Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΕΡΟΙΚΟΣ ΑΓΝ
καθnμερι Εφομερίδα ms linεpαυ-Βpuns na iaias-os 930-Ap. oλου 24886-Τenoprn 16 Oβρίου 2019-00 ε
ΚAOΗΜΕNΝΑ
ΠΟEMΟE
SOUND
TROPE
Χωρίς πρωτάθλημα και
αυτό το Σαββοτοκύριακο
Τμή σε δυο σηου δαίους
ορχαιολόγους
Soundirope στην
καλύτερη έκδοσή του
2ε πείr a ps
ΕEAΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΕΕΛAA9
ανm1.
ΔΗΜΟΣ ΣΤΣΑΣ
Δεν περιορίζεαι στις παρεμβάσεις συντήρησης του Οικτροφείου θηλέων η Προσπάθεια του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου να χαρακτηριστεί το κίριο ως διατηρητo
Μεγαλνει
τ ημαρχείο Ζtoας
Η ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Τονοκδn dρουα θα σε ή πιο
bu-api uδήμευ 2ios , κo
Bbs μεουβο oew
pέo nόεκή υπέναξη του
tprοu n oις peμ
οΝΔμος ία opot tν μό .
nabμrpuαίς του
EΕAΔA 4
ΑΕΡΟΔΡΟΙΟ 1ΩΑΝNI
Συνεκίζει
ας υψηλές πήσεις
Ew καρugn ν αεμέραυων με
pμαοίεομοιού οίνη
δaέnns endσυν πaραμένει το
οpδέμα Lvovirav eγso 1
εννήμno u tt, oμπναμ
α συυστά σοarta τς Υπροrή
as Παλnις Atρωτοας
Στάχος της διοκoης
nαiισnoίnση των
Πολλν διαθέομων
Ετρογωνικν
γα τη δημιουργία
συνεδριακής
aίθouoας και
χρων εκθέσεων
ΣΕΛΑ 7
Αγαπήσε
ν καρδιά σαςΜα νέοφέρουτε εά ωση δομ .
γoin Ελανή Kααηγια
Εopoa otερα lε u στς ο
aiu. σu niaμαό Κννα.
το naie w eu n Μiνηu
Κρδολογνού Συκδρου πουδα
rgημarnarl σtς T.0 0r
Bbbu σ Γoωνο
και Πολιτστικν
δράσεων εεν
Μ ΜΕ 18.
Ο Πεpβάλλων
χρος μπορεί
να μετατροπεί σε
αλσύλλιο αναψυχς
και ήπκων αθλητικν
δραστηριοτήτων
ΣΕΛΜA 6
Προσέχρουσον
σε nεριnολικό
και διέφυγαν nεζo
ΣΕΝΔΑ 3
ΕΛHΘΟΗ Ao Τ ΔΗΜΟΤΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΜΗΝΥΜΑ
nov ETEIAΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΕ Οι ΡACURSTAS
Εεκινά εκστρατεία
για Πανό και αφίσες
Αθλητισμός,
Ένας μαραθνος
σκοπαβολής
στα Πάννενα
-Εκπpίaεηa mν anoa Diuoravoαμoάν δΜων κaμένυκ nou pnoνοιν nrμόαοχpα
ψόo μ δαrαπία ε οικο νonoπanbίκαι τοαμννύ τνnί Eμφαομε νrpoμαμο
ομinauoιαί ός οηφε ο αέδος ονιμαος σuς Πu τοηdmς σμεν δo
enμiθα κίon neeβsεpouμd, νe aμςυaνroνό κα νοκprerudα τε anς
"α nμέoτpo σ noίς κα poμό σμί. ΣTν κατύυνn οή ψακαπ βnαο τν πολπόν
| καBςμnasούν unson να tu ν αε βοομό τους στους Εnμόας κoeu , οnp , nau onenei
| erxarnorς ηeν oντoυς δτπθαί, ioν πμηης ονικής τμdboς των egυ εία, που τα poέn
| EeiBa owian κα tεν toαμό, a δε ίτσ νo γα σύον .
ΕΕΛ 5
ΣTΗΜAΧu m ΚAΟΜΜΕΡΙΝΟΤΗ ΤΑΣ
ΕAΔΑ 13
τΟ ΕΡΤΟΤΑΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟν
ΠΑΝΝΕΝΑWPC
Από την Παραλίμνιο
ξεκίνησαν
οι Παρεμβάσεις
Ήττα και nοpάπονα
ΣΑΔΑ 12
ETOΡE PετΡο
Και Παννιτες
υπέγροψαν
τν ίδρυση
της Α' Εθνικής
ΠΡΟΠΟΜnΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΤΟΥΡΓΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Γρτεραnα στν εnεpnόm, Μoοσε εύκο
Dνιμεtnoς rponμέων δοο και συν αotmusi
oedμn ως εκίνoς ηςα ς, pon δημοή aρκή με στένο τ βελέσn ης noόπως φής
Πριν την καφετηρίαν , η απόφαση
ΣΕΑΜΑ Ι
TAΙΑA 1