Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ηyκdρ 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΑΝΗ Τ AΑΥΝΝΗ,
ΟΚΤΩΒPIΟΥ 201
ΕΠΙΚΟΙΗΩΗΑ
Τηλ: 258502215
Fac 23850 22288
Bma: terit2 γρτι3 4 Cm
ΕΒΔDΜΑΔΙΑ Ι Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑXDY Φ ΛΩΡΙ Α Ι ΩΗ
ΕΤΟΣ : 58ο
Τή θ0Μου 50 Δεππό,
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΗ ΜΙΗΣΑΘΗΒΤ
Αρtθμός Φύλλου : 2843
ΜEDE ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΒΙΝΤΙΔD
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
D ΕΠΙΣΚΟΠDE BΕΣΠΙΩΝ ΣΤΜ ΕnΛ ΒDΛΩTΗΣ
ο καταγάμένος από το Αατρdγεα Φλωρινης είακοτος
Συμεων καό νάσμη ωάνιη) Bολωης εξέλέη νέος μηροΠρiτoη μα η δμaρiα πορηωμής ιοδομς υpανου εν η uοδη των ΑΠΕ. σε μέγεθος εomι φυβημανη για | 1αλνης φθτιδος, Η seaη έμμε ην Παρωνοή 11 0ίωριου
de aυνεdpίση ης iφορνος της
Εoη aος ης Εάδος κα ο νέος
μηφοταλιης έλαβe 62 ψημοις, a.
| μητροπολίτης Φανορίαν έλαpe a
| Ψpυς ενμp ξον κα 9λευά.
|0 Μηραιταλλης ιμεν Yε05Η
αιην Καζνη αtς 3 Maον 1
| 1ηγe αχολεα ατην Κοαιαριά κου
aνι Τn ύχος tων τμημαων ης
| μς και ης θεαλογιας ου Ρpι| αοτελείον navea aτημου θεαο-.
ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΠΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ωμος 1Gν αιά ΑΠΕ Τo οιιοθικευση καιριη αις μετoρορές ημ Εφωη
κοι την τηλ εθέριο νη, παρδληλα με τη μορα της πλουνά-.
φυτης πωσοηως, κοτέθεα εαoημο aτηη Ευρωκανη Ένωη εφόον εpρθεί ο φάεας, Β ονή σου )ρημαιοσάτηρη απ
η Περuμέρεια Δυnς Μaκδοτς 0 Πωαερειάρης Μoς 1ο τφάμωμ PtΕί καθς κα όλλο ευφωιακ κα εθυνά τρ
Μκε δονος Γapuς Κοτοτιδης αυμμεαyε στην sdήλω ση ογρόμμοτα εν τφοβλέπεται κοι σημανικη μόλ ειαη διο
ης Ευρυποχής Ειρονής γιο ήν τεράλογο του υδραγήνου υων κορλίων κα Ομαιργια σημονοκαί ορθμαύ νέων θ6 .
oυ τoηματοιωυημε ας η Οιωβρου 2019 αυς Ερυξέλλες αέων έργοπος
διου κα έμςη προμκαη ης ιφάοης, μόωος τεμηρωης
ης ψψάδ ης ωνκ τράια σκ tο θa καιαε θεί τους τροεας
Ψiνες, θ0 αυμ αθεί οπο Εληνες και ξενομg επμήμανες τα.
90eητές, ένo θ0 αυνμααί αιό ην Πεpuμ έμ αα Δυμκ
Μa0ονας
H αολγμη τωθ γία έν του νδnυ ειος χα 8 ονoγαα
Δλeς εnd τραιδαoς ονιίσωιγων ανοητα μν έυρωιακν
χuρν. Τημ τράτοση εληού νδιοφέροντας νοατηρίζουν
απaημ η Γερμονία , η Ιτά λα τα Εδλα εν εχo, ενδιαμεμθεί
δημα ναρο. Η τεηολαγτα πομοηαγής κου ροτευετοι εύοι
η wέον αήρατη και καινντάμος η am μη οuή ταγκομίως .
