Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΧιτικη Ε0>
Διαφόνεια
ΕΕΛΟ ΜΑ ΙΛΙΛ ΕΦΙ ΜΕΡ 1ΔΑ
ΑΝΕΕΛΡΤΗ 1
ΜIsμβρίyi 219- Πρβις 1999- Dων 200-n9 Φλ0 979-Πιμήpλλοί
Ο.00 5
11s Neapiou 13
σuwείooδo
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
ΑΕ 10 ΡAΙ0ΘΑΝΟ
105.0 1ο.
Απ αα τ ηρ2
1130Ν 10Υ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-EΝΕΧΥΡΑ
βολυτεγτίου 13 ΚΟE 2 oe
pean H φιoi A Τη. 2Μ%, 696 T4 wwehiisembiog
Στρατηγός Κωσταράκος:
Η Τουρκία δεν μπλοφάρει
ΗMηταράκης: Μεωμένος
και το 2020οΦΠΑσαγησιά
Αδυαδε μthαφάpαγοpακαναπο
pπικά ο πΡnν αρχηγάς ΤEΕΒA, στροτmos Μνάλn Κωσπαράχο6 , ΗΕ ,
τηνεοβoλήτra Τουρκns στη βόρε Συρ.:
κanou μaeε την nohuat εουόληση στα 15 .
πη τα στοπωτικήα του καράος, εμε ον δυναυο και δίανpονό πυτnana trs ωpα μ
μ.Jη ουρrίn θar εφυrs ποτέ με την πένα από
ενειόnου . στpoτos tηd μπήκε με τη ξο
noκns .
Επυεικντε. δενΤΟDΡο α anF
ογον γpoει γα τw.
διοιει κάπο μεγαn εππονiαs ατά υρο.
Πoγo sSopά αnna αι οικονομικά ειει δυη
κe, οι onoίs καάτον εoptoμό των 100 ετ
τηs Τουρκικός Δημοκραιs to 202 του
apoesooυντο ανeταγο κυρος αnή καιτο nροσωnκό' piηpa nsυ θατου aιαλιεε ο βητου νου θίερη- Παερα
των Τρυρχω αύοδοχή αι οντiπτόσταση ωυ Mοuταρα Κεμάn Αumoύρnk, Ποαυβυτικά Ο πρην αρχηο5 ΓEA γpoςh
Σνεο αποιβίδα 8
κwoε. Ep
mik Miwδόαλ imoti
ωχΓioί ίθρτα Κληνhi,
Συνπιαotπor&
ΚΧρυσάν δρομολόγια: 1100 Επληρνουν|
οι μετανάστες για να μεταφερθούν
με φουσκωτό στη Χίσ
Σπeαφnσεβα a
-m onτον ελλην.
ωνορχν ψείetar Μ
dνι στονεία
onoia onowhumονται οι τμε.
χpουουν οι συμρονοι
δουnεμπορεδι npoepuys και
μειανότεs,
πΠήpoxpopία ouν
Πάyο ακόμ και γα ουpκικά
τράππα, οιensrs δpoounpe
nes iαι στη Ελnesa τε
onoia γίνονιαι οE μετprτά or
καυοθόσεs
Πpοoφυμα μόσ
pu. μετν κεδi en tων
6ουhaunopsων nmpovoυν
apu apipeοον στα πnωμα.
μουμεαορ τους,
5 Τοτμοδογε Εκιoa anmι0 ειr ναιψνε μεpι α
Τε 30θ ευο αια επο μο Η Αθήmα φεhaιoι nu rει σα λερα.
uτο τιμεναιά nepo cν, Ο oxεas nou a npouθreείono
τ6 μυστικέ υnnpgix npes ετa naνων ηφeειστουεία πωντς
hευαwy εβοpοδων γα τε μακν ίoεp tων δουnεμηopιίν
δτων ταono eευτ της Ρyευίοετουήένστου αμέν
ου αν δο αunοσtαρπεί όna.
Συμφωυσ α στουε no.
μpεργοuν. Υnohoyaai oτ, npv
ξεήoει n 3βλή των Τούριων.
στη Ευρυ υπήραν nau ano
30000 θροι npooops nou e ,
hay ναπερατουν αν Πhosa aι
ηεp2ooτεροι aν
ενταν anό την ηεpoοxη ταs fίμn.
Με την anoλutn άηυμη wων
ΤουρκικνΑρχν οι 1000 Συpοι
περοον ar τov Μήμη στη
Εμpομοαοε Πhs aμέα
. Yanneσu ήμερα το τεπευποο
δοστημα ηυ δεπσωθοκε μπ
κνηon 500 npoopυων, στη
όnοι nροέρnopiv αnό
ΕΟfΕE
spirits
Εμορν .
Εύμμρωνα μετε nnoοp noυ unapvoυν Gutήτη στινμή
pούνon τω 30000 cαμένει τη μετβαοή του 6εΜυinnn.
N5 κα άμ,.
Ο nmpoμeπων ηρον στε κυκπωμεταδεκνησιε γιοντι
με μερου σετραπσα ο οnοα ενα ηοσημωστα μαι στη Ε
Γe5a, nayω και τrs δpοστηporoiroρrs hal στο ρα μ .
ΤEL30 2271042158
3νέειαοrn oε f. Η
ΑΤΟ ΨΗ
EμEα &aoτοvtvκaniα
ΙΝέ αiwάς Εργνa opoμΑ
ΔΑ Α ΤΕ
ΣΑ ΜΕΡ
ΟΙ ΚUEIΣ ΜΑΣ
ΕNibiia π λo ο αανό γo Σoo
ξου7mAΚ
38 ΑEGEOU.. Ghios
FB Caprice Cafe Bar