Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)* Αp φύλλον 6830-11.75
Ιερυτής- Νιόλους Καραθάνος 1951-1974 * Βικτήρια. Εδότρια Σταυρδου L Σολιανή
0,50ε
Ο Δικηγορικός Σύλλογος
Δράμας στη μάχην
Αναφορά της Χ. Κεφαλίδου
Δράση για άτομα με
Όταν οι άνθρωποι
στη Βουλή για τις επιστολές
προβλήματα όρασης και
έπρατταν το
που δίνει ο μικρός
Παναγιτης-Ραφαήλ
Στο λογιστήριο του Δ.Σ. Δράμας θα
| βρίσκεται ένας κουμπαράς για τη
| συγκέντρωση χρημάτων
κινητικότητας στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Δράμας
διαμαρτυρίας του Σωματείου
Υλοτόμων Δράμας
. Πρόταση παράτασης προθεσμίας
από το Σωματείο για την υλοτόμηση
καυσοξύλων
καθήκον τους
Mοιράστηκαν κείμενα σε γραφή
Μπράγ εν έγνε ξενάγηση στον χρο
και ψηλόφηση των ευρημάτων gλ gη
Του κ . Δημητρίου Μαυρόπουλου
σελ. Sη
σελ . Βη
ba γεθ
Αναζήτηση χρηματοδότησης
για εργαστήριο έρευνας
στο Τμήμα Οινολογίας Δράμας
Σύσκεψη στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
Δήμαρχος Νευροκοπίου: Αναγκαία
η διαχείριση του κτηνοτροφικού
στοιχείου στο Λεκανοπέδιο Νευροκοπίου
> Συνεργασία Δήμου Νευροκοπίου με το ΔΙΠΑΕ για μελέτη
λιβαδοκτηνοτροφικής ανάπτυξης
-Θ. Μέρου: Ενα πανεπιστημιακό Τμήμα είναι σοβαρό πολιτισμικό στοιχείο
για τη Δράμαν
Σύντομα η προκήρυξη για 4 θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Οινολογία
Περίπου στους 150 οι νέοι φοιτητές στα δύο Τμήματα του ΔΙΠΑΕ στη
Δράμα
Του θανάoη Πολυμένη
σημεία eχενα στα οποία μπορούν να γνουν
ΝΝΑΤΥΞΗ και η βελείωση του πρω - κάτοκα έργα προς βοήθεα της καθημερι τογενούς τομέα σε έναν τόπο, θα
Lπρέπεινα έχειπρωτεύοντα ρόλο ση
λειτουργία των ΟΤΑ και δη των Δήμων και
τοων Περφεραν
νότητας των κτηνστρόφων της περιοχής
Στη ούσκεψη , συμμετείe ο δήμαρχος κ
Νευροκοπίου κ . Κυρκίδης, η καθηγήτρια
του ΔΙΠΑΕ κα. Μέρoυ , δημοτικοί σύμβουλα
Του θνόση Πολυμένη
N ΚΑΙ ακόμα δεν έχουν ολο κληρωθεί οι εγγραφές των
Laσαχθέντων στα νέα Πανεπιστημιακά πλέον , Τμήματα της
Σχολής του Διεθνούς Παveπιστημου Ελλάδος στη Δράμα, παρ' όλα
αυτά, το ύνολο τωνφατητν που
παρακολουθούν , ανέρχεται περ .
nου στα 150 άτομα
Όπως εξηγεί μιλντας
στον -Πρωνό Τύπο- η πρό εδρος του Τμήματος Αγροικής Βιοτεχνολογίας και
ανολογίας της Σχολής Γεωτεχνικν Ετιστημν με 6δρα
τη Δράμα, το Τμήμα Δασο λογίας και Φυσικού Περιβάλ
λοντος παρακολουθούν πλέoν 55 με 60 άτομα περάτου,
εν το Τμήμα Αγρστικής
Bοτεχνολογίας και Ονολογίας παρακολουθούν περ που 85 με 90 άτομα
Πράκεται για τις πρτες
μέρες επίσημων μαδημάτων του νέου, πλέον , Δεθνούς Προβλήματα και σχέδια για το μέλλον
Πανεπιστημου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη στο
ατοίο συγχωνεύθηκαν:το πρην ΤΕ Α. Μακεδονας- Τμήματος Αγροτής Βιστεχιολογίας και ονολογίας κα
Από τν σύσκεψη Το βρόδυ της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου στο Δήpο Κ. Νeυροκοπίου Η φωτογρσφία ατό Το Προφλ Του κ . Τσέρνου πρoέρου Του Συλόγου Κmηνοτpόφων Κ Μευροκοπίου . Δισκρίνονται επίσης ατό σp. ο κ. ipoγλου πρόεδρος Του Αγpoτικού ΣυΜόγου Κ.
