Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

ÓÅËÉÄÅÓ

Πεμπτη 17 Οκτωβριου 2019

Áρ. Öυλλου 3451 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÄÞìïò ÐáëáìÜ:ÕðåãñÜöç
ç óýìâáóç ãéá ôçí äéåõèÝôçóç
ôïõ ñÝìáôïò ÂåëÜ

ÓÅË. 7

ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ

«ÊÁÑÅËÁÓ»
ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΠΕΜΠΤΗΣ

ÐÏÕ ÓÕÌÖÙÍÏÕÍ, ÐÏÕ ÄÉÁÖÙÍÏÕÍ ÔÁ ÊÏÌÌÁÔÁ

ØÞöïò áðïäÞìùí: ÄéÜèåóç
ãéá åõñýôáôç óõíáßíåóç

*Ïëá ôá êüììáôá-ðëçí ÓÕÑÉÆÁ-óõìöùíïýí óôçí éóïôéìßá ôçò øÞöïõ,
äçë. íá ðñïóìåôñÜôáé óôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá
ÓÅË. 12

Åõñåßá óýóêåøç óôçí Ð.Å. Êáñäßôóáò
ãéá ôçí ðáíþëç ôùí ÷ïßñùí

Μοσχαράκι ψαχνό................ 6,99 € ôï êéëü
Χοιρινό ψαχνό...................... 4,49 € ôï êéëü
Πανσέτα χοιρινή................... 3,99 € ôï êéëü
Μπριζόλες χοιρινές.............. 4,19 € ôï êéëü
Ζυγούρι................................ 3,39 € ôï êéëü
Γίδα...................................... 2,99 € ôï êéëü
Κιμάς ανάμεικτος..................4,99 € ôï êéëü
Κιμάς πρόβειος......................3,49 € ôï êéëü
Κουτόπολο μπούτια............... 2,39 € ôï êéëü
Φιλέτο κοτόπουλο στήθος.... 3,49 € ôï êéëü
Λουκάνικο χωριάτικο............ 2,99 € ôï êéëü
Στα καταστήματά μας θα βρείτε μοσχάρια
γι’ αυτή την εβδομάδα από Κοτλίτσα Χρήστο
& Θωμά Γόρδιο από Μητρόπολη Καρδίτσας
-ÊÜèå ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìÜ ìáò åðß ôçò ïäïý
ÊáñáúóêÜêç 143 ðáñáìÝíåé áíïéêôü áðü ôéò
8 ôï ðñùß Ýùò ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé
ìå áðßóôåõôåò ðñïóöïñÝò
-ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
(Ýíáíôé Êùôóü
âïëïõ)
- Êáñ72779
äßôóá
DELIVERY
Ôçë.:
24410

Áóöáëôïóôñþóåéò êáé óõíôçñÞóåéò
ðñáãìáôïðïéåß óôá ÷ùñéÜ
ï ÄÞìïò Êáñäßôóáò ÓÅË. 4

ÓÅË. 7

Ìå ìüíéìï ðñïóùðéêü åíéó÷ýèçêå ç õðçñåóßá
êáèáñéüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ Êáñäßôóáò
-Ðáñïõóßá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ê. ÔóéÜêïõ Ýãéíå ç ïñêùìïóßá
ôùí 13 åñãáæïìÝíùí

ÓÅË. 4

ÁèáíÜóéïò Ðáí. ÊáñêáëÝôóçò
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ

ËáðáñïóêïðéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÏãêïëïãéêÞ ×åéñïõñãéêÞ
ÑïìðïôéêÞ ×åéñïõñãéêÞ

Τώρα και πίτσες

24410 80546
6978 841070
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 3ï ΧΛΜ ÊΑΡΔΙΤΣΑΣ-ÌΟΥΖΑΚΙΟΥ/ ÔΗΛ.: 24410 75550

http: www.zookar.gr

e-mail: [email protected]

DELIVERY

19:00 - 01:00

ÓõíåñãÜôçò
ÅÕÑÙÊËÉÍÉÊÇÓ ÁÈÇÍÙÍ-ÉÁÓÙ GENERAL
ÉÁÔÑÅÉÏ:
Ä. ÓÏÕÔÓÏÕ 38, 1ïò üñïöïò,
Ô.Ê.: 11521, ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ

ôçë.: 210 6442062
êéí.: 6944 740444
fax.: 210 6442017

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα