Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

23oC, 21:00

18oC - Υγρασία 74%-99% - Άνεμοι: Β-Α 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:50 - Δύση ηλίου: 19:00

€0.80

Åõôõ÷þò ðïõ äå ñõìïôïìÞèçêå ç ÏâñéáêÞ!

Η αλήθεια είναι ότι η Οβριακή, με την σημερινή
της εικόνα, παραπέμπει στην αγριότητα του πολέμου. Θυμίζει τους γερμανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της πόλης, ιδιαιτέρως τους εμπρηστικούς του Σεπτεμβρίου του ‘43. Βεβαιώνει
το δικαίωμα της Ελλάδας και εν προκειμένω της Κέρκυρας στις πολεμικές επανορθώσεις, που ποτέ δεν δόθηκαν αν κι αυτή η πόλη ξεπατώθηκε κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως άντεξε και ξαναγεννήθηκε, πολεοδομικά θα πρέπει να ομολογήσουμε, όχι και με τον καλύτερο τρόπο. Το πολεοδομικό Σχέδιο, που προβλεπόταν η μετατροπή της σε σύγχρονη πόλη, μεταλλάσσοντας την καταστροφή της σε πλεονέκτημα σχετικού ανασχεδιασμού, εφαρμόστηκε με τον γνωστό μετεμφυλιακό και πάντως ελληνικό τρόπο. Αλλού υπήρξε κι αλλού απλώς
αγνοήθηκε ευνοώντας ιδιοκτησίες με το αζημίωτο της πολιτικής αντιπαροχής της εποχής. 3>>

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4984

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Ðùò íá ãßíïõìå õðüäåéãìá!

Ç åêäÞëùóç-çìåñßäá
èá ëÜâåé ÷þñá
ôï áðüãåõìá ôïõ
ðñïóå÷ïýò ÓáââÜôïõ
(19/10, 17:30) ìå èÝìá:
«Ç óýã÷ñïíç åõñùðáúêÞ
äéÜóôáóç óôç äéá÷åßñéóç
ôùí áðïññéììÜôùí.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνέντευξη Τύπου
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου στο
Επιμελητήριο Κέρκυρας από την
Διοικούσα Επιτροπή του «Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κερκυρας» ενόψει της εκδήλωσης-ημερίδας, που θα λάβει
χώρα το απόγευμα του προσεχούς
Σαββάτου (19/10, 17:30) με θέμα:
«Η σύγχρονη ευρωπαϊκή διάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπορεί η Κέρκυρα να γίνει το μοντέλο της;»
Σελίδα 8>>

«¼÷é» óôï åñãïóôÜóéï ëÝåé
ï Óýëëïãïò Ôåìðëïíßïõ
æçôþíôáò ìåôáöïñÜ
áðïññéììÜôùí & áëëáãÞ
ÐÅ.Ó.Ä.Á. 8>>>

ÐÝìðôç 17 Ïêôùâñßïõ

Arcadia
09:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 2.388

Ó÷ïëåéü 2çò åõêáéñßáò, êßíçôñá åðáíÝíôáîçò!

Οι απόφοιτοι με αυτόν τον τρόπο αποκτούν ένα σημαντικό κίνητρο για την επαγγελματική και κοινωνική τους επανένταξη 9»

Îå÷åßëéóå ôï ðïôÞñé
ôçò õðïìïíÞò óôï ÃõìíÜóéïËýêåéï Ðáîþí - ÊáôÜëçøç
ëüãù Ýëëåéøçò êáèçãçôþí 4>>>

ÈÝáôñï ãéá ôá ðáéäéÜ,
ôç öýóç êáé ôç
äéáöïñåôéêüôçôá
áðü ôï ÄÇÐÅÈÅ 11>>>

ÍÝá äåäïìÝíá ìåôáîý
ÅÑÔ êáé Superleague 2

13> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα