Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nοu αγαιa
τον τόΠo του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διοκήτης-Είότης -Δαθυτής ΒΑΣ, ΖΕΡΒΑ Eτς 50- ΑΦtλλου 11570 Τμή 0ε0Muνd Trόνη 150τυβρου 2019
ΙΟΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΜΕΜΟΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΔΗΜΟΙΚ
φθησον npoεμένoυ να n ρέχοuν oημοντικές υmmpeotες κοι να καλύφουν ue
noyuς σνάγκες τικ up
ρeος Η ουμβοση tους ηtav
υνεδρίε tn Aευτt.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ο0 το anovυμα το
Anμφτκή εμμpο0no
nρpεξος , με 510 Η00ς σεΛΙΚΟς
ματα στην nμεpnoα 6τo
Το npoτο θεμα τυητ rmτης npεpιος μεσυ 1ου
on κα έκδοoη ψηpομαο
arτήματος ων εpγαζομ .
νwν τς nepιpερειοης Ενο - Οκτάμw o στη oυνέo
με ανακοwon tou rmoupνείου εργοσίος niρe nap τοon 4 μηνων , Στ0 rήpouά
npoγpouμετος /015 ,
α εργαζόμενοι ηpοoεnm ,
EΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
τους τονοον ou το Υoup
τα κα να σταλεί το φήφιομα
Eκ μέρους uκ Mons
γεο 6tλε να τους κφοτήeει στον np φυerς οΚστος
σε ένα κοδεστις εργοσο . όλoυς τους
κής ομηρίος και δίυoov ο . pεie
no 0 Δpουκο ευμpοono ra onpτο θέpα, ο εn.
npepεζος να nape noniοκή εponκ της aνunότατης ano tuμoτεία ε otoei a.
onopoon σt : Νο νο , noς Μnnς Γεωρνου . μα poς το κΚΕ να κατοvνωpe mν noouta ν . στmν toemon του
Υmeov nou noooφe . τoνoe ου συpίαι uνν ναζoμενους η onoia ομς
τόνοε όυ στηp .
ουν το dυμη των εργαtο .
μενων . ούμος ou μα σεpo
Παραppoζοντος ένα αnoonooμα aό τον Τaντyup κάr του pήτορα ίooκpάτm (436-338 n.Χ.) , nonoi συp
ζονται ότι Εnηvες είναι οι tης ελλινικής Παιδείος μετέ .
κοντες Το anoonoopa ουτό έxei ως εξήe Το0ούτον δ
anontAonsν η nonς nμν nepί το φpονείν και Λtyrnv
τους ΟΛΜους ανθρηouς σ οι τούτης μαθητoί τwν ρουν με w εpγοίο τους
6λων δι6σκοnο γεγόνασ , και το tων ΕΛήνων όνομα
nanoins μηκέυ του γένους anλa τς διανοίος δοκείν eίνα , και μάΜov EAnmvoς καλείοοαι τους της naiδεύοε .
ως της ημετέρας ή τους της κονης φύοεως μετέ.
ΛoυKο κοντες nap 50
θέσει noότοon γα τους e .
coνοοuενuν .
τρειοτα μενοος oγνος
6ν ουnuon not συ
enhe και το γεγονoς on ε .
ναι anopoτο γα τηv εύ με nonoμοpφες όρασες γα Uo00 . κρατος , Περiφ .
ρυθμ nουno tuv να μηe τnoς συw opp pεια , Δήμοι είναι οιοpορεt pεoν, να τους στηρίξα t , του με στοη u μ μένης μηος ,
κά γpανά α μιος συγεp.
μνατο στον αγνα τους ponn onwν των συμβά0ε
για το εργοσακό δκαμο . ων σε οοpίστοu φονου .
Γροφeο Μι
στη σελν
μννχεα στη υr.
0Προσφυγικός γρίφος Αναβhίθηε
Αναβλήθηκε ο ορσμός μελν του
ΔΣ. για το Δημοτικό Aιpενnκό Ταμείο
Πρβeζος , oήμα nou είχε upoγpαμματ.
Τους έκπλη - χι ο Πρόεδρος νο πανικό της
κτους, κα θυμω - Τραμη αλλά το μπροστά στην υ.
μένους, με την Κογκρέοο και το nαρκτό και ορατό
Αl μονομερή ειοβο - Πεντάγωνο ou a κίνδυνο να δεχθεί
λή της Τουρκίας meιλούν με αντί . μόνη της και αστη Συρία παρι . ποινα την Aγκυ- προστάτευτη έναν
στάνουν eκ των ρα) . Οσο για την εκτός
υστέρων και μό - Αθήνα tπιχειρεί σμού όγκο μετα
νον -οι ευρωπαi να καλύψει τον . ναστευτικν ρο
κές κυβερνήσεις μέχρι ενός σημεί . ν στα εδάφη της
υnολογ .
στί να συζητηθεί στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Σημβουλίου της Δτέρα .
Τηςκύρας Αδάμ| και οι ΗΠΑ( ό - ου δικαιολογημέ.
pwχαοησε Μ5
| "νέχεια υτη ελ..