0ι υποίαμές, δρόσεις χοι εκενdύπεις Ταν θa pουνγαρο.
ανης .
Το 2002 έχδρη Μονa)oς οιd των
Μηφοτολη Κοοιορος κ. Σροpομ.
Μέρι το 201t εγ οβωοα ως μπαγάς σην ερό Μοτή Ανων
LM. korτopος και ακολάύθως
ενιάχθηκε αιον εpd Κλήρο της Ιερoς βρμεακοιος nθηνν .
| Ανορων Mελάσοτoτων ης
ao0νας ατά ταν Μηρa0711 ουτορος κ
| Τ00 ε Σ
: d τον Βργχmκαa 2amνων κα πόης
ΕΜλδς κ. ερνμα. Τα 2012 έχρe α αμο ται pομνζρύη
εν αυς 25 huμου του 2014 δμίαθημε Πρωίοούγαλος ης.
ρρός βρμιοσκοης 0θηνν. Τον Φεθρολρα τou 2013εξελέη
εαaαιoς, θeamω. iporηρa μη ια έξεδωα ν a paευνς
. Ανιωιάδης και ο οναμιερφα ειδοης Φλάρωος Γ. Κοιές
Η ΟΠΝΗ φυνλοpε τον Αξα Παμενμη κα sήετoι Εn Μλo.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΣΥΤΑ ΦΩΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΕTΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔHMΟΤIΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ο Περιφεμεοgης Δυνής Μακείανiος Γυωργος Κοσαnίζης
κα μέη ης πόταλής που πρυτοσαν τν πράτοη
Δημασιστοήθηε η Πρηγραματυή συμωνία των δημστκεν
κΦΑΠΡΙΟ τάπας φuής μυφ με οpαλής το, ή
παpuατλη ιoνάη κα ΔΗΜDYEΚΗ ΠΟΡΕΙΟ Κον
μαρχα 8c
Συίεργοσίο με επεγαίής ων Σπειανα προ, η αποία έα ς.
Γρακομένου να διαυβεηθεί απρόσοποα a Δήμος tnpιaς
και προς τα συμpέρα, τωμ δημοτν μας, απτpoπσα, ομάγωνα ο
Δημοτκαί Σύμβουλαι των ταρατοξεων αφΛΠΡΝΑ πος υής ξεγέρτεuν γα την απελευθέρωση τη Μοκεδαίoς. Απατελεί Εξαμμς ή κατιαματυς σήμανε αντίταιχα aoίγonoς .
μαφί μαι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙ Κανωνή Συνεργ σία να | μα aτa uς o έξες . σελδες της νεάπεσης ελληηής αταρίος , apρχνoςή Ορίdδοξας Εληνος .
ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΙ ΕΟΡΤΑ ΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟHIΚΟΥ ΑΓΠΝΑ
Του εκπαιδευτικού Μχαήλ Paτότ ιλου
9Μακαδανός θημνας υταξε ένας τμίας στην αλυσιόα τυν uν εθαή ταυς ταυτάτητα, ο
αλλά τι θησωνή τοις επλαγή.
Γa πονυ από φάτο χρόo a ελλπpορθaδοως πίηθυρός της
Μαεδοας , μόνας και Φοηaητος, με μαναδνά άπλα τα σχαλεία
α ν ενδητα Τλεμε α να υην απα καπεί απά τις ρίζες του, .
περίταυ χροnα να ην Ορθα δεξία να ταν εληνομα. 0 εμεος και ο δόπαlος α
ομπρόξαυνια dαλδμν με γμανα ην επλη των τpβημίν pομμεηΡ d αλ λοοτίμπα Ο rρτοστο, eλημσιό, ηaτονα.
