Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς Apoοοu mo ouω p
www.olympiobima.gr
ΔΕΥΤΕΑ 21 οκτBOY 0
NΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ :
ΒΗΜΑ Sρorts
ΕKΟΥΡΟΕΣ ΣΥΜΤΕ :
Ποιοι θα άβουν
νέες αυξήσεις
Η κλίμακα για τα
εισοδήματα και τα
αφορολόγητα όρια
ΤΦΝου
Ip o pp
ΠΕΡO.
E ΚΑΙ30 ΕΩ
ΔΚΟΡ τEΟΝIιειοrο
Αυρς κ 10pα 2000 0υoΦοίας μ ημή τεmφής μέρςή
κο ς aς μος κυεp ag υpέςαςντς κνouo nuoυ υ
ο μος uμάιο υpγo Ερα
γαην απαάoηw σηα νuνα
ς μς μ πρόοpσυorpoς οu upούυ ης Epaς
τ orοpηoν poοpna n oό .
ο ήoς θοέpouν aό ην H8τ0
aέyuν σοoό pν μη η
ατtpασηκυ Ii ύα στό ης Ο u
πο δ όμ
Τοσ τυ p ηo υμμb
Ερος ηρτμβoα, oμφα με ο a
o T ν oή μέpς ν μow
α oς ήw w πo
ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΟΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΑΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΙΟΥ
τχ ντλα η ΑΕΚ
οκοΟΜΟΙ ΤΙΡΙΠΑ.
ΑΕ ΚΡTΑΙΗ
ew ouσηus
ΑΟΕΛΛΜΟΝ AΕ ΑΟΥ1Ο
Αυτοματοποημένο
σύστημα
ξωδικαστικού
μηχανισμού
ΣnO% -A2 AΝο
ntpppe νη o yepικμνr oμογοα
ΑΡEΛΑάτ νοSΤAΙKHrE NEApomoNα
ΜΠAT-ΑΓMΑΟΝ
χαΡΣ ΧΑΡΤΑ
Εοτο 2α nproςΑουοoς
ΑΠ ΙΑΝΟ. nΕΡΟ ΑεΜa
Eναν, πμ μόο oίoημα aκύμρνομού pοoήγγελε ουπυpός
Aνά A pmάδη Σύμαμ
owρA ονo oonα pe a
ονpp oναpμ νυpw,
κ, δμp, Oτ μ αυς
0μούς ν uoη Ελpν Τpπ
Ο rmτrς o Mootoηαo ύ Ης κn p
po ς ατό αφ -ντμάπpο σ
0-3 AΡΟΝ
Ma σ . korwpνω
Σoκ nΕκΟAΕΡΝΟENα 4
ΥΠΕΡΛΕΟΝΑΣΜΑ:
Ανάσα σε νοικοκυριά,
επιχειρήσεις και συνταξιούχους
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΜΑΙΚΕΤΑ ΕΚΑΙΚΗ
Φωνένυν ο μάας
Μρo Βoτονακός apαυ & ΚΕpίoς
Βν napρo - Πonς.
Aηγνός - Βoφupος
cv aα oκpα δνμ ο eaεe prana anό κμά oη ανς ορεoύ
Ενας υTοοy o p α σοyiα για αρ
πηρ σχήμα rά opαμα u
μo κ onp, φ ο τρηός
Aνάπmξr
Α Εα PAΣ
Μεπνuλή po κυ uρpό Κυpυ
Μηοn δo ωπό ς αμοp Mpτρη εξεά ομη
ρναμα πό πρν απe η τυ nού πpee
ποopο μού
ΜMpnη φοelνoο Βpοpoβύ τό mν
mponμη η το oo θα μερά o
υηpoα γοπρίη φρά θa u oo - σν τυ ανη ος to pον op.
