Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

23oC, 21:00

20oC - Υγρασία 82%-99% - Άνεμοι: Α-ΒΑ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:52 - Δύση ηλίου: 18:57

€0.80

ÁíïéêôÞ åðéóôïëÞ óôïõò ôñåéò äçìÜñ÷ïõò

Προτεραιότητες κατά την πεπατημένη. Αυτήν ακριβώς, στην οποία οφείλεται η κερκυραϊκή αδυναμία διαχείρισης των σκουπιδιών. Εν ολίγοις, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, μεγαλύτερο απ’ όσα ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, εάν
είχαμε δυο πράγματα. Λάκκο για τα σκουπίδια και βεβαίως οργανωμένο φορέα για τη διαχείρισή τους σε παγκερκυραϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Διαποντίων και των Παξών. Η απασφαλισμένη χειροβομβίδα, που άφησε στα χέρια του Νικολούζου, ο Τρεπεκλής,
ήτανε το κορεσμένο Τεμπλόνι, που λειτουργούσε με την πολλάκις και επανειλλημμένα βεβαιωμένη παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων.
Τα περί εργοστασίων είναι μ’ άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε, εφόσον ακόμα κι αν υιοθετήσει κανείς την σχετική φιλολογία περί μισοέτοιμης
τότε κατάστασης, τα χρόνια που θα μεσολαβούσαν μέχρι την ανέγερσή του τι θα τα κάναμε τα σκουπίδια; 3>>

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4985

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΛΑΝΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗ & ΛΕΣΣΗ

Ç êüíôñá ãéá ôïí ÓÕÄÉÓÁ

• Ðñþôá ï íÝïò
ÖïñÝáò, ëÝåé ç
êåíôñéêÞ ÊÝñêõñá
• Ðñþôá ç äéïßêçóç
ôïõ ÓÕÄÉÓÁ, ëÝíå ïé
Âüñåéïé êáé ïé Íüôéïé
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μπόλικη... σκόνη έχει σηκωθεί σχετικά με την ανάδειξη νέας διοίκησης στον
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α., καθώς παρά το ότι
διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό
του Οκτώβρη, η νέα Δημοτική Αρχή ακόμα δεν έχει προχωρήσει
στην αντικατάσταση του παλιού
Δ.Σ. με επικεφαλής τον Σπύρο Ασπιώτη.
Σελίδες 7&3>>

¸ñ÷åôáé ç Ìåíäþíç (êáé) ãéá ôï Á÷ßëëåéï
Από την πρόσφατη επίσκεψη της υπ. Πολιτισμού στην Κέρκυρα, στις 11 Αυγούστου. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ• ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 5»

«ÊáæÜíé ðïõ âñÜæåé»
ôï Á÷ßëëåéï - ÓôÜóç
åñãáóßáò ïé åñãáæüìåíïé
óôï ìïõóåßï 8>>>

ÅîåôÜæåôáé ç
óõíåñãáóßá Êåñêýñáò
- ÍÜðïëç ìÝóù åíüò ...
Êïñßíèéïõ! 5>>>

ÐáñáóêåõÞ 18 Ïêôùâñßïõ

Marella Discovery
07:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
Seabourn Encore
08:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 704
Viking Star
07:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 954
MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605
MSC Opera
13:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.679

10140 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

ÂáñéÝò ïé êáôçãïñßåò...
ôá óôüìáôá êëåéóôÜ

13> >

ÁðïäõôÞñéá
êáé ãñáöåßá
óôï ãçðÝäáêé
ôïõ Êñüíïõ 14>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα