Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5263

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Μηνύµατα θάρρους, ελπίδας και ζωής {

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΤΡΙΝΕΣ ΞΕ∆ΙΠΛΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ «Γ» ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

κίνο
ληψης στον καρ
Η αξία της πρό

ΜΑ
ΕΡΩ
Ι
Φ
Α

ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

}

YΓΕΙΑέΝχετε

ΡΙΟΥ 2019
TΡΙΤΗ 15 OKTΩΒ

µαστού

Όσο
νωρίτερα,
τόσο
καλύτερα

l ΕΝΘΕΤΗ

Eπί
τάπητος τα
προβλήµατα
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 19-22

Σε εξέλιξη
ο σχεδιασµός

1 στις 8
γυναίκες
θα νοσήσουν
κατά τη
διάρκεια
της ζωής τους

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΟΜ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ, Κ. ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ

ΣΕΛ. 3

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 100 ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (6.30) ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ»

Εκδήλωση της ΟΤΟΕ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 23-28

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Ονειρεύεται
«κόµµα
νέας... εποχής»
ΣΕΛ. 7, 11

Παναχαϊκή:

Ικανοποιητική
η «βαθµολογία»
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ. ΤΟΥ Ο.Λ.ΠΑ.

∆ιευθύνων
Σύµβουλος ο
Παν. Τσώνης
ΣΕΛ. 4

∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΕΛ. 10

n
ΓΡΑΦΕΙ
ΜΑΣΤΟΥ,
Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΣ
ΕΙ∆ΙΚOΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΒΕΛΕΣ

καρκίνοι µαστού
γυναίκες; Οι
θεωρούνται
πρώτου σταδίου
και µε τις λιγό100% ιάσιµοι
θεραπείες! Το
τερες δυνατές
τους είναι άψογο
χειρουργείο
αυτό τις βοηθά
µαστό,
κοσµητικά και
ό
λούµε για τον
υν και την µακροσηµαντικ
αποφύγο
πόσο
να
νειές του και
ική επιβάπροληπτικές
πρόθεσµη ψυχολογ
είναι να κάνετε να µιλούµε
Ακούτε
ς.
ρυνση.
εξετάσει
πολύ περισσό
συνέβαινε σε
για τον µαστό
άλΑν αυτή η νόσος
ο,
περισσότερες
νο µας πρόσωπ
τερο από τις
ένα αγαπηµέ
ς. Γιατί; Τι κάνει
λες ασθένειε
σαµε πάση θυσία
θα επιθυµού
στο στήθος τόσο
τον καρκίνο
νωρίς, στο πρώτο
προσπαθήσουµε
να διαγνωστεί
ξεχωριστό; Θα
ότι αυτό πια
απορίες µας µαστάδιο. Να ξέρετε
πια
να λύσουµε τις ενδιαφέροντα
Γι’ αυτό τώρα
κάποια
εφικτό.
ς
είναι
θαίνοντα
νικάµε στη µάχη.
στοιχεία.
ερο από
καρκίνο
µεγαλύτ
τον
µε
πολύ
είναι
Γι’ αυτό
Ασχολούµαστε είναι ο συχνόη!
εξέτασης.
παλιά.
κάνουµε πρόληψ
άλλες µορφές
του µαστού γιατί καρκίνος και
οι
ς
ύνται εκείνες
ω προσφέρουν
τερος γυναικείο µία στις οκτώ
Όλα τα παραπάν δυνατές πιθα- Πώς επωφελο
και
ρες
επηρεάζει ως
τις µεγαλύτε
τη διάρκεια της
διάγνωσης.
γυναίκες κατά
νότητες έγκαιρης η νόσος δεν
αυτό να µην ήταν
πως
ζωής τους. Σαν ε µία τάση µείΑυτό σηµαίνει
σει ιδιαίτερα
αρκετό, βλέπουµ όρου ηλικίας
θα έχει προχωρή
η διάγνωση. Έτσι,
ωσης του µέσου
ως, όµως,
των κινδύνου
µέχρι να γίνει
η θα είναι
ύπαρξη παραγόν παραγόντων
εµφάνισης. Παραδόξ
όχι µόνο η πρόγνωσ
οι γυναίκες που
και θα απαιτηή προστατευτικών σει σχετικά.
αλλά
,
γνωρίζουµε πως µάχη είναι πεκαλύτερη
για
τη
ς θεραπείες
και να µας ενηµερώ
νικούν σε αυτή οποιοδήποτε
θούν ηπιότερε
κινδύνου εξαρτους
Γνωρίζουµε
Από το επίπεδο
ρισσότερες από
γικές εξε. Πώς γίτη γυναίκα.
καθορίζουν τη
τάται ποιες ακτινολο
και
άλλο είδος καρκίνου ική πρόπαράγοντες που
να κάνουµε
Εξαιρετ
νόσου:
τάσεις πρέπει
νεται αυτό;
βαρύτητα της
κατά τη διάρκεια
σύγχρονους τρόπόσο συχνά
γνωση µε τους
το
όγκου
πισης. Άρα,
1. Το είδος του
της ζωής µας.
πους αντιµετώ
του όγκου
είναι να µάγικές εξε2. Το µέγεθος
τεί οι
τις ακτινολο
βασικό µας µέληµα
τρόπο θα εξα- n Κάνω
Μπορεί και
3. Αν έχουν επηρεασ
ς
θουν µε ποιον
της µασχάλη
τάσεις που πρέπει;
ται να
γυναίκες άριστη
λεµφαδένες
γυναίκα επιτρέπε
σφαλίσουν οι
µεταστάσεις
ν
που
Η
ση
όχι.
υπάρχου
περίπτω
4. Αν
κά µόνο υπέρηχο
πρόγνωση, σε
κάνει προληπτι
σε άλλα όργανα.
ηλικία των 35,
νοσήσουν.
τας δεν
µαστών ως την
κάνει την πρώτη Ενώ ο πρώτος παράγον
ο ρόλο στην πρόοπότε και θα
έχει
οι τρεις είΤον κυριότερ
αφία. Αν δεν
το στάδιο ανακάαλλάζει, οι υπόλοιπένοι µε τον
της µαστογρ
γνωση παίζει
Όσο νωρίµαστού για εκτίναι άµεσα συνδεδεµτου καρκίδει χειρουργό
λυψης της νόσου: . Το κλειδί
ης
, δεν θα γνωρίζει
χρόνο διάγνωσ Για να το πεµηση κινδύνου
τερα, τόσο καλύτερα
υψηλού κινδύη συχνή και σωτου µαστού.
νου
ότι οι γυναίκες
για αυτό είναι
γινόµασ τε
κάνουν µαγνηια
τύχουµ ε αυτό
στή διενέργε
νου πρέπει να µαστών.
, ο χειτου
φία
τις εξετάσεις
οµάδα: Η γυναίκα όγος.
τική τοµογρα
n Κάνω όλες
ο ακτινολ
µου όσο συελέγχου; Μάλλον
ρουργός και
προληπτικού συνίσταται σε n Κάνω τις εξετάσεις γυναίκες
σωστά τις εξεαι; Λίγες
Ρυθµίζο υµε
και την συόχι. Ο έλεγχος χειρουργό µαχνά χρειάζετ
σε
ικά τυπικές
τον
τάσεις, το είδος αφήνουµε
κλινικό από
είναι πραγµατ
από
∆εν
ύµε τον ετήσιο
ακτινολογικό εχνότητά τους.
Έχουµε
στού και σε
αυτό. Προτιµο
στα 20στην τύχη.
Οι περισσότ
κυρίως
γο.
τίποτα
κλινικό
τον ακτινολό
το
έλεγχο,
Σε κάποιες
30 και άνω αρχίπαραλείπουν
κάποιο εύρηµα;
το
ρες γυναίκες
30 ενώ από τα
µε
µπορούµε να
καθώς νοµίέλεγχος µαζί
περιπτώσεις
στενά
κλινικό κοµµάτι, υπάρχει πρόζει ο κλινικός
ουµε
να
υπέρηχο µαστών.
παρακο λουθήσνα κάνουµ ε
ζουν ότι πρέπει
προληπτικό
δουν τον χειο κλινικός, µαενώ σε άλλες
βληµα για να
Από τα 40 έτη
για να δούµε
και υπερηχογραάµεσα βιοψία κάνουµε. Τι
ρουργό.
στογραφικός
να
κίνείναι ο συνδυαµε τι έχουµε Πλέον το ποέχω αυξηµένο
φικός έλεγχος
ε ασφαλέτου
n Γνωρίζω αν
νουµε;
θεωρούµ
καρκίνου
καταφέρ
που
σµός
ν που ανακαδυνο για εµφάνιση όχι. Ο χειεπί ευρηµάτων
σοστό καρκίνω
στερο. Φυσικά
ο µαπρώτο στάδιο
µαστού; Μάλλον
ου κινδύνου
οφείλει να αξιολύπτονται στο
αυξηµέν
ή
και
µαστού
ρουργός
να ζητήσει
και οικογεστολόγος µπορεί
λογήσει το ατοµικό
καθώς και την
νειακό ιστορικό

να σας µιΚάθε τόσο ακούτε τις ασθέ-

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α: ΑΡΧΙΣΑΝ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

ΕΚ∆ΟΣΗ

Ανακοίνωσε προπονητή

Προµηθέας:

Ανασύνταξη και κίνητρο

Ξαναχτύπησαν µε τα «µαϊµού τροχαία»

ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα