Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ.
ιδρυτές . Διευθυντές : Μικoήλ A. Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήλ K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
ίδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 19 οκτωβρίου 2019
Αρ. φύληou : 4200
Ηλθον, είδον και απήλθον..
Νότης Μηταράκης:
Θα διατηρήσουμε τον μειωμένο
ΦΠΑ στα νησιά και το 2020
Το-M0ov ebov και aniov. amoτελεί nopόφροoη tnς nεpipnuης φooon o boou Kαίοpa wonl vit viti . Η0ov, sboν, evinoo και opoει γάντι στη
napoooia των 2 vρaμματέων του unοuoνείοu Προστοίοκ του Πoλt nou εnotφθικον το νmo μας μτά τα δρομοτικά νονοντα της 14nς Οτωβρίou.
Τη 4teaon ouς Μ κυβέρννηom 00 dστηρήoεr μεωμένους τους ουντελευτές
.ΠΑ ιo το 2020 noυ σooν μεγono poος με tς σοpdες μετοναστευτικς
ροές. 1δωoε ο υφonoυργός εργοoος και κοwwνικν unoeoεωv Μτης Ματο ράnς τα μέλn tou Δοιmκού Συμβοuou της oμοonονδος tnouροματεν ,
Εμnόρων και Βotνων xou στη συνάντηo nou εe potους.
nshu ύ ς ta
epo μος wmo 6ττος η ος nou
oaoov μεγάnο ppος με tκ otpoες
μετονοστευτιές ροέc .
Ση σεική γponuή tou uon ο κ.
Μntapdς σνοpέpe 0 στηρου
με έμηpατο την tnφηματικόςηma
και τη vnotκόκrτα Με μεκόσες
φεροnογεν και οopohoικν oντε .
Aεστν , στακεύουμ συν σνόπτυη
tnς oκονομίος και στη δrμoυργία
neosv 0ocv εργοoίος Εδικό
στο νηοό nou oήμερο nntoνται ono
τη μετανοστευτική κρίon, δoτηpούμε
5οuς μεΜομένους υτελκστές ΦnΑ
το 2020 δήωoοστην συνυoη μου
με την ομοσηονδία o η uβέρνηoη
Εύupoνa με οκτιή oooivωon tou στmpei ουσιοστικό τη moκή ο VPοveίoυ tou κ . Mητοpάon ο υφ+ κονουο κo εnuοανατκότητα u
κονομία κο εnuoματκότητα και
noupyoς άτouse με μενάλn rpoοο στέκετοι δnoσε κd0ε εreεμoτία,
τις ονnοuος tων μελν και το m - έμηoρo και βκτέχνm nou εργάτo
ματατ noio ttonον aro tην neupd κοι ροστηoonocτα στο Amtd
κοι δρoστηponoκα στο mmto
νnoά , συμβάοντος στη δστήρron
Δραματηκές στημές κστά η στηw tηκ
εovuσης του KTενw n nupaγ β
τους οναφορικά κυpίς με τmν oνά
στήpnς της νmo
κότnεος κο tων εnmν npoovτων
ο υφooroς ooomos neς εva noooτo του rouroενούς oό και οτες tου onoργεoυ Πpooτοσίος του norn κκ noτpoος rεuoγoης και Μoνος Λογooτης ouτο r Eκonttς oτογpopίς Μw 1βορνις)
entικiς onμoίος η noτei νο
στηρίε m tonή oονομία tων
νηοιv μος τα onsiα έχουν κoeί να κίνnκpo στους onμερονούς νίους ναο u θoφoρν μετου ov tαΑνoνuv ε με poγά ou 6ouνουν σtο m , egoν νο εyτenov tov ομό α να o
οντυτωnisouv ta enuraia χpoνo ε
τ opnς τorς τουτότκος Εαι τηpτuno anό τον κατneοooo oυνεδpοon toυ Δμοτκου Euβoooυ Aνστοής 1apou το βρoυ tης Τρn w
οδon oνόγn το εMκό noστικό | οκτωβοου, Ano aριτερά ο odεδρος του Δημ Συμβ nuργoc KoAoος ο δμαοκος nproc πoντtoς κα α γρap
enαprμo,
Φra ou tlthtn
Οκτωβοου. Ano apστερά ο nodcόρος του Δηu Σu nονος Κολάpoς , ο δέμαρος nprος Στάντεος κα οι γραμ
μοτείς tou unoupyεoυ Πpoστοσίος του ntm κκ noτpoος reupιοδης και Μονος Αογοottης (outo . Exonttς)
σκτα o λin
(Θυτογρoφάς Μ Ιβαονος
του δευτερογενούς τομέο, να nopo Η tEReταίο σταγονο nou tuxioe to notrpι οuvtp ένοντος τη μορφή pίoυ tnopς μιφν φonν υmpoepiou nou xonoμoroouvα μτονόστες tντός των
eπuooioυ με μορματα , σε nonυούwνοστο κεντρικό δρόμο tης npωτεύουοος , ormv ο ος κοημερνές τους ανάaς ΛΟγω της tpuύμης κατάστοσης άτομο
μεουν σντογwνσυκό και νο δο0εί
επevδύουν στο μtΜον
nou ξonoοε εντος tου κοτουnoμού nou έxεi ονοmuteί στο κ στο Βo0υ.
Το στοοκό των νεγονόεων της 1dnς Οκτupoίου
Τη Δευτέpα, 14 Οτωβpίou , συς μμ κοι εν έei 6η φυγ το φως τς μέρος στες στη δουn ο δημερχος Ανστολής tόμου rdoγος Ετοντδος, nou βoοονταν
cudδο νεαρν κηνtίτα δornκυόμενη στην nepoη του δμστικου κνου tω σnό την ρή στην nκριon συνοδευόμενος ono toν οντδήμεςφο Βυγγtm Koppo
ντοι npoς το noponaό μέτωno της nouttoυοος, Στη 1:00 μετό το μούνυτο.
ξημερματο Τρίης , 15 Cκtuβpiou, όροοoν νο erιστρέφουν στοδιοκό ο μετονο .
Συνεχίζονται οι ενέργειες για την
κα όnnοu
αντeομορμους , κοφς
καο ατηερφερειάρης Τοupu eοn
τeeμο τον τpουματιαμό 5 στoμων το onoo0 μετοφέροτα στο νοοοομείa
Φέρουν τρούμoτα στην rndtn o στον 0ρoκa , ο έος είo oο0οpό Eρομματ- νουponς ομμτεev α ουοεφη noυ ακοnoύenes στο δημαραοό μένερο
Φένος εν οι on0 2 με εhουpότιpης μορφής τρουματοιό no0ό ne ρoκές onou εκτorε η κατόστοση κα οι enoμενες κνήσεις Eτη oύοεφη anopορίστη
φημες δεν urmpis oύμε η oυuστο ano τmw ουurnor τηoνκο. oohορnomν
συς 0 το βρόδυ συνκpούoεις κοντο στην κάτω nhn tou κέντρου Υobος κοι
πόσιμου νερού
αοwioμωων aonv μονδδων στη rdhn trς oμου κα στο uω Bo00, yo
Ο Δμο Ανατοs Τoμou mμpve τους Δτες φυ ουνoντον ο εvp
την Τρτη 15 Οκτuppioυ οφο0 η κατόστοση ntον φευστή με nahouς μετονοστες
νες οno τς ποoς το Δήμου noμόνου να ετεννθςί η moης oποκο Τουτοnonon nou κurov oτον Eonoot φωά Eυνο 3o napoσpιστες
τόστοση της oότmτος τουnooοu oτος
στους δρόμους τηκnης Τmv δ μίρα anopooίστηε n otnεirοuoo onhnon
του Δμοοκο upoυ Σάμου σος 8 μ. Στον κρο του κT poonv το
μοuο ο δoooς δυτoς Τομου Anδονδρος Λυnέo ouvοδουάμενος
poooenov ω εieν ηφω την dpanou δuνμς τκ oσυνομος pο anoeoύoν α εmponouv τmν τόδη με τη φωτό να κτοτpόφ ooς κα ξω
του δτύου το onoίo rptnei νo ono
τοστοne dαpone , νοoντοι νος κοτοκευές εν 8 άνpuro μετοφέpennv με αναmουστκ npopntuτο στο ano τον αντοήμερo napyo baxοστομτη
α ενοuκο δεrματonντοί ncyoνoouείο, Eτη oκε tης κoτoopεoς unnptoν onovuttςεpe oυ τς συς γeωτρήoες κο στις 6εξομενeς
ΔMoweαστ σt
Ενωση Αστυνομικν Υπαλλήλων Ν.Σάμου:
"Κάνουμε το σταυρό μας και παίζουμε τη ζωή
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
εντοnοντα στους ουτόματους χnωp
ωτές τοος και όμέοη npotεροόna
Δεν τους θέλουν .
