Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Οκτωβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6892
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Ποιοι
Τειρεσίαs για οφειλέτες
σε εφορία, Ταμεία, δήμουs
και ΔΕΚΟ
θα Πάρουν το
φετινό υπερπλεόνασμα
μη εξυπηρετούμενων
δανείων, η πληροφό Το σχέδιο για τη δημιουργία του δημόσιου
Τειρεσία- επαναφέ
ρει η κυβέρνηση , σε
μια προσπάθεια να
βελτισει τους μηχα.
νισμούς nou έχουν δη.
μιουργήθεί
σήμερα για την αντιμε.
τπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης
| των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριν.
Το σχέδιο επανέρχε.
| ται με πρωτοβουλία
υπάρχει
ρηση ου
μέχρι σήμερα είναι
ασύμμετρη ,
αφορά μόνο, τα χρέη
προς τις τράπεζες . Η
απουσία ενός γρρα φείου πιστοδοτικής
συμπεριφοράς (credit
bureau), στο οποίο θα
καταγράφονται όλα τα
χρέη του ιδιωτικού
τομέα πφος το Δημό σιο (εφορία , ασφαλιστικά ταμεία , δήμους,
ΔΕΚΟ κ.λπ. ) , αποτελεί
βασικό έλλειμμα στην
προσπάθεια του Δημο σίου , των τραπεζν ,
αλλά και των επενδυ τν που τοποθετούν ται σε χαρτοφυλάκια
κόκκινων δανείων, να
αποκτήσουν πλήρη ε κόνα της πιστοδοτικής
ικανότητας των επιχει
ρήσεων και των νοικο κυριν.
μέγεθος του
υπερ-πλεονάσματος ,
δηλαδή του ποσού
που θα υπερβαίνι
φέτος το 3,5% του
Ακαθάριστου Εγχ
ριου Προϊόντος οριστικοποιείται μέσα
στο επόμενο χρονικό
διάστημα . Το κυβερ
νητικό επιτελείο έχει,
ωστόσο, ήδη οριστι
κοποιήσει σε ποιους του υπουργείου Οικοθα μοιραστεί το σχε
συνέχεια στην 11
καθς.
μέχρι
Η αnουία επαρκούς
πληροφόρησης επτηρε.
άζει τις αποτιμήσεις
των χαρτοφυλακίων
κόκκινων δανείων που
βγαίνουν προς πληση από την αξιολόγηση
και αποτελεί βασικό
εμπόδιο για τη δημι- οι ιδιτες προς τις
ουργία αποτελέσματικν
αντιμετπισης των
χρεν του ιδιωτικού
τομέα . Ο φορέας θα
συλλέγει όλα τα στοιχεία για τα χρέη προς
δημόσιους φορείς και
θα παράγει ένα σκορ,
που σε συνδυασμό με
το σκορ που προκύπτει
νομικν , με στόχο να
βελτισει την πληροφόρηση για τον πιστω.
τικό , κίνδυνο
επιχειρήσεων και των
| ιδιωτν, στον βαθμό
που , όπως δήλωσε οειδικός
ιδιωτικού
Φτης Κουρμούσης ,
μιλντας στο πλαίσιο
του συνεδρίου DDC με
θέμα το πρόβλημα των
ΣΕΒ : Μεγάλ0s
ο κίνδυνos να
χαθούν θέσειs
εργασίαs
των χρεν που έχουν
γραμματέας
τράπεζες και άλλες
ιδιωτικές επιχειρήσεις
(όπως π.χ η κινητή τη.
λεφωνία) , μέσω του
Τειρεσία, θα παρέχει
συνέχεια στην 10
'Χρέους
μηχανισμν
Ανατροπές
στο τεκμήριο
κατοικίαs
Υψηλότερος
στην Ελλάδα ο κίνδυ
νος απλειας θέσεων
εργασίας από την
αξιοποίηση της ρομ.
ποτικής , ωστόσο η
απλεια θέσεων ερ.
γασίας θα αντισταθμι
στεί σε μεγάλο βαθμό
από τη δημιουργία
νέων θέσεων , είτε
στην ίδια αλυσίδα
αξίας, είτε σε άλλους
κλάδους και τομείς
της οικονομίας ως
συνέχεια στην 2
είναι
Σελίδα 9