Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγarna
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεοτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κοτήτης Ειδύτης- Δuυθντής ΒΣ ΖΕΒΑ-Εirς 5ο-k Φίλου 157 Τιμή 0Μαιό Πέμπη 17 Οmoίω 2019
ΕΤΟΙΑΝΑΙΜΜΙΑΤΙΚΗ
ΟΥΘΕΜΑΤΟΣ
πpooueεi με 4 ή 5 μέ
λη , καθςο νόμος nροβλέικι τα 36 των με
λν να προέpχονται a.
Πρέβεξες δημοσύο- ση του Δημοτικού 6 την aυpάναξη της
νται τις τελευταίες η Συμβουλίου το βράδο Δηpοτικής Αρχής πpo .
κάλεου την αναβολή
ανβολή tου θέμτος Η ένoταση του Γoρ του θέματος mpοκειμέ
ου Νίto στο Δημοτι . νου νο δ8ούν nεραιτέ.
κό Σημβούλιο για τον pω διευκρινήσεις και e
nικριtiκά
σχόλια ράφει 0
, στην Δημο τοή Aροή Ερες Ισελίκος ά
μέρες , σχετικά με την
της Δευτέρας ,
των μελν tou Δ.Ε.
του Δημοτικού Ape
νIκού Ταμείου Πρέβe αν η Παράτοξη του Δη
ζας κατά τη ουντδρία μάρχου θα npέεi να εκξηγήσες
συνέχεα στηων Ο
Οη στ συλατουημί τν τηδιολοτι tίπκ Πρθαςλετάδας
ΕΕΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ!
Όκι στην συλλειτουργία των δύο Νοσοκομείων
Ο Σnoyoς prooμένwν του Νοoομίυ npέpος
καταγέ με όες του οx ουνάμες tmv μεθόδon
nou veto ono tmv ebson τς 5nς Υαoνομς nερ
| φρες να οέoε ουoοσκά σε σuetoυοία το καp
διολογκό τμήμα το νοοκομείοu Πρέβεος με οτό της
Λευbδος unopeuovος εnovouvα w urουγα
του τοκού Νοοοκομείου .
Τούρκο1> Σελιούκο> Ούννο1>Όνο!
Εισβοnn στη Συρία-Εξελίξεις .Συνenες!
"Ετοι nou τα Κατοφερες Παλiavopωηe
οι ηρτες εικόνες τραγικές! Άγρες εν ψυκρ οφαγέd
Αpακο , oρφonα , npoοφυνό , κοντοογς rενοκτονία νια μια
οκόμα φορά Αν μάτια έχαι ο θεός , ηρέn entihoυς ναpee n
οwέχεση σι. 5
Γροφe ο Σnupo Kκερης! δικά τους σειρά
αυνέχεια ττη ταλΤ
TIv 107 επέτειο uιό τν απελευθέρωoή της
Ιoρμάναα Πρίοα w Auέp 210 Οπιοφον
1912-2019 107 ΧΡΟΝΙΑ
kλνα.
Βιασύνη
και Προκατάληψη..
Συντάσοομαι με τη Δακή Συσπεί .
ρωση και την ανακοίνωσή της nou
δημοσιεύουμε σήμερα , για την δια
φαινόμενη ) συλλειτουργία των
δύο Νοοκομείων , Πρέβεζας και
την 107 ntτεο anό
την anthευθέρωσn της
nοοτέξεη pptpsζο w
Δευτέρα 21 Οκτωβpίου .
0 Δήμος Πρέpεζος 00
τμio το κορυφο ουτό
νεγονός με οεpo εon
Aσεων npoειμένου να
αναδείει τiw noptia
της Πρέβξας στο pόvo
και οφετρου να tμήσε
τους επνυμους κοι αν .
νυμους ouες noυ Φυ.
σάστηκν yα to Μανκό
της ελευθερο .
Από ν
Λευκάδας
Η ΤΦ. κάνει αγνα εδ και χρό
νια για την naραμονή και αναβάθ
μιση του υπdρχοντος Νοσοκομείου
και θα συνεχίοει να κάνει , ανεξάρτητα από to noo κόμμα βρίσκετα
στην εξουσία .
νχε στη σεΗ
wwr τηε