Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΤΟΒΟΥΛΙΕ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑμεΑ ΣΥΛΟΓΟΥΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
<ΚΥΜΑ>
συμπαράστασης
ΓΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ
ΠΑΜΑΓΙΟΤΗ3.000.000
PΑΦAΗA
»16-17
Τ. 4υοp
ΣΤΙΣ ΕΛΙΕΣ
γλοιοσπόριο!
στην Ολυμπήα 0δό
ΗFΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ-ΑΓΡΕ
ΔΑ Παρασκευ 18 Οκωβpou 2019 www ptrinws.ο Appές pόλλου 61060 ΕΡΟ0) ε Τμή ήος 1ε
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
Ι ΜΕΤΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΙΕΖΕΙ
ο χρόνος. .,
Πρόσφυγες
σε όλους
τους Δήμους
ΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΟΧΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
| ΠΥΡΓΟΣ
ΗΛΙΔΑ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ
EΞΟΔΟΣ
ηροτάσεις
-γεύσεις
Τον έχουμε
συμπαραστάτη
Εχουμε ευθύνη
να κάνουμε έργο >
Συζήτησαν
Προτεραιότητες >
8-8,11
καφες
1111μμ .
uuuυum
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νίκος
Καζαντζάκης
Πορουσίωση βιβλίων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
. Χοιρετισμός Δημάμου ηpγou
. Ομnτές Eeodκnς Γεpγος
θέμαH Ελνκόma τou Καζονζό
Eούpou Nn
θέμα 0 Καζoννης στον 21ο αινο
Καζηνζάης- loρμηdς μια αλn0νn φιλία
Ο Νίκος Καζαντζoης και η noλτκή
.Ευυνστς Τonς Aντνακonouλος
Τpνn o . p o
Σος nρoσκαλούμε να πμή | σειε με τη napouoίa ος
τν εoneplδα nou opιερ .
κοι στον Νo Κοζoτζaκη
νεκπά Κεσπν
00Τ Ε Ν Κ.
Elooδος Ελεύθερν
noερ τμ
3Ψ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
o"ουo
Ελαιοτριβείο Παπαδόηουλος
Ανακοίνωση-ενημέρωση
ΣΤΡΕΦΙΟΥ
ΣΗΜΕ Α
Μετά anό μια εβδομόδα συνεεν ελαιοmoήσεων στο ελοστpιβείο Eυμβοuλές,
μας ξ
4 μστβηκε 6τυndpt κο φtος oνnσπική nφισβολή αnό .Kατoω μάζεμο npoonoioτε όσο το δυνουό, vα τρουματτε λrλοοσopι0
3ΡΑΔΙΑ|
γεpo τοuς καρnooς
nο νautuκά και εστάονος στον τpόnο ouλaγής και ελαono 2Mην anoθηκεύειε tς ελιές σε ηλaσυκόσοκά
nonς διαnστσομε τοεξς
3. Κρατάτε τις ελές σε σκκpό και δροσερό μέρος μέκρι την μεταφορά τους στο ελαιοpβεί .
4 Πρσσταθήστε νο ελοιοnoήσετε ον είvoι δυνοπόν αυθημερόν
. ΤoγAοιοσnόριο έxει εισχωpήσει ano ο oος αλλά βρίσκεται κα
στην npoνεια του κορnoύ
2 000 nonoλύ χτunouνται ο ελές κατά το μξεμα too τα np 5 0o0 trουν npoypoμματίσε να κρατήσουν nς Ελές τους γα apβλημο tnιδειννενo
nτεpa θe mpen νo συμβουλευύν τους γτωnνοuς τους για nς
30 ελιές nοu μοεύτηκον με εδonέδα μηονήμαια ciκov noύ
ενέpγεuς nou npeneι νο κάνουν στε να tmβραδύνουν το npoβλημε
nεpιoσότεpο npόβλημα anό οnές nου μούnκον με ελαιοραβδι .
στικό αxνού
40.ς nου onoen εύτηκον σε ηλαστικό σοκιά σάπισο noλύ no
Τρήγopa ono αυτές nou onenouτmov σε τελάρα , naλετοκβτα ή
nόvα σoι
Η γunoνή οpάδα 1ou ελοοιpβeίοu
Δβρoτη Γdpγoς
Tουβάνου Κοτερiνο
|ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΝΙΣΗ
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΕΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΡΑ Α
TPEOYME