Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγα1α
τον τόΠo τoυ
Πρetei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης . Είδτης Δευθντής B.Σ, ΖΕΡΒΑ Eτις 50- Αp Φολον 11569 Τιμή ΟΜ ευρά ίτη 15 Οχυβρου 2019
Τρα κρίνεται
η γεωπολιτική αξία της Ε.Ε.
το aipa τον άμαχων να ρ noφη της ένα δεδομένο . Oτι κof της σtpνoντaι ως ουpά αντάρτες no ελάχοτα διαει ήδη . Και το nρωτστως υnήρχουν χρος της Ένω-nioω anό τα αλλοπρόoαλλα φpουν , ως npος τον τυφλό ν
ζητούμενο ίναι αν η - σης των οoων οι ηγετες καμματα του Ντόναλντ ολαμικό φανατισμό τους από
νωση θα τολμήσει ε , οκέπτετaι , συμφεροντολογι , Τραμn Και έμως , υποp rά ητές του "wλαμικού
λούς να nάρει τα εnβαλλό - κςnς θα aoφύγει το ε ευpωnniκές χρες no oγοuν
μενα μέτρα κατά της A. δεχύμενο να "pολήσε ο αμεοότατη ευθύνη για το
γκυρας , η θα αnοδεχθεί , με Ερντογαν μερικές κατοντά . Πς έχα εξελιχθείη κατόστα . tους βλεnουμε να εnοχoύφραστικές καταδίκες , το δες χιλιάδες πρόοφuγες και ση στην Συpία, εξ ataς της ντα εmί toupικν ορμάτων
δικαίωpα της Τουρκίας οιονομικούς μετανάστες onoίoς umάρχ αυτό το τερά .
να είναι ο "τουμnouκαλής, nου δαβούν εnί toupκικού στιο εύμα nροoφύγων nou υ αμάrους Σύρους και
της Μέσης Ανατολής , Π6 - εδόpους
tε noβάλοντας στραtωt
| κς στην Συοία και ύt ακριβός ότι η Ενωση δεr στις μέες εκείου tou κωμ. Eι εxείνoι noυ tους εθ
| εoβάλοντας , και nάλι υπό χι κατorέκ , ακόμη , να έχτι κοτραγικού οΥ. εξρηλ , toυς διαλύοουν
την απλή χρήσεως βίας , μια εviαί , ουνeή και μ | στην ΑΟΖ της Κύπρου . κρonp0θoμη εξωτερική no - oμό, tχνική υποστήριξη και
Κάνοντας γεωτρήσεις οε λιτική On κάποιο rολιτ oικονομική εviσχυση στους toν Ερντογαν να nονέoτ
Είναι αυτof οι διοι nou
μάχης και να σφογιάζουν εν
τους φοβίζe . Ouως για na Το κύρο πpόβλημα είva poκγμα η Γαλλία . Η o Κύoiοoς Τapα λοπoν mpe
Ολά. pαν να κάνουν κάτι για να
ν, opέoχε.
Κυρος μως να κάνουν
Γoα ο 1.L.ΜΑΣΗΒΣΤΑΣ να οικόκδα με το τo
Α η4ομάδα
σύγκληση
Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει . .
Αν η ΕΕ εν tίχ aφήρε
nou άρχιοε με μόνον οε επino δηλωοων
τις antλέζ για στοχτυόμεν
εξωτερικν umoθέσεων Ερτογαν , στην pinoon
και θα ολοκληρωθεί με την
ούνοδο κορυφής της Ευ . δικαίου στην Κύπρο , αν είχε
pωκκής Ένωσης , είναι poχωρήσει mράγματι oε οu η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κα mpaγpατικς ιδιαιτέρως σκστικές αnoφόoεις , ενδεχο
κρίσιμη για την διθνή θέ - μένως η
ση και αξiα της ενυμέης δοpοpτικός το uράγματα
Ευρπης Το κυρίαρχο θ και να μην εtr tολμήει au .
μα είνα η ειoβολή της τή την ειχείρηση , Αλλά
Τουρκίας στην Στρία με
της napaβίοσης του δι0νούς
Anό τα αριστερά βyuίνι στον ΣΥΡΖΑ
06ς οι κοινωνικές nαροχές φαίνεται όχ
να γι
pόνο ότι δεν καταργούνται αλλά αυξάνο.
νται και μάλιστα χωρίς δημοσιονομικό
κόστος
υνχεα στη σελ.
Προχρnoε , έχοντας λάβeι υΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δεν θέλει
να ψηφίζουν
Επειδή δεν στηρίζουν
τον ΣΥΡΙΖΑ
Aν οι Ελη.
νες του εξωτερ κού Ψηφίσουν
και η ήφος
τους προoμ .
τρηθεί στο συ
νολικό εκλογ .
κό anoτέλεσμα ,
. ΣΥΡΙΖΑ δεν
0α ξαναδεί εξουoία , εine o Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραyκoύσης κρο .
οντας τον κδωνα του κινδύνου στους
αnavταχού ΣΥΡΙΖΑίου .
1 Κατά την συζn κρότες noυ δεν συμηε
τηon στην Βoυnή στις ρέλοβαν και την αφε . διεξοδικά ονέλυσα σε
Β/10/19 , για τmv συ - νυά τou , εine: E, ος ηponyouμενο ορθρο
γκρότηση ηpοκατορδε0ούμε όυ ο κ . na - μου.
κτικής εξετοστικής 6 noyrenonounoς έστη nopantunoνταr , onus
tος unενθυμίζω ότη
σε τmν σκευωρίa no οκ Κατρούγκαλος tix
ΤΗΝ ΕΣΤΗΣΕ : ΜOΝΟΣ δηλσει στις 19/0/ 19:
noκaoύμενο και Ρa- ΤΟΥ Εχει δίοο . Ας τα Eνoι δυνατόν κανείς
nτponns για τον κ
nanayehόnouno.
onouτv , οκ. Toinpac , οκούσε ουτά ο κ . Μη.
οφού αnoκάλεσε δε τσοτάκης . nou μένει na Οnο-.
ΕΚΑNΕ
hoύς τους νεοδημο- σταθερός στην ακστα . ΟΛΑ ΑΥΤΑ
νόητη δηλωσή του ότυ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥ,
upueunoupγoi dεν
Γράφει ο Μιχαnh r. Λουκάς
ανέχε στη σεΑ Ψ
wνέr ντησε