Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olyτοpiobimn.ar
Boς Aφοου m
Τ ou um Bpά
ΔΕΥΤΕA οκτοnoν 01
η αλλαγές φέρνει η
κατάργηση του νόμου
Κατρούγκαλου
ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΒΗΜΑSρor's
Επερπηση
του Φ. Μπαραλιάκου
προς την Υπουργό
Παιδείας
Πppoς η
ΔΑΣΔΙΟΥ-nEΡκOE 01
ΔΙΑΜΟΡΦΣΗ
aPΘHΣ
ΟΔΗΤα
ΣΜΠΕΡΟΟΡΚ
ΣΕ ΜΑΒΗΤΕΣ &
ΑΝΗΛΚΟΥΣ
Η μπάλα τψρησε ηνΑΕΚ
ΕΚΟΤΙΑΣAΡΟΜΗΤα nA 22
οελ.5.
ΜΠΚΕΤ. A2ryAΙΝΝ
Νηpόpoνπρo oo
Σοκ ΠΕΡικοΣ ΑΡΧΕΛΟΣ - Μ
AnowONΚΜAΜΑΣ 42
Εrpnpn ση Bu
ΦNpος
Γος Οpuό a Nunμίς
Ελo κα Μopo onpoς.
Το φιλοφωίκό
Σωματείο ΑΡΓΟΣ.
απαντά
MAΣΚΕΤ . 'EKAEΝ
Εσταoε τορ ο Kολιpoς
w o άλς ατmμ Αή
ΠΑΤΑ ΓΕΓΟΜΟTΑ
τΟΥ ΠΡΚΟΥ ΚΑΕΡΜΣ
nonONIΜ Ε nAΣ
Eο pτoθms
σλ 45
ΒΙΕTΒAΚο
Συγχαρητήριο
ΤΗΣ ΝΟΔΕ ΠΕΡΑΣ
Η σύγκρουση με τος
0θωμανούς στο
Κολοκούρι σης
15.10.1912
Μ NΟ ΔΕ. n ζ mν bm nα.
οep oo νonpeoης ονί
noo Mpάη μ οκοήmν 40.
κ Προpο
Του οοο νμη και κα .
mα ο φp Μ.
TΡΕΧΟ ΓΙΑ ΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2019
Μια γιορτή της πόλης
καα oo nmopοα πόσυη, αφνον- μρο
a oίος ναοPΟ ΠΑΤΗ
ΚΑΤΕΡΝΟ, mμεφλη γιφή ηmομού α κu
πομκή υστοn cu φ σμ μ
γ dς o μνα ήy με roό
Εδa, os ρς ανθήμε α δν
wη , σ 0 ,
wάς Εoς
dnμαμ 8 d
ης, δόδς μευο
οκήμα σμς:
mi, oi
eomv paέργαη δo
pάη ανά oΟν
dpaας μοάλης
Υεpής
Τον να δpoν
oςop400oομς Αουηηακ )
(orA Δηυ Μon
hης αοΛ0ηό
Πο ς ΕMiες
Δρgων υeκ.
Σ, οpa
aslopoς Μρατ
κις, r
Πa oς
Καθμόό w
σημbτης ήw ο
no ς Nφε τς
υα δρμίς δονύoντας όστουο
ομ έροον ον pοό oηy nυ .
τuπpoς κομοu ους πl yτμε μοθοοα
μάηοpμα boύ0 ηςanας
σ κοή Αnk Δηω r ς
Μονμς οnpς κυαnnAΠ ς Τορ.
ςο pόoς n
μ ς ΜrOΜφ
οs Κpν feps, pτ
npς ΜΜΑ
Κουpομπός
Ο S Μoτάμ, μpe
p5ς κυδμάρτu
ήμa υ
Λονης αpονoε
ς ονρκό
πpοu δov pάoη
ΜTΗ ΔΑΠΕΡΣ.
ΟΠΡΟΑ ΑΛΜΛΑΜΟ
or. mmΑΙ ΜΜ ΝΤΟAα
Δημιουργήθηκε
Ένωση Μεσιτν
Αστικν Συμβάσεων
στην Πιερία
|Ε popονς όn η pοpdή nς Της
μρρς eυνος μη oη
οηνήμρη κ. φίαη
ατόπo οpoηηopow
Τοp ά ις n
|αpοτεpίς nuός
NEνoη Μσno
Αaν ο0ν
npeς pεο
mb μεος u
poopοa
oονο nupoς με
οό v o
δou υπa
αις uποήμς
μακήςκήoδpάν ος iς
Ertu omό nκμomογμίa
μέαν Μ Ασ
Lpάo Παplo Πnpοpο Pacatrc
Euη Μ w nκ ηA 0Τ 60
ΜΤE0,
oτyδή
: μγε
.oνoνα
onμ μιη peor.
-0οαηκό
ουράνιο τόξo
PPrφονηpιap
νημήητoς , ou
γεpή κυ πρpA
ψμάδοά ς α
κ4ςKς ρτtς
ας υN
ωρoον ξο
ρλε άλ
σwδα.
Προς τη δημοτιή
αρχή Κατερίνης
ΑΝΠ ΜΑ ΣΤΒΛΕΙΕ ΤΑ ΣΑ το
ΑΘΗΝΑ ΑΣ ΚΑΝΟΜα M
Σ0ΟΟκοοTANDο κΟ ΣτΝ
ΔΡΟΜΧΗ
HETOCR
+ιον rοou
Vnapκο nnepu
Hworo
Πρνeς μρs μθμ πως κ ά επόνεσονm
Γνηνε τ ό π
Αγw " onn
ΕYDOR
|ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛL ESTAΕ
φλιρο βρύσns
ΕΠΙΚΙΑ
Καmμaυμυσι κή Κευμαμόα
ΚΠΕΚΑΙΥΑΙΑ
ΜλΕ 2
Το φpo βρύσ Te ovdem
0uθεί σων βρύn κουβνο. .
Eλ συμβαιό με τ npοοpen
Βρόσεs γορά
riωλουνται αυτόναμα διαμερισματα,
στην δεπγτοκαρυύ Περίας απο 5Στμν
tuς 60ιμκοντά στην θaiασσα.
Ανθpωmonκν Σπoυδν.
Επαγγελματικά ακίνη τα και
eκοnεδά εντας σχεδίου και εκτος
στην Λυπτουpuo o nάo
Διταyωραυ.
θεnκν Σnoιδν
Τιμή ΣΟΚ
Oκονομίς & Πrρopoρκής
12,90
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
Τηi Εε rΡΕ
υνζ0 15 5 πτΕ231ο
a21520-13 110 a7 19550
www.serροuqr indομτerpougr
oςMr poνή po
ματατ 067
ΑΡΙΣΤΟΤΕλειο