Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12372
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η απόδοση του 10ετούς στο 1,30%-Στις 170 μ.β το spread
Σε νέο ιστορικό χαμηλό το κόστος δανεισμού
Μήνυμα σε Αγκυρα
για κυπριακή ΑΟΖ και Συρία
Μητσοτάκης::
Φτάνουμε
Τον άμεσο τερματισμό της τουρκικής στρατωτικής επιχίρη
σης στη Συρία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο χα .
ρακτηρίζα εκ νέου παράνομη την Τουρκική εξοpoκτική δρα .
στηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖΣτο κtίμενοτων συμπερασμό .
των του Ευρωποϊκού Συμβουλίου αναφέροντα συγκεκριμένα
τα εής:
Η ΕΕ καταδικόζα τη μονομεpήστραπωτική ενέργεια της Τουp.
κίας στη Βορειοανατολική Συρία
-Η Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει αφοσωμένη στις προσπά .
θαές της προς την αποτελεσματική αντιμετπιση της σοβα
ρής ανepωπιστικής και προσφυγικής κρίσης υπό το φως των
tσσόμενων αναγκν .
. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πικυρν τασυμπερόσματα του
Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου για Τις παράνομες εξοpυκτ
κές δροστηριότητες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου και
επαναλαμβνυ την αλληλεγγύη της
στα όρια μας
στο προσφυγικό
Φτάνουμε στα όρια μας όσον
αφορά το ι μπορούμε να κάνου.
με για τη διαχείριση του αριθμού
προσφύγων που φτάνουν στην
Ελλάδαν προειδοποιεί ο Κυρά .
κος Μητσοτάκης σε συνέντευξή
"το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχν βρέθηκε χθες
του στην Politico.
Ο πρωθυπουργός επισημαίνει
πως η Ελληνική Κυβέρνηση έχει
ήδη λάβει μέτρα για επιτάχυνση
της διαδικασίας εξέτασης των
αιτήσεων μα άσυλο και των επι στροφν στην Τουρκία .
Ωστόσο , την ίδια στιχμή βοσκόμαστε ενπιον αυξημένων
αρθμν προσφύγων και μετανα -το κόστος δανεισμού της Ελλάδας στη δευτερογενή αγο ρά ομολόγων.
Η απόδοση του 10ετούς φτάνει να υποχωρεί έως τοεπίπε
δο του 1,30%, οριακά χαμηλότερα από το ιστορικό χαμηλό του
1,31% που καταγράφηκε στις 20 Σεπτεμβρίου .
Την ίδια ρα , το spread με το γερμανικό 10ετές περιορίζεται
Capital Economics:
Το Ελληνικό Δράμα
έχει τελεισει
κάτω από τις 170 μονάδες βάσης σηματοδοτντας ενδεχομέ
Το υλληνικό δράμα έχει πλισει , σημανε η Capital
Economics σι ανάλυσή της. για Τις προοπτικές της οικονομίας
της υυρωνης Η βολτίωση στις δαπάνες Των νοικοκυριν και
η σύηση των επενδύσεων δείχνουν όη η ανάπτυξη της ολλη
νική οικονομίας θα ξεπερόσει τον μέσο όρο της ευρωζνης τα
επόμενα χρόνια, όπως τονζα. Οστόσο , η νάπτυξη πορομέ
ν πολύ αδύναμη λαμβάνοντας υπόψη το μίγεθος της προnγούμενης ύφεσης. Ετο, όπως καταλήγε η Captal Economics
η κυβέρνηση πρέπα να αντιμτωπίσει πλήθος ανεπίλυων δε
αρθρωτικν προβλημάτων , ότως ο Τραπεζκός κλάδος που
διατηρί πολύ υψηλά επίπιδα NPLS , προτού μπορίσει η ανά πυψη να εππαχυνθ σημαντικά.
νως την έναρξη της πορείας του ελληνικού αξιόχρεου προς
στν που εξαντλούν τις αντοχές
της χρα5 μου." τονίξει.
Είναι απαράδεχτο η Τονρκία
την αεπενδυτική βαθμίδαν με στόχο αυτή να επιτευχθεί μέσα
στο 2020.
Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι πολύ θετικά
να χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως μοχλό και να ασκεί πίεση
με όλους πλέον τους οίκους να χαρακτηρίζουν πιστωτικά θετι .
στην Ευρωπαίκή Ενωση στε να
λάβαι μεγαλύτερη βοήθειαν προ
κό γεγονός την έγκριση του Ηρακλή+ για τα ακόκκιναν δάνεια ,
δημιουργντας προσδοκίες για αναβάθμιση της Ελλάδας στις
σθέτει.
25 Οκτωβρίου από την Standard & Poors.
Brexit: Κρίσιμες ρες
Βιομηχανία: Πτση 8.1%
του Τζίρου
Αύξηση στην δύναμη
του εμπορικού στόλου
Λαπείσει επαρχή αρυθμό βουλευτν να στηρύ |
ενκός Δείχτης Κύκλου Egγασιν στη ΒιομηΙ χανία του Αυγούστου 2019, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείχτη του Αυγούστου 2018 , πα
ρουσίασε μείωση 8,1%, έναντι αύξησης 17% που ση
μειθηκε την αντίστοιχη σύγκριση του 2018 με 2017 .
Ο Γενικός Δείχτης Κύκλου Εργασιν στη Βιομηχανία , σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του Ιουλίου
2019, παρουσίασε μείωση 22,6%,
ξουν τη νέα συμφωνία για το Brexit θα επιχει ρήσει ο Μπόρις Τόνσον , ενόψει της σημερι
νής ψηφοφορίας στη Βουλή των Κοινοτήτων, Ο πρόε
δρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γούνκερ
προειδοποίησε ότι η χατάσταση θα γίνει κεξαιρετικά
περίπλοκην στην περίπτωση που το pρετανικό κοινο.
βούλιο απορρίyε τη νέα Συμφωνία Αποχρησης
ύξηση 3,1% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού
εμποριχού στόλου τον Αύγουστο εφέτος σε σύ.
γκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Αυγού .
στου 2018 και πλέον αφιθμεί 1.884 πλοία.Επίσης η ολι
χή χωρητικότητα ανήλθε σε 42.969.574 κόρους τον Αtγουστο 2019 και παρουσίασε μείωση 0,4% σε σύγριση
με την αντίστοιχη χορητικότητα του Αυγούστου 2018.