Νευροοπου η κα . Μέρου κυθηγήτρια του ΔΠΑΕ στη Δρόμα κ. Φπτίδη% , ο δίμορχος Κ.
Νευροοπίου κ Κυριοκδης, ο κ. Τσέρνιος ο δημοτικός σύμβουλος κ . Ταμπουρίδης και οκ.
Μουρατδης.
Έχοντας αυτό κατά νου , οος δήμαρχος όπως οκ Ταμπουρίδης, ο κ Φλιπτίδης, ο
Κ Νυρακοτίου κ . Γάνης Κυραίδης, ήρθε πράεδρος του Κτηνστροφικού Συλλόγου κ
σε επαφή με το Δεθνές Πανειστήμιο Ελλά Νευρακοπίου κ Τσέρνος, ο πρόεδρος του
δος (ΔΙΠΑ και τη νέα Σχολή Γεωτέχνικν Αγροτικού Συλλόγου κ φόγλου κα οκ
Επιστημν που εδρεύαι στη Δράμα πpοκ , Μουρατίδης.
μένου να γhει μια αρχιή αναζήτηση, για το Κυριοκίδης: Ανογκρία
πς θα μπορούσε να βελτθεί και να αν πτυχθεί η τηνοτροφία στην περιοχή
Έτσι το από γευμα της Τετάρτης 16 Κ Ευροοτίσυ κ . Κυρακίδης, σημεκνει-ο
Οκτωβρίου , στο Δήμο K . Νευροκοπίου Δήμος θα προχωρήσει α μα προγραμμαπραγματοποιήθηε σύαεψη , με την καθη- τκή σύμβαση με το Δεθνές Πωνεπιστήμο,
γήτρα του ΔΠΑΕ και eeοδρα Μέρου, όππου θα ζητήσουμε μα μελέτη λβαδοτοπροκειμένου να συζητηθεί η οπόνηση μας
μελέτης , η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στο Λεκανοπέδo, στις σποίες μπορείνα ανατην κτηνοτφοφία της περοχής και να δειτα πτυχθεί η κτνστροφία καλύτερα
ΦΩΤΟ Π.Τ.
ωτεχνικν Επιστημν στην οποία περίλαμβάνον
ται συνολικά τέσσερα Τμήματα: 1 ) Αγροτικής Βιο
τεχναλογίας και Ονολογας με έδρατη Δράμα , 2)
Δασολογίας και Φυσικού Πeριβόλλοντος με έδρα
τη Δράμα , ) rεωπονίας με έδρα τη θεσσολονκη
και 4 Ετιστήμης Τεχνολογίας Τροφήμων με έδρα
τη θεσσαλονη.
μια επιστημονική μελέτη
Μλντας στον-Πpωnό Τάπο - οδήμαρχος
Η κα Θεοδρα Μέρου
Μλντας χθες στον Πρωνό Τίπο, η πρόεδρος του
νίας, ουσαστκά να μελετήσει τις περοχές
Θράκης με έδρα την Κα - θεδρα Μέρου , απαντντας στο ερτημα για τα
βάλα, το πρην ΤΕ Κεντρι . πρτα προβλήματα κατά τη πρεμέρα λετουργίας
κής Μακεδονίας με έδρα ης τουνέου Δεθνούς Πανεπιστηίου Ελλάος (ΔΠΑ στη
Σέρρες , κα το πρηνΑλε- Δράμα, εmoημαίνe ότι να, προβλήματα συντονομού
ξάνδρεο- ΤΕΙ Θεσσαλονί θαυπάρχουν ακόμα και για αρκετό δάστημα, μας και
κης Στη Δράμα , όπως είναι πράκεται για ένα μεγάλο εγείρημα . Η συνένωση προγνωστό, εδρεtει η Σχολή Γε - φακς προκολεί αρετά προβήήματα.
σελ4η
Ζητείται
pλεκτρολόγος
ή ηχανολόγος
μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ,
για συντήρηση ΗΜ
εξοπλισμού κτιρίου
στην Δράμα.
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
σελ4η
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
τάντα διλα 6ας αξυπoτη
μεαθρίπττρυπο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πληροφορίες;
6908097154.
Αποστολή
βιογραφικν:
[email protected]
Πάτκας-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
DyslexiaCenters
-PAVLID1S ΜTHOD
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Η Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στε φανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τηρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερσύγχρονες υnρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnακoνσης
ηεξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογηικός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογράφος
. Υnέρnχo-Τiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητας
Τηλ. 25210-30076
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κιν. 6932-347415
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ)
Η προσφορά ταχύει έως 31/10
Περικλέους ΚάΒδα 6 , Δράμα
Νέα Δεύθνσn
Γ. Παπανδρέου 34-2os Οpοφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τη: 25210 22423, Fak: 25210 22413
email [email protected]
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα