Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΠEΜΠΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟΣ- ΓBPΑΙΑΣ
eΡN0 κ
κtip p ς 06
ΟΚΤΩΒΡΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Εος ιδρύσεως 1932
Αpθμός φuλλο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΛΕΣ
Απiμα pέraνίστα tm
www.minoan.gr
Ιδρυτής ΜΙΚΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής nonH HA ΚΟΖΥΡΗ
18.672
Σελίδα 4
Σελίδα 23
Το <50 Cretan Masters Minotaur
Darts Tournamentw ξεκινά σημερα
Δορεά απινίδωτή στη Σπιναλόγκα
Οριστική απόφαση δεν υπάρχει ακόμη
. Εγκρίθηκαν οι νέες
τουριστικές επενδύσεις
στην Πλάκα και τη
Σητεία
Για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Αγίου Νικολάου
Peopτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδο 5
Η Κρήτη πλήτεται
από μεταφερόμενη
ατμοσφαιρική ρύπανση
Η μτοκίησn της λα
κiς αγοράς Αγου Νκολόου
αποτελε έμα συήησς
από την περασμέη tβδομόδα με αφορή Το npuτοσέλιδο ρεnορτά της ΑΑ
ΤΟΝΗE
Ακολούθησε από της
Τρίτη η neράβοση oυνερ .
Yείου με χανήματα του
bμου για η δαμόρφωση
ου κονόχοηστου χύοου αrεnapκεi ως εnporoa γιaα στον κονόχρηστο αυτό μού Λοοθίου Μx ΣομπροΣελίδο 7
.Ο Δήμαρχος μιλάει
στην Α για τα
σοβαρά θέματα που
απασχολούν την
Ιεράπετρα
να τοnooετηρ ν ΤΟΝΗ n χ0ς μτέΦη στο
βαλάκης tnε στην ΑΑ
nepinou ην onoia η δμο - των nopayuyν -muλητν θερούς Πάyκouς ή κα
wή αρχή σκοe να φέρα nou oυμετέχουν στη λακή γο τους nuλτές , ο κ Ζεp- σημείο ou unοδεκνύετα
ως rpότοσηΤpoς oiηoη αγορά Σκonός όnως διευ - βός aπάνηeε ότι όλα είvα κατ ορχν ως neaός χ στο Δημοτικό Εβούιο κρnισε Δήμαρχος είνα νηό εξέταση . αλλά δε θο pος μετοφoρός της λαυής
για τη μετοφορά της λeίκής στη να θέση nou eα μετα - ήeελε να δεομεύσει ένα αγορός Η νinuoη nou
ογορός
Πρέτει να oημεωθεί oι νας πάγκος ή όχημα muλητή κλειστκή χρήoη της λούής οτή eκ npumης όpoυς t.
Το Δημοτικό Συμβουλιο είχε να μη σταματά στην είοοδο αγορός nou έτα ή αλλις ναιη no κατόλληλη υγκο
λάβει aπόφοση aρv anό κατοκίος ή κατοστήματος npaγμaτonoιείται μια μέρα Τκά με όλες Τς άλλες 0 .
δύο npinoυ χpona γα ήστη μέση του δρoου, για την εβδομάδα Ενδεχομές oεις ο οnoες έχουν npoτο
noχμή μετοκήηση της λα να εμοδίζοuν και ενοχλούν νως να τοnοθετηβούν οκ θεί έως σήμεpα γα να με .
κiκ aγορός στο δρόμοπίou τους nepιo κoυς ή νη nape αστρα nou α διαθέτουν τοeερθεί η λακή σγορά Η
από το σχολικό ουγρότηa μηοδουν την oμαλή λει , κοι καθίοματα στην όφη ή θέση αuτή είναι κοντό στον
Του Εpοκάμηou . ondφοση τουργία της nόλεuς ακάη και δημουργα στην ιστό της nόλης και εύroλa
moυ εξαολουθεί να σχύα
αν και δενέχει teθεί σε κτοσης του στεδίου noλeuς κής χορός
φαρμογή έως σήμερα Η nου εξετάετα vα γic με .
φeρθεί η λανή aγορά κανέ . κοόχροστο χρο γα ano - σμάτσε tia ότι η θέση
Σελίδο 9
Στο μήpα ατό της επ
don του χρου μιος naiδ. npocpoμη στο κονά
Enionμn εημέρωση γα
Το θέα δεν υπόρχα αμη
anό nλευρός του Δήμου
ως poς Τς poθoς του
Το μέλος του ΔΕ και οά και για τις διαδοοίς
aιστος
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
anόοση προβλεπη μ
Τακίνηση την nepίoδo του undpxει nvo οδκό δίκτυο
καλοκαιριού στον Εnρόκο - για να εξuτmpeτήρα τος
μπο και την nepioδo του επoγελματίες της λακής τέως rpouδρος του του nou nptέnεi να οολουθη .
χομνα την nopaμoνή στη αά και το κονό nou με Συλλόγου Πapαγωγν Πu σημερνή θέση της
τoορά της λonς σνρός
Δεν εiμοστε
ορνητικοί
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
| Η ΛΑΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ταβαίνει με οχήματα γι να λητν Λαiκν Αγορuν Νo ψωνίσε naράλληλα η λακή
δεν θa anopαο κατά
ΜΣΡEΧEΙΑ Στη σελίδο 24
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Εξετόξετ
Ο Δμορχος Aντνης λύ σό η orμερή έση
Ζεpβός ερωτηθεί για το Της και nopoμένε εολa
θέμα εnβεβοίωσε ύες npooβόσψη στο ευρύ κουνά
στην ΑATOΗ δη ο Δήμος
tξετάeι τον κονάχρηστο
χρο niou αnό το Σταθμό
ΚΤΕΛ ως μα neavή λύση
γα τη μετο0ορά της λα. ππωση η έroση anοτελεί
κής αγορός αλλά οτό θ χρο για κοή χήση κα
συηηeεί και θα anopο0 6α διαμορφυθεί έτα ύστε
στεί στο Δημοτικό Σuού , Τς uπόλοneς μρες nou
λιο αφού nporneouν α δεν έει λaκή να anotελεί
Τpoβεmiμενες διαδικοσες χρο ανονχής tns ο δή
ου poοντα για μα μαρχος δκαιολογντος Τς
Κανοηστκή Αnόooon, όως epγaσες δαμάρφυσις nou
Ο χρος αυτός καθαρ
ζεται και διεμορφνετα για μος κonεa στην περίνα μετρηθεί και να εξοχθεί πτωση nou εγρeεί τελικά
ένα οοφαλές ουuηέpoομα η μετατίmση της λακής
ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Σκόνη Sort 100 μεζ .99E
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΕΜΑΧΙ
L.ΚΤEO
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΡΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
το ΚΙΛΟ
00 διαμορφω εί
σε χρο ανοψυής
Εξ άλλου , οε κάθε
0.49€
3.49€
Λοσιθίου
c10787
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΟ .
Κρήτης
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΕΗ!
ΤΟΚΤΛΟ
Gουνεγνστε χρλt μ
ΠΑΝΑ ΔΕΙτε nτοτερε mporoοΡEΣ
ΚAΝΤEΜAE LKE ΕΤM ΣΕΛA Α ΕΤΟ AcoOK eο 4
wiebkom/ ompona. Mvoης
Φρέσκα φούτα και Ααχ νικά
Πannλνική νδeή ανο ΚαΤ oiκον
| IΜENΔΟΥ s1- roi NkoΛΛΟΕ ΤHΑ. 304102171
ξεκίνησαν στον χρο ουτό
Στην ερτηση ον ο Δή
ΝΕΑΠΟΛΗ
μεΡΑΠετρΑ
28410.32100
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα