Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΙΑ ΤΕΝ ΣΠΑΝΕΝΑΡΞΕ ΤΗΣ AL2
Περιμένοντας τις εξελίξεις
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 16
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6444
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΜΗΠΕΠΗΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: info @ne oi agones.gr | wwwneo iagonesg
Sρτής : ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΜΗ
ΞΕΚΙΝΑ ΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΑ
TΗΝ ΑΦΙΣΟΡΥΠΑΝΣΗ
Σε εξλξη παρεμβάσεις
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΝΑΚΑΡΑΚΤΗΡΙΤΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
Το παλιό ορφινοτροφείο
ανοίγεταν στην πόλη
στην παραλίμνιο
Σε εξa Βρισκοντα
ano εργοταο του Δημου τόσο
στην nαραλμνια nεροχή όο και σε
άλλα σημία mς noλης και των δημο
τικν ενοτήτων με σκοιό την αντμε
τιση nο λημάτων και την αναβa
μιση τς αισθηυκης εικό νας.
Στην napαλιμνια Περοοχη Yίνετα λάδεμα στα ηλατάνια καθς και anoμa κρυνση Seρν κλαδιν ενω 8α ακο λουθησει Βαμμο - ασθέστωμα . ΣΕΛ 2
ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΛΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Βaβέλ και συγκρούσεις
για τη φέτα
Μια νέα κίνηση προς την κατεύθυνση σύστα σης της Εaνικης Δεπαyγελματικής Οργανωσης φέτος , με
Προέλευση αno τη Θεσσαλία με
Πρωταγωνιστη τον διευθυνοντα
συμβουλο της Ελλnνικα Γαλακτοκαμεία (σ.σ. ΟΛΥΜΠΟΣ) Μοκάλη
Σαραντη nροκαλεσε έντονες αντι δρασεις τόσο μεταζο των κτηνοτρο φων, οσο και των υηo λοιηων
γολακτοβιομηκανιν .
ΣΕΛ. 8
ΤΟΝAΡΚΟΠΕΔΙΟ, ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ
Οι σύχοι καια προεραότητες
της νές διοίκησης
Ο Στέφανος Μαντηος εSελέγη τη
Δευτέρα, αντιηρόεδρος της Δημοτι κής Eπχείρησης Υδρευσης Anακ τευσης Ιωαννίνων, κατά την Πρτη
συνεδρίαση του Διοικητικου ΣυμΒουλίου της Enxeipησης.
Μιλντας το Βραδυ της Δευτέρας ,
στο κεντρικό δελτίο ειδησεων της
ΒΗΜΑ Τηλεοραση ο κ. Μαντος
αναφέρaηκ στους στοχους της
νέας διοkησης και τς αμε σες προΤην aετική εισήγηση της Υπηpεσίας Νεωτέρων Μνημείων tχει η πρόταση της Διοίκηanς του Κεντρου Κονωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Hneipou για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου μνημείου του Ενικού Ορφανοτροφelou eηλων Ιωανίνων.
ΣΕΛ. 7
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΙΚΟ ΣΜΒΟ7ΛΟ ΖΤΣΑΣ
Πράσινο φω για τν
απάκταση του Δημαρχείου
Αναγει ο δρoμος, για την υλοποinon
| ενος έργου nou δα αναβαθμίσει σημαντικα uς διοικηικές υnοδομές του Δημου
μετα και την ομόφωνη anoφαση nou
λαBε το Δημοικό ΣμΒουλιο Ζiτοας στη
συνεδρίσση του το Βράδυ της Δευτέρας . |
Πρόκειτα για mν εnεκταση του Δημαρ | 20ακού Μεγάρoυ στην Ελεσοσα το onoio
| ενταχθηκε στο nρόγραμμα
| PIΟΔΗΜΟΣ L του Υnouργείoυ Εσω| ερκν με το noo των 800000 ευpu.
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Σημβούλο
Ζτoας στη δαρκεα της συνεδρίασης
| μεταξ άΑλων, εκανε anoδaκτή την ano| eαon νταξης της Πραζης με τλα
Καθaipεση στέγης και Προσθhκη opo |φου στο Δημαρκιακό κατά στημα της
ΔΚ. Ελεούσας , και καθορισε τον τρόno
| δημοπρατηoης του
ΣΕΛ. 8
τεραιότητες.
ΕΡΓΕΙΟΚ
Ανάπτυξη πολλν
ταχυτήτων στην Ήπειρο
Μεγάλες διαφορές στην ταχυ τητα
ανaπτυζης και την noιoτητα των
επενδυσεων μεταξο των 4 ναρν
της Ηπεlρου υnοδηλνουν οι
Αναβολή για τις 4 Φεβρουαρίου
η υπόθεση Ζυπείου
nίνακες των υnoβληθεντων και
εγκριθεντων επενδυτικν σχεδίων
της τελευταίας περιοδου στη Δυτκή Ελλάδα.
ΟΛΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΕΛ 16
ΣΛ. 7
ΣΕΛ. 5