Πρωτοσέλιδο Kontra News: Το αναπτυξιακό... αγαπάει τις πολυεθνικές ελεγκτικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚTΤΑΝΑΥΕΝ ΤΟΥ ΠΡΣ ΠΑ ΠΕΝΤΕ ΜΜΕΡΕ ΙΑΝΑΦΥΠΟΝ
ΟΙΚΟΥΡΔΟΙ
Σε ουμφωνiο κατξον ΗΠΑ και, Τουρκίο, γα κατόηουσn nupos στη Συρίο γο 120, pes .
Με voot sου ο Αμεpaκoνός ηρoεδροs Νόνaν Τρομ έκονε λόγρ γο onoύδοίο νέο noυ
εpoκiniuv onό mv toupκίς" , Cneno onό τs guvopdls Τοpouν κα Αμέρικανν οξιοpατούνοων
γγο τmν τouρκική στρατιική enoεipηon στη Βopειοοναιολίκή Συρίο .
ΚCNTRA
εδπρωαγωνστής
etναιοενημέρωσίσου
raror ΜΕΑΝΓΝE
KEΝΤΡΚΟ ΔΕΑΤΙΟ ΕΙΑατην
ΚΑΟ ρΟΑ Σ καΝΤΑ
kontranκwser
Παρασκευή 10 Οκτωβpίου 2019 - Ειo 60 . Φύλλο 1762 -1 C
Σε ξιους ομλουs Περάιο εγκος τον εειδύσεων- Πατάνε ons εληνικ αιαιρεία
ΤΟ ΑΝΑΠΤΕΙΑΚΟ ΑΓΑΠΑΕΙ
ΤΙΕ ΠΟΛΥΕΘΜΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
θύελλυ αντιδράσεων για τη φωτογραφική τροπολογία
ΠΟΛΛΑ pωηpαtκά έχa opion δοβούλευση για tο Ανantuακό
Πολονομοοtδιο nou e να rpόo n kβίρντιση σχετικό με τη δάτοξη
nou aνοpiρα ως τον Ελεγο για την πληρότηα και την oppovon tων
όφων noυ δεtεοuν ικ διατξικ για tnevδύοεκ μnορούν να κάνουν μόνο
οpεωoί ελrγκτές δογιστές 6 ελεγκτικές ετoρίς,
Κaι όταν μελάμε γα ελεγκικίς ετοιρέες όλοι γνωρίζουν πως pίoα oε oυτίς
ωpολούνται κυρίως ο γωστές nολου νικές και τα nopopτiματά ους στην
Ελλάδα .
Μητσοτάκης:
Eλάδα
Ευρωηαϊκό
εμαάργκο
όπλων για
την Τουρκία"
2ητεί ο Τοίπραςκαι Ευρn.
δεν μηορείνα
εκβιάζονται,
μ0 την Τουακ(α 4
>mea Ε7
Οριστικό,
στους άριστος.
η σημαία
και όχι με
Δεκάδες
νομοί τηC.
χωρίς
nαιδίατρο
ΕΚnρωση
Παπαγάλουςς μρχαία και
ναρκωτικά εντόπισεη ΑΑΔΕ
στα τελωνεία!
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Βραυκύκλωμα στη Δικαιοσύνη
ΑΛΟ mvopή ms δερεύνnon ou
ουοδαου μεm NOARTS ndononow
npooδoou γo oυ κδύνου nou
οoμoοo ολεγύμενο εpοσοouopeνο
μέροpα,
ΠAναnoουν m φuo enλpoνo
σο σιόνδολο εppoioov σοo δοοστs
δωλένοnos pρόδο νο κοιοθoυν
σοοο nou θοοδηoύorσιου .
npωouνστέs Τou ooνδάου
ΑnΟ ns κοιοθοo ou nροέoυpε όn 1ο
nepβdnno στοοείa ov αnμous
ΠΑΠ 6ν onοκάλpoν oύε λογpoopού ,
a ούκ ηρopoa γrονόο κα
nκpopiomον οε uοo8ces.
ΤΟ χpόερο onό όο to o pο
οpoυv νo ο γρλου .
Τ αλλύzει το 2020 για
Τα κορια σημεία me νέuρ συμφωνιας για ΤΟ Βrxii μισθούς και συντάξεις
ATH EB 7