Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Την πεποίθηση ότι η Eurobank
έχει ορισθεί ως Τράπεζα
της Ανάπτυξης και Τράπεζα
του Τουρισμού, εξέφρασε ο
διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Φωκίων Καραβίας.
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στην επισήμανση ότιη Κύπρος
αποτελεί θετικό παράδειγμα
για την ταχεία έξοδο από την
οικονομική κρίση, εστίασε ο
υπουργός Οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας .
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Στη σημασία της καινοτομίας
και της τεχνολογίας στον
ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της
μεταποίησης, αναφέρθηκε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάκης Βορίδης.
ΣΕΛΙΔΑ).
ΣΕΛΙΔΑ3
ΣΕΛΙΔΑ 4,
2019 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 960 |0,50E
ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
Οι ΠΟΛΙΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΣΤΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΗΝ 5EΤΙΑ
Με την έγκριση της έκτακτης
γενικής συνέλευσης, για
την ΑΜΚ κατά 650 εκατ. ευρ ,
προχωρά η χρηματοδότηση
της πρτης φάσης του έργου
ανάπλασης στο Ελληνικό της
Lamda Development, με τον
διευθύνοντα σύμβουλο οδυσσέα
Αθανασίου.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΕΛΙΑΑ .
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
φατο οα
κοδοοοκοκος
ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ3
ΤΙ ΘΑ ΓIΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚ0 ΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΙΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 960
-ΣΟΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
Εεκινά αύριο Τετάρτη 16 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για το
πρτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που.
εκδίδεται στην Ελλάδα από την Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕX, μέλος του
Ομίλου Τέρνα, με τον πρόεδρο Γιργο Περιστέρη.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! AΓΟΡΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΟΣ
Οριακά πτση διατηρντας
μάλιστα και τις 850 μονάδες
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΟ INSPIRE ATHENS
Την βεβαιότητα ότι η
ανάπτυξη του Inspire Athens
θα δημιουργήσει περισσότερες
από 7.000 θέσεις εργάσίας,
εξέφρασε ο πρόεδρος και CEO
της MGE Mario Kontomerkos,
επισημαίνον
πρόκειται για μια εμβληματική
επένδυση.
ΧΡΗΜΑΤΗΣΠΡΙΟ
ΑΘΗΝΟΝ
Μεορκή πτση.
ολοκλήρωoε τελικά
τοΧρηματιστήριο
θηνν με τη βοήθεια
του τpαπεξικού κλάδου
οomoioς mορουoίοσε
μια εντυπωοιακή
ημερήσια ανάκαμψη.
υπεροσmίζοντος μάλιστα
και τις 85ο μονόδες, mου
ανκαι απυλήθηκαν,
ΣΕΛΙΑΑ2
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ LOW-COST AEΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
H Scoot είναι μια γεμάτη πάθος εταιρεία, η οποία προσπαθεί ν
καταστήσει το ταξίδι εφικτό για όλους>, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Lee Lik Hsin, σημεινοντας πως στόχος είναι η βελτίωση της
ταξιδιωτικής εμπειρίας.
άντεξαν στην πίεση της
κατοχύροης των κερδν.
υyεxpμέα, με αnλεας
00% έκλειο ο Γενικός
Δείκτης στις 655,8ς
μονάδεc. κινούμε νος
μετοξύ 845,45 μονόδων.
όταν tπεφτε oρακά 0.88% και
856,04 μoνόδαν όταν napouoio
opoήνoόο00m.οντpος να
διαμοpφuνττα στη 389εmoτ. εupu
αoν opοςστε 256εκn. τεμ
καθ μέου npoouμφωνημένων
nρόξεων δατινήθηκαν 236 ηλ.
πμάγο
δείκτης
ολοκλήpωο τελ με opoκή άνοδ00.50%,oθς όλa στπλο του ,
ηληντης Ευοbank Yiρoν en
στο τελευτοίοημίpo υκ ουνdpt
σoτηνEυpοiκή Emτporή, Μάλ.
στα, η oyepά τ στη χiρe της δύο
oημντικές εtλες, όnK ipv
εnonμoνει tx tελεντaίες ημέες
tooo o εΥμριο όoο Kαι ξένο
αναλυτές οφevoς την επτυχημ .
vnenoon οοo μολόνου και
eφτpou την typonwwσπo
μεσης των ετoκmν δaντωv
μορίoνorpooύoυοφpoa
κεφάλοn τε onoa καιέχα aνάγrη
γανομοpέoενoonoιτησυοου ρυσntουτελεντοίουδοστήματος
σις 622,49 μονόδες
novauτά, ο δεκτης υψηλς
κpαλaooiησης έκλεο με κέρ
δ 0.08% σικ 21397 povoδες.
με άνοδο 0.0% ολοκλήρωσε της
συναλληςo Μ ap σικ 1ep
μονάδε . ενοιponζός δείxτης
o με ύνοδο0,50σι 8 A
μονάδες .
pεβana, η απόλuτη tnανοφορ
poypatonont εχές aπό τον
tponόκλοδα ο στοος ano την
o0οδos 2.24 εoουντδριακή
nepάλληλa, ήa munκά λa.
οονα ΑΑΜE Ελληmά Πετpέλοn .
oοupλή . Eobnk , oAn , topo ντης, Τέρνα Ενεργεή, Βστολκο
Aegean
Aντbeως, σημoντικέ στηρίξες
rpootoepeν Εnta pha Cank
μεάνοδο 2ατίστοm
nou onμεboo εvήma οδικά
οολήρωον α μτοχς της Πεpoς toυ ΤHan , της Ελλάκτωρ
τηκ (oa ola , του σε. της Μηληνοίο tης Μotor ol και της fεκ
Τέpe, εν λεοpορίς μεταβολή
ηΕΑΕ.
Ανοδήτηση κατεύθυνοης
και αστίψησης του σχεδίου
Hpoκλής.
ΟΛn ΔΕΜήταν ο
μετοχές μεταμεγαλύτερα
poβήματα
noυ στο ταμηλό τpα, ΟAn κα
ΔΕΜήταν ω μετοχς με το μεγαλύ.
τεpa npoήματη στην οοpά , ac έλεον με στoλιες 276%
a 252%αντίστοχα, ενο νο τou
ανηmισηo taner umio
oμδο .
ΣΕΛΙΔΑΟ
λnά οεοδος εmeεοίο oτ των ελληνκν τpor ζν ano την
μετό on την μεγάλη άνοδο 10%
της mpoηοίμενης εβδομήδος βo .
στται ο διοδoία ανοζήτησης
κoτεύθυνσης και anoτίμησης του
σχιδίουeHρακλή nou εγκpίθn
upr Ευpo εξελεx nou
θαrpentiκεoφpoγιo0ούν ano
τηvξλόγηρη ono tov sPεvτoς
ou μήνα.
Κατ από τον pono η σορά θα
ΣΕΛΙΔΑ4,
ω Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
δaςβαρορβς
9771109 014106