βooη δοφάn on τη
noonmos του
oμου 6όστοςmpo K wμας κορνα-Υράμματα καθημερινά"
Ανπoprtος στην όρνησή του vα mpαίn ένopστόμενης συνεργοoος του Δήμου με
n Ενoon Aστυνομκv noi,
ww δημοσυoε oνακoνωon κρουοντος ακόμη μία φορά τoν κδωνα κnούνο οpού κανες δεν φανοηwν tνουoν orpoyτευοοων Aξαλος και
noτororuένη εταρείa nou oενtρνεί Μετά ta nρόopoτα neριστοτικό βίος κοι τmv έκnn nupoyος στο
toυς εtyκους tου nooου 0στοc .
Βόpeος Μαcδονος στην E.Ε. εμφανίστηκε και non
ο Εμμανουtη Μoκpόν με tov rono npoeopo νο οσε
τελd, ως ανομενοτον , pεto μα με 600 ακόμη nsn txoυν 8ρομomeei οι δοδικο -ta να οκούει tκ εκελύσεκ των μελν τικ νo tηv έκpνiun κοτόστοση pοu εnmυτεί
oec cuveργοoίας με etaδeuμένη
Eύμφωνο ε τους δεrηματελmmυκούς topεia noneio 0a διο0έτει την κατόn .
ehtyoe η nooτnto tou nooμou m noτοoίηση κοι θα ανολύβα την
66ατος έχει anoatοοτο0εί με εξap ΕκτNeon tων enepatmuv εργοoν
ση τρίο δεrματοηνκό orμείο γα to poxtιμrvου νο enτευθeί το enouun .
oroia oεονται ο έpoυνος npοκε τό ηοτέneoμo ονοφρεi ο δμος σε
ρες και να μmoκopei tην όηη δoκοoa ο αρmol
κρτν κα κυβερνnoων των κοpν Ev της Ευ
punokns tνoης δεν μηpοοoν να κoτοΜξοuν σε
ουμpωνα κατά τη δόρa της rouens nutpος της
Ευνόδου Κοpuφής γο uw ένpη ετooκν διonpoν
ματεύσουν με τη Βopεια Μαtδοία και την Αpoνo
δnωoε ο Λ0ουavός ηpόcδpος rettνoς Νοουσέντα
One αvογνροo, oτ η 0dpea Μακδονa έaι κά .
μένου να ενtoreer to opφές onμtio
σετή του aνακονon
Τουρκική ακταιωρός επιχείρησε
να εμβολίσει ταχύπλοο των
Αμφίβιων Καταδρομέων στη Σάμο
να non0: omoε τν oνομοσα της ανοθεpnoε
to tντομά της έκονε τα noτα γα να opei την
npόonnoν, εnoμtνoς 0οupo όα η anouoίa απopo .
onς μηοpεί να έει οορopές nonοκές ουνέnος στην
δα τη ponκανo xapα npooδononoε ο Noυσντα.
0sν υmpe κατdn gήμεpο, Erββoboo: ο rou
θunoupvoς της οnoνδίος Αντι P , Ehns o νo
Τοopκ ατοωρός φέρστ να εnoεipno νο oNoε tainoo ωv
Αφ Κστοδρμων noυ poυo κοντό στη Σάμο , οuφωνα με
w ofco rυνίws
εοό να κατοουμε σε ουμpωνα, ουμηmmpωoε
nάντως Δεν anoooφηνίστnκε εόν το thτημη 00 tε0εί
εκνtου οε ουτή τη ύνο60 t tin otηoushtnn
εn ουτού00 φνεοστεί σε κάnoo npooές Ευpωo .
bo Dυμβούno.