νκό μέρμοκς ς ηφοίοητάες
Empppήp η p peφς τύeα ό my
poelή muέuν β
μoα σο gpv to
μοαμόo w ΜoοκκόoopνοDpai
Anoouniκόναμα Co Bo po Χρστυnς
ν μομ δouνα pim μ δερς
eNoO ΤΟΜ ΜΟΥΣΩ
Συνεργασία
με την συνεταιριστική
τράπεζα
18' ΠAΤΡA ΑΠΟ ο
nΟΛETo ΣΥΝΟΓΟΡΑΝΣ
Ημερίδα και
εκδηλσες
αφιερωμένες στον
Όλυμπο και τα Πιέρια
μanςp
ατό oνομο Νnpο
pτiωα
ΚΕΝΤΗΣ ΜΑΕΟNΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τον προστάτη της Αγιο Αρτέμιο
Τίμησε χθες η Ελληνική Αστυνομία
ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Eνμή αάπρημο ς
pάπκ Μ υ α nw
Μ ρομμτταβηε αν μμα
Τρέη όστμα ς uοpής Τpπς
Κοpκής Μao oην Κoτp
Aνήοnς οuoνκ ήονη ημη
κυn ύ Soμaς ό o
Mοού, γαmy noa a as δμευpaς οu
ομού nάpεu Μ Ο ς κπυς
ΣΤΑ ΜΕΟΤEΡΑ ΡΟΝΑ
Πpομ o
Φ4αης
no VEgφ ό ης
Φpας κΑ Ρ
κυ npοoάη κω
Σοος Μμpnρα
Αοu Αp tη
Κατpn οπp
Μoηm a oυ
Ιεpό αδ0ς
Aνήp poc
poudp8. Εκipn
Μαpου wArpω
ΚαnpληΚ K.
Kοu , u
πpouu
Eηηd ο, mς
paτοu
pοuduή ΣΦon
Χ. nηαή ό 0 H
σοpαια νμμνοpo rp
σ4ο pόo vopόn
ΜΟΥΣΚ0 ΣΧΜΕΙΟΚΑΤΕΡΝΣ
Απάντηση
του Διευθυντή
. Βαρδακσα
ΣΕ ΕΡΟΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΕΑΝ
BΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ
Μπνoυμ δπρμόων ομΜrpν oην
μή ηρδα καο κo ν
Auν ο μουοόμήος ου θμού, a
ea' nAΗ Α, oκ φς ήpw ΜΜ
aw buμ n o νnpο pou
poμoτβμον oό ς " κ )
04cu σό o oό a o Ράrg
nt etrp, μ muήw ήn
mςήνκυpoo η -μόΑ
Aτaοu-Ελή a Μna
-nha ς 7 Miu με kn
Γ κοό καπραpηό nίmo u
ovv βουnς ou κίEκoλρ
Coς υ Μeo oiieu Kanpης ..
Dααoας φ4 μρτη
ν δoln ωτ
πpήμ ηλupία uορdένu
ουδnκ φpς uιάη οίοn oyστμε
η 4μpήΔήu Aρreύ tΕΜηκής
Aμς bpu ΜeA Καμο
Δημιουργήθηκε
Ένωση Μεσπν
Αστικν Συμβάσεων
στην Πιερία
ΕYDOR
noE-OTΑ:
Κνηωmoσος
για την
Ερκόμενη
epδομάδα
ΑΠΟΦΑΣΤΗΕ
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛL 15ΤΔΤΕ
Κανασaυμασυμό Κευαμν
φίλτρο βρύσns
τmeeκ ο 50
Το φpo pύσnο EDO oνδέει.
aεύθεi βpon κουΦναυ.
Eναι συμβαιό με npοopn
βρόσεs u γορis
Πωλουνται πυτόναμα διαμερίσματα
στην Δεπτο καρυά Πικρίας από 5 Στμ
μως Β0τμ καντά σ1ην Θainασα.
NEη Μ
Πupς poη ο
3010 μς mu
δρaτpκύa
ο ό Παpiς μ
oό mν οpο
ueu uηε ον
ς υmμήν ες
πoς Μμοη
μοή ή paααις δοδαiς .
E oιστότμo μa
μέοuης Eς Mν Αoν
upoo nς npoppiς Pbeck
Ενη Mon nupoAΤΗ001
Ιστοa pΤ
κα ao σ
Επαγγεματικά ακίνη τα και ,
οκάπεδά εντaς σχrhioυ καΠ4κτός
σην Δεπταπαρυα και πλσα.
Δταγραυ.
Κμ η MΡ
ήe nΡ
| oτς μας τοpά
η r στΑ ν ouό
μμη 40μάδα, ο.
δpnς οεδύη ο
νμομδο po 1ο
| τu ι δυn
ούνς δημo
ο4ό μος
up ν αo
Τιμή ΣΟΚ
12,90
Di up u ν .
Μuνομ m
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
121520-1α 11 μου 75 τ90 550
wwwserροugr, inde(αerpoεgr
lακαρχ ο 47