τα mύρα paος του 9γύνα α στουσε α πenς ηθυσιάς ης
των δηματων α του Δήμου μας , στα πλαίσια πραγμαμματυής | γυμαες ου πρ
συμμυνίας
0 Δήης Φωρος ριοτα αλαγς, Μεη ανεηροα duν μες, Μακεάανίας, α αποίος αγυμστηκε α
upς διαωραυούς αι σπαλaισμούς, πρηωράμε πρας w αύρα , δαυλάξσ ην ελληννάητά αυ και αm n μ θερη δεθηoov χιόια εtνa α συρεου στηοίματα του χa Γανα ενστυετοις ταλτες, γανα δύσουμε είπιδωσα ποδο μες. κα απατελεαματνάυτα ταυς Μακεύσαιακαυς το έσπευσον μομονου Γέναυ. περοπίοντος αιστε δημπ της βuίγppης
Με πνauμn συνa aης και δημαυρίας θa υτημετήσαμε τους m aεγuά της Ελοας στη Μαιεδοα α να Τpουν μέρος πρaπαάδος ,a toκεδάες , Εληνάμυνο. a Σαpάψuναί, έμn δημήτες μος, ματί μας ενα. τα ρομα μης γα Ενα, naluτεna
δήμα αντόξα των δημονύν ταυ. Πατί για πας, πάυ ar' dn ονα.
απαλίτης κα η uή ου
ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΥΓΚΙΣΗΣ
ΕEΛTΟΣΗ 7ΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗ14Σ ΤΟΥ ΔΗΜWΥ κα ma τησε να κλαξενα ηπιρομία της Οθυμανής βυταφατορίος βα των απλων. Η ααρομή συτη ένε κατυ από τα οίοιορa βέμμα
να, με πείσμο πρoαλημεναι ατα Πατρομεία, δαηρντας ην
στην έναπληφάσ1 ου Αγuνα στο χρόνα 1904-1908 .
Η Μκεδολ , σπς και η υπάλαιτη Ελλόδο, γδμυρα αομεσα σε εΜηνή τους εάννη ανείζηση,
δύα ηπερους κα πασμούς, με τερήστα αμσητή και Τπλανή Κα aτa a θυίλγηρα. δαττωσ , du δοι μπρούσν να επηβαν.
aημοnία, έμνε τα μήλα της έρδος των εγελων Δυάμευν dταν με αμημνα μέσ, σταδαμά mi τα 1805 α εξής, πέρασην ατη
ση 8ολνονή
τα μίσε
| κράνας
τυν Οθυμαμν, που αρόσμοίας της απί του 'δοίοα μα βοoλομε
! 19ου σωνα ηp ρρή στα μμpά είληυd Τος, or biλα u 193 στν ερηή τ βεμαοίmής Μασίοος,
ό νάσμα ήταν ααετά ημμαι ην εξέγερση του ντε, να απρβaλου, o Μaτεδa wd
ΕΕRHPETΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
- Sίσυση του palau tuν δηματνο εατροτν (αβούλουσης.
σάτηνας, μεοαστν ) ,
- Καναστεή νέου Δημαρχείου υγέτρυση υν υπμεσν το ιαυρ. ε το, Κομαία Πάλεμο (1353-1350 αι της εξωστ Σπημο στην ευρύτη, ολλό με σττερο συτό να ενουμτύ σουν
Δήμου σε ένα μτρ αιό συγγράτμα,
Πρωυνή
στό τ ελόδα ου βοσλά D9uνα, η πρρoή σ.
