Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγαιa
τον τόΠo του
Πρέtei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eοήτης- Ειόοτης -Αmθντής ΒΑΣ ΣΕΡA Εroς 50-Ap φάλου 153 Τμή 0Α0 υή ,Σάβρτ Κυμακή 18 0nαpρου 2019
ΗM ΤΟΥ ΕΡΙΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ..
ΟΑΑΑΞΕΙΗΣΝΟΙΚΗ ΚΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
γΟκΒΡΙ
σμού 1,5 ο . εup το
onofo είχε εγκριθεία.
no to Ynouργείο .
noδομν και 0α γίνε
λλαγή σελί.
δος γα το PΕΠΟΡΤΑΖ
nαρaλιακο
μέτωn0 αλΑρης Τσελίκος
λά και συνολικά γα
μέoω του προγράμ .
την Πρέεζα συνολι - κρηηδωμάτων naρά - ματος Δημοσίων Ε.
κά 0α σημάνει το με λιου μετπου Πρέβε , neνδύοεων .
γάλο έργο Enσκευή ζας" , προ0nολογι .
|συνέχεα στη σε.9
Ο Ατνης Μπέτας , στη θέση του Γ. του Δήμου Πρέβεζας
Αναλαμβάνοντας καθήκοντα διαβεβαίωσε
| ότι θα αξιοοιήσει τις γνσεις και την εμπειρία του
Προς όφελος του Δήpου και των Δημοτν
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΗ "ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ
tneeβo#ηκι tο ρenopto
της Τoκής Φυνής γα tη oton
του rεκού rρaμματέα στον ΔΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗ ΠΟΥΠΛΑΝΗΣ ΑΡΧΕΙ!
Ερντογάν και Τραμπ" Ποpτον έναν και χτύια
τον άλλο τον μικρό κα τον μεγάλο Τρα noov
εννοούμε μικρό και no1ov μεγάλο , εύκολα θα
καταλάβετε, ότως κι να'χει δίχως άλλο! Ακούμε
βαθυγνστες να προσnα0ούν να εξηγγήσουν
τανεξήγητα!
μο nρέβζος
o mρov Υφ/ός Οικονομικν
eor paς P
|Μnέζος ονέues κnθκοντα τmν
| Πopoσκευτ το npu
σννέχενα στη σελ
poφα Ο Inupoς ικpης
| οννέχεα στη σεε
Ναι σε όλα, για την ψήφο
των Ελλήνων του Εξωτερικού
Eίαν Mπισοτάκης - Ενηματά στη κtεσνή συνάτησή τους
"Όλα έγιναν
επί ΣΥΡΙΖΑ" !)
Επιτυχία
της κυβe νησης ΣΥΡΙ
ΖΑ και όχι
της Νeeς Δη.
μοκρατίας
είναι to σχe
διο Ηρακλής
για τα κόκκινα δάνεια,
σύμφωνα με toν τομεάρχη Οιnονομι mwr στη tηpo τuν Εn.
Aήνwν
nwwν τoυ εξωτερικου
Bou νo εγγενρoμμένου
στα δημοτΟλόmα , νar
στην cπιστολική φφ .
νar στmv npoouέτρηoη
των φήφων τους στο .
eκo anτέλεopα και
νor στην εκno αντ
end την οο.
pivogny Mn
τοστάκης vnμoτα στη
ουναντηoη nou tiv tο
μεσημέρι tης napooκευ .
κν του ΣΥΡΙΖΑ Ευκείδη ouκαλτο
βεβαια δεν υλοnouθηκε τότε το υτιοτι .
θήκνο σχίδιο αλλά τpα .
νέχεστη σε"
υνέτεια υτη σ.4