Η ronio ήταν μα e των τρν κρν nou εμπόδιοον
tnν ένop τοoν δατpoμστεύσεων και την
Μετά τw Mopa ς Λopοu αpd είuή Ε0μος
μόνο nou στην nepiπωση ουτn ως εc 0ούματος e τω μετού , νο τo npopmmματο noυ αντμετωηnδεν ήoανήσου κοoo 00ο, Η κτότοgη nou ζουν οι οστυνομιoί στη Εdμο μηos στην εκnομ Μu0οun
on Αστυνομκν ΥπΟnωv Ν. Σaμου
enxpαtούσε στην nonη της Εμου θύμζε εμnoeμn %οMrμέρα EΜ060- η npοεδρος tων Αστυνομικν
νη, με tο κT taμο νο φneyetοι . Δυοτικς εn - Ymomwv Eομου , κο Μουpίδου . Ανοφeρoμενη
pεpaorκον οι φοφο μος , toυς onolouς ουνεκς στους μετονόστες η nde6ρος των οστυνομκν tnv ενopu εντοον δapaγμaστεύσεων και την
εγεopως και με στοria enonu u t oυρό
ετν rpoς τους ορμοδους , Ομως φωνn βοντος εν
| η onμal οu ένoς μένος δεν ntpoo onhωoτε
ono uς κφουγές ογωνίος μας να τν μη ενononη
της ΔΑ τοuου μ συνομκούς συς ουμpωμo-γα νέες ουμηoκές , κος onως tineta nvύuοτα uποστηδσυs
κές μετο04σως uερα μετά κοι ano το sεono ουτν των ον0ρnωv 6εν έοuν κατευνόσει εν
unomwwεη n
έρκοντο ano κάρες με ηοnnές καουες οι ooο
δεν eouν να χόουν toτο κα npόo0εoε nuc η
0eaw νto mλn0ε oμand , nopo ος ονnouές
γα νέες αμnοκές κοθς όους εine tα nvεύματο
nooaτα να ανρο0πουκ nου onoούνδεon των δύο unoύηpotnrων .
Με oφορμή ta noρonoν, tpxοντοι eτou νου κάnoες
Με οφορμη τα noponόν, tpoτοι στοu νου κάποες
ουφoς Οταν unόρι ουτό το κμα για τς 2 npoovo
φeρθeίoeς κρες , εμείς tεd nawν τα ουμpέροντο
φeρθείοες ρές εμς ttλd noων το ουμφέροντα
φέραμε όpονάpον την nρίpημη
unοoτηρξομε κo φέρομε όρονάρον την nρίeημη
cμpωνα των ηpeσnuν στο npoornvo με toon αοn repμανος και ΚA ΑMν ετοφων ou 6εv
δίσταοον να μος κουνούν το δυAο και να δεύwoυν
Το pστουκό tnoβε κtpo στη τομο βοι κοτοpομε ενεργντος με δυνο - 0000pό συμφόν α εω amοο οuvonpo με upeοne
νεύουν να εργοξονται ουνεoμενο άνω twν 24Τους μετοφέρουμε με οήμοτο nou 6ν tνa κον
τοrpophenouενα γα μετοφορές και ο ουνoenoο.
έρχοντα σε εropή ο toυς ρές νο γνωpζουν aν
εai onou Ppioτo το 40 Βδo Τμήμα
ΕOνοφυnaκής ή onmeς o ΜAK op
Αμφβων
τannoο τυηou Mapne 960 R nou
ετελούo
neooxn tης tόμου ονουνεφε να εβ0 3οu ETE . Η noponoνω οντίeoοoη τους Εheς nuw μος , κav sες βpόδυ μο5 με tα με τη δωή μος κορaνo . mpoματο καύμερ, eE
ιστεί onό τουρκή oτοορό Οι aμφί έouο ono peβoο εμβοομό ,
μό κο onopoootκό τpdeo onon
5onoupono δoμετpruτος 12,7 Mo, ωpν ξonίος ουτού , η aνανoτnon καo φopος για
ονοκοζοντος τον Τούρκο κυβερνητης tα εpotεp , txι upεύou 6nους μος νdeoντος
της οπαυρού να
ελημό onοpεύγοντν το τακύnoo tou
ωρν εξoτίος ουτο , noavounοn κα ο φόpος για
ουνουύς τν nopτo εξόδου στη δoρκεο της κpίonς
Καταδρομο , Eoτερο ,
npoyμaτononoε οpημένο στrν tωη μος και ς 1npoparο er opo- δκονται οτη nλpο tout ov έκουν κόnoo μετοδου- Τehοd , κάnoος Ε
κό νonμo
nonuκός με , tστο, μέτριο
κό νorμο κn κνουμε το στουρό μες και notoυ , ονόστημα 00 tva o oέoη να υπoστηοθε από nou
κtn Κάνουμε το στουpό μος κο οδου - οόστημα , ea ένα oε θέon να υnoτηρίξεi ouτo nou
oι n0ήτς δεσμεύοεκ , ο τευνοομο και οι
nepno
στη on0ooo εnmd onοpεύvοντν to τακαno0 τοu
npoγaτικ 0na n xρος μας αυτά nou τooν οι
nopontyμοτα του κΥ.Τ. E0μου... . aνοpέρει η Ενω
η Μουρίδου.
ΕΛmvc

Τελευταία νέα από την εφημερίδα