mlonοiαμα, ατα Ρau, γα τρατας, με την δυα με ύπό α παυ
Bκαv πaonφήτε, λήο χρdνα πpuτuτερα (138 , την Ρνσταωή
τις εθμιές δεμδιήστις του σλαβrο σπαχείου ης θανανμης, Puμυλία. Eπλεμένοι τους ατάχαι υμημξον τα Ελληνυά
μόα πρα του βαιλγρανού. Σα πίσσο απο, της παίιπιής στής βοχοχuρια Κλείπαύμα , Κασύσαβα κα υμμαία, τα αποία, aν
ετόσσετα . η αυή πίsan που άαησ σην 0θυμαννή Dun- υπαίσβάσυνθατημλυε -Εa πατοαι α θal pρα-Gε μισής
| πρυταρία, γμα να δασφαίίσο ην ενλησοπυή αυπαιαμα των απάτοη, pλά αι Ταύρνα σύταμα πέροταν στην οτεπλεση α
- Λaταpγα γουνίο, ου Δήμου Φίήσιας σε Aάia, γα ηνοξστοη η | Από τατε περίτου η Ρυσία ότισε α νaoppετα κα νηa ά. .
ο Εθηοί
- Τροπαποησ aργοnaμύ εσυtεpυrής Τμ επος,
- υμμπαου παοπυποού σε τπαμοματα επμάρρυσης.
- Ενεργοατή αναβaθμαη ημαμούν ιτιρίων,
- Eυτοηη ουσρπστέδου Πάρμηνται της Δημαυκής περιασος, 3ολγγρuν διαη του Οομονού Παροπεσι. Τα aέα στε Ματε τα ηεπανοτα αη τα υτεr Eαλησε ως πυριτέρημα.
- ΠρυτP
'Αmagrmicc ctu Agoonmio o Amouε
σημμαουεξαπυσμού μα τ0ί απαχα μαμά, με χήσn | δχ pίνα στην οποδυνομμση ης πευμητκής, παλιτιστικής αι
Όμuς ποράτην απουμα ης εξέγερσης ωυ υaa, η Μαμίαiα
παλιτυής Επροσίς του Πατραμεείαυ Mυνατατυσυπά ευς στη έε ναταλυτεί αnό pauλγηριά ανταρυκά σύμανα, Ηκατά στουη
που aίχε δημαμηθαί εομανούσε παλaύς mνδύνους μα ην
πάσηκή σαπanη ur 8 ληήρυν σ η οδυμοή ρaτα. απλοα του ελληραμού ης Μακεδονος. Εαι όμμα η ελληρυή
- Ενουρ ναμός ταυ μπαναίαγuού εξαπλυσμαύ ,
- Επένασηκαμπτηρuων κα apyuνuση οπεσοκίου ,
- εΨμραή αύγρonuν κναίoγuν ηpαopής Μα, επιαωνος Τενd , ο τpondlaες εoίες επουχο, με τάριη με ολιοή αντίσταση που σηματούσπε ην έναπλη γάσι του Μακεδοο
μα τη διανλυμαη της οαωτεριής λειτουμίας του Δήμου οα την
εξυτηρετηση w παλίτη.
- 2υτοή μεπόδοση των συνεδρόσεων τουΔημητνού Σμpaλίου σεmαpαητοίς οαμεξατμο ή σpοοούς Τήρε συσοσό | Γμovoς Καρβηγlης. Βπά α 1902 ο 4μαγομης, ηpσεντας
yα ην πλήρηκαι όμεση εημέρυση τωr mλιτύν
ΠΕΡΙΕΑΜΟΝ ΚΑΙ ΟΟTΗΜ 20ΗΣ
- Καταηραψή , συντήρηση και α4σποηση τιρων ισταριης Απά ην πίευρά τους , αι 'Ελληνες της Μακείανiας δεν εαv | σε πάλaς και χυρά και αpuνuσε η 'Μaoν Αμυα" στην
σημοας κα ατεpης οΑε ηS μεσυ υν και ευτο mάψει να εκδηλνουν ην απόφαση τους να αυμμερισταύ, τη | εραή του αιormpou , Ο opayaης a ν δη του πίp ,
προγpαμμ τυν,
- Επέ0oη να οpoη ύπομάν (τa, poσης , ατηκέσυης, |νaς α θυιες τυκσε αλοδηη η δομκεα ης Τουpα - τον Κυπα αό τη Fυa nαι τα θαγγεη Στρμπεν η
αμβρίων ) ,
- Κατασκευή βαλαγκού καθαρσμούμα την κόλυψη άλυν φην "p00ς ωα στην ενριή κα δτκή
Δημανούν Κανατήων τω ήμου , .
- απαύητη ων μεμήστον ρυποναης απα ταυς υματομενους του 1830 , 1850 και 1870, 3rάσ, ποgο 5ες οπές ,
βανανυή χερτόησα , αλλά κα
ετοψοτία ou
απapom ης βαυλησρνής Εξαρχιος ατο 1870-1872.0 υπνής | κείνος επληποστνος διαχφιαμάς τυν αρiόδοξων Τθυμν , τουελητου ΤρξεEυ στο Μaοηρ κα αlίτρoπελίσ oτpς,
βγάνα. Πρυσπόρo στoν Aγνο στdaroιο "uw Δρoγpύης, pοματέος
τη μηαψή ης εθμής απmρίθεσης ΕλΜήνυν nαι θαλήάραν και |dηθνή saνή ατουμααρία στην ευρύτερη περαή πς διανής
απατείεσε την ατορχή του Μαtεδαμνού βμνα .
Μακδανος, ποηχοίσε, aυψυχωνε, διε όσημινές επτραπές
μαρα ταυ υπόλοιπου ελληισμαύ. Ριπά Εδεξαν άλλωστ και αι σηρίηε ο πρίτο οταπ συμπαδιομαεδδων με οπησίς.
υνέγεο την σελίδο 2
τεpες ελληΜκές περαχές , Τα (Φο ε0ο0 όσ κα σης νατιό ας απελευθερuτνές προστάθaες που ακολθησα στη Μσείανα συς δειετές
ΤΑ ΒΟΧΡΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔDΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΝ
σταθμοίς ,
- Dαβλμαηη εροχήςταυ πατοο Σακαυλpa σ aa η μηος εpηε υπα σθη pαα uς oς δμαους |Η Εοpo Μaαδονν Σιουν 6οpάο εφέας τα 90 ρόνα
επός ης πλης ης Φλρνος ,
-0ξατοίησηταυ προστιαύ δάσους,.
- Είσμση wυ μποοσγνού εξαμλμο) μα εαινΟΛΟιός ται μεο ην ριση ης οπόναμης 8αιλγουνής Ηγoνiος tα 1573 . |άρα 1930 αά α ογοό τη: (ΚΟΒΕ.ΕΒννος Ame 2.
pίτου olφάnος γα Μoapu Τmη κα Κoau απλuφσμά, υσαστο άμως πέβεπαν στην συματαηση των μα ην ενaorη με υν πopουαά ου κα 0 aι ια
Dυθλάμεναι κάδαι, κάδαι ανανi σης)
- Υσθ Eτηση γαιανν και κονορητων χρων ατό επχορήσεις, pαυουον δενήτουν στη εδα α , όμα της μπαpύρησης τα Χρυτουν Μετάλλιων της Εωpαος Μοιδάννων Σκανων.
αλλάγους, gαλεα α τες,
| Ταλέμους .
aραλγρχές προτθoες γα δίολση στη Μασίoiα Eνoθηα | ποημρκή ης εαηλωη, ην Κυριονη 27 Οκtueoiou 19 κα.
| οτό την ίδοναή της (139201 3) κα πμημαι ατοεί ην κενφνή
Τυπκά, ο προπό εες ατές σπέλεπα αο eρησευτνά προHA.Εa Πρόρος ης ημαφοας κρος Προκάπος Παν κουνος
τυν 0θυμαuν. Το χράnα ενα αι δακρίσεις οuν πληθυμν | Κεντρνtάς ομλητης 1ο toι ο χράην Πρω νανργός της
ανεEα στην αιδο 2|ση νομαl μη σπήπρσή των θa νων δεν γναται με βόη Εάας κα Βαυλειμς δοσαιωκης κ. Κωστος 0. Καριμονής