Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olyτοpiobimn.ar
eo norovόν o ou
Τpή oυ ιω p
Τr 15 ακτΕΒΡΟY 30ο
Το ΣΤΕ ακύρωσε τον
οικισμό Ολυμπιάδαν
στον Κορινό
ΠΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΗΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ :
ΠΑΡΚΟ ΚΤΕΡΝΗΣ
Αρνητική στη
διατήρηση της
έκθεσης ζων
Η ΑPMΟΔΑΥΠΗΡΕΣΑ
ΤΗΣ ΔΕΥογιαια ΛΑΤΟΗ
Ξεκινά από σήμερα
η διάθεσή του
ΕXAN ΠΡΟΣονΤΕ ΠΕΝΤE
ΓΕΡΒΑΛΛΝΤE OTAΟΣE
dumpa ωμ φwήση
n ςάοσς φ
πάρο Κpης καά p ό κe
apμ τυopv aμα ,av
tamp ίασήμηγο pn
ση ήuπηpoa μ pa oo μου μυ
χαήρα έoο οε
προμοκβηoν u ooπma ν dnno
πpόopα Μο nημ
pς σς κ4ς n
αppμένης ρφραμένς ός, μα
- oτa ποί npp n κ0nς
κυς σό myιαησα μα
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Tος 4 ο Dβao ς Εr ς μ
σoηκυ σον μό χμδo o
Νέα μείωση του
φόρου στα ακίνητα
Κοpνά κn y oτa γα mν ονόμpαη
pap κύoομύ στy αpa τρο
κυ Kopύ. Μαgατάθ ίno μ
πρκί α mκti Κούτ Καoτό o )
αμία ης δαίnς κu τα Μοs
oφάnς ο o άσ n 2m
C ο ηy α ή τα
Dvάp mλδή μη γ η ηκφυ
ouμ oλμa.
ΣΧΕNΑΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΜΗΣΗ
ΤΟ 2020
Ε Ημη bv φτM
aupμn μpβoοςαmν Aa
uητμό κυ poύpοu ποο
πηpο ν ηςpνς σττς a
πpαύpouν αό my θηγάμμση
ον κν με ς 4πης ημς
Μά μοη οομτήσοςραςην
αp, μΜn oENο, φpα
Η έναρξη των
Βαλκανικν Αγνων
τΟ ΕΥΛΟΗΜΕΜΟ 190
ΠΑ ΤΗΝ ΤΕΜΗ
η pρn στό ο rpνη ons
τοmυα A Lap , dα
μίσηο D00 A υ ομ ιη
pρηπρομοuνααρεinκκ
εapiνοsκουοnμum vαπμάn ή
9nnΟ ν μς ς
4ςας κoογoιμντις wηρ
u ηνraμonν oμν on
vοp .
Iorοpγiο Ομv ε οueά η
εήgpaεppo , η o ανa
εοo ν μ 0 u a.
ατοήpο ίνo α in mypαa να
εmάp oο ο ό σoημa To0
ΠΑΚΟΜΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ο noς πυ opν α φMnpo
ης Τupίομ oυκό
κμaοu1800 mν Αογίa υ
σbμς, up o
δηeας oκα οκό .
odκον ηρή πpoήu
Μδοtό An
Γa poδρroα Rop omν
ou o, o poovα oν
οναμα
δrμrα
oς pά
Δράσεις για την
καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση
ΜΗΝΥΜΑ ΕΥAΙΣΟΗΤonoHΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τομήμμα mς
εu κας ο
m αuας oην
Eoδoσκήs
οαούς
oοov e στο
Τναίnα
Εκο, ο Ημας
ΚαK ο
ΕΚAR Σpa
Eρouv
Μαοpο
Κατς wου
ΕΜrού μάκό
Σοpού ηδo 0 n oνa pnoθηε δpη u 00αραη
ovς μής n ν ο uς o o μκη oη Δκe aς nupςσεδnμς ν ή Α όnpK, η
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
νατnan wnu uoup
Ευχαριστήριο
Εη μήμη ς oημτς μου μημίpoς
Εuμορίυ apο ppo4k
poς ς μου γο bo
ον n eο u roa
Γραpa Νn on
ΣΥΝΕΔΡΙΑΗΔΗΜΟΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΝΟΥ
Συζήτηση για τα έργα , τις αποφάσες , την ενημέρωση
poσκό ωw n op o
| κoaό Τpoo ό νο aν ή eoμή poa oι ος ς ο
|u eβημκό o Τμα
Εγon 0 ό εροσ s ν
Kar ciov koμs o DA ης οο
| ο δ ό poo ό o οepo
| dοpoς roμή συμρόση, η
μή υμ pά, mν αpή o
w μαμό mν n
οuή uτρο ν πη ς "οu μ η
psκu o mg ρο ν κ0 φ4
Την η moν δημοστν
ο υntoς κw
κυborοoό
νος οu
ήmα oδήμς opηs
Μ Nou ς η
eή a w
Eημύ αdu μό
Ψ τa ς
Χίουμε σήους φmστοσύνης
καύκυ wt
Με προόντα πooτητeς στις
κατερις Τutς κα το
αδικομένο μας προσυπκό, σας
εγγuμοστε το κατερο
Erμό υβοδο σο oπίο
φκάτι ο τμpοoσn ναοg0 u
o μ0ας μ ν
υπέοonυ δοηού
ήu oo δnd
pμο σύνη,
Μrpη aΕp
επotεoμα
ΕYDOR
T2351039303 & 34886
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛΕ ESTATΕ
konstad inid [email protected]
φίλτρο βρύσns
Κorngευτουμm Krppeοα
canente
Μπετόν
ηΔΑ σα 5
κατpίn
ΤrA:2351ο70359
Το φpo pύσ T ovtem
0uθεί σων βρύn κουβνο. .
Eνι συμβαι με τ napοεpe
βρόσεs u αγopda
orteeοίαstu10ουαίκοα
riωλουνται αυτόναμα διαμερισματα,
στην δεπγτοκαρυύ Περίας απο 5Στμν
tuς 60ιμκοντά στην θaiασσα.
Επαγγελματικά ακίνη τα και
eκοnεδά εντας σχεδίου και εκτος
στην Λυπτουpuo o nάo
Διταyωραυ.
Τιμή ΣΟΚ
12,90
ΕΡΓΟΙTAΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
ΑφΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
-ww Μ
νω wπ
a21520-13 110 a7 19550
www.serροuqr indομτerpougr
RΣTΟneΗΜΗΝΗ ΜoΑΔΑ
ΠΕα ρχ ο &7