuvθεί
anέotειλεο Πολιτηστικός Σύλλογος
Πρέβεζα , για τoν a .
γωγό στη θέση Βρυ0ούλα.
Προκν.
επιστολή
του ο Σύλλογος ανα
ρει χορακτηριτ.
pνχευαστη σελwέ στη r