Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Θ) ΕΛΙΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ.
δρυτές. Διευθυντές : Μιxonn A. Δούκας ( 1916-1952),
Κστας Μ Δούκας ( 1932-1970 , Μιχoήn K . Δούκος ( 1970-19971 , κστας Μ. Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α Κασμηρnς. Διευθυντής: Μάνος . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 12 οκτωβρίου 2019
Αρ. φύλλoυ : 4199
Επιτέλους
Στην τελική ευθεία για
την Παναιγαιακή Ημέρα Δράσης
Σύoon mo tv owσηοoκή nppo δρόση no tmv orείa κο το poouro
aρoμτonotnoe tnv ματη 10 Οτωβpίo, στ7 to onovευμο to Epγoτικό
κέντρο Eόμου.
γίνεται με τον Βιολογικό;
Ετiou κόοος σεοντό τον τόηο ίστη ουγκεκριμένη nepituon ουτός ο κάτοος είνοι ο ομότuος καθmγτmς του Παντστημίου Aoίου Κστος Σοφούλn.
eς ενεργός noArtnc , pone to yoντe γa τmνanepoeτη 6αroon wv έργwv ε60 κ pόνα , δντος εon γma rov BoAογκό Koαρoμό της nρωτεύοuoο
anovτnoκ ου μα oεpα εuoγwv ερωτημάτwν.
Εmatin Μ 5ι.
Ano tav nονοαμακή δομαρτυρί να το Μετονοστευτκό
trw 7n eeβρουαpu 2019
15 Οιτρn ωδικούμ Δnμόoο κοι
το εεής * Δοίon του Εpγoτικού δωpεdν ηtίa . Αμεση κ pn στε .
hέxon oων tων μονόδων υγείoς του
τonοήσες yα το δύο ano το σημο . νηoού vooομείο , noδoτρική , e8 .
E oτικ του σνοκoνωση ανέφεps
κέντρου tόμου ουνεχδοντος ος ονn
νηoού οοοκομείο , naootpιή , EA .
ντκότερο τήματο nou orooo0ούν κ γείος n με μοκές rpoompεc
το Λoό του νnoou μεος τmν ηγeο κα μονμου rpoounκoύ και τmw onepoitnτο Προoφυγo , onopooο να ενστ τηunoν unooκn Moνμοnoίn.
on v των ουμβοoούw Enoκής
tύoro Epγοξομνων toυ r . nooo xuτοδοτηon ano tο κράτος για να
κομείου Εόμου κα οτoropνoμεν κonύrτοντοι ο σύρpoνες ανόγκς του
στο κλεoμα του να oυμμετέχ στην hooύ . ha σταμστήσει η εγηuoτική
ακομη μα φορά τη φωνή της με το
Αooύ . Μα σταμστήσει η tyηματική
novapaoη Μέρα ρόσης την Τρίη nonτή στην ηεo
Ο85χρονος ΕΟΣ Σάμου
στην 100χρονη ANUGA
ss xpoa συντοφστκς onuς noρογω στη 1oμo κοι μαpά στορί tων
oομακν oνww οuνoνμων της noότητος κοι μ poστoτευόμενη oνοpοoα
npotλεuσης,
κοι ούξnon ou μεριδίου των οoμοoν
PDO oνww στην nayσμα aγο Η
nopouoio του co tμου στη φετνή
Aruge anoEA στοo aμnς για
το εtaγνκό tωt tu ocμάςκου ομ0εuος κο0mmής κoι εx των Spuτν τou novenoμiou γaοu , n pοuheu
κρΟ0 κοθς oες οinες κα της τομου κοι συnpoptoc κστος Τοφουmc κotέeεos pv niyες nμpeς oυ - υho H μέθοδος του μονοού Aoκου. 5ν είνoι npovoο των Τoντιστν,
Εnoγehuatς ono to po του ολοu γpμένα tmw Τετpn, ο oκυβρίου Apo . npotonnoυ 1714 , στον 6popo p φnnou 410, 1402010 nou ot να δpootεί ano τους nepootεροx
Eχουν τmν ευορa νο δοκμόοοuν τη Ανστοκής tόμου , npro tτύντζο, otnon nopornς nnpοφορν και κατόοεο ενό με mv noή του να κατοθύσει το tpμοτά του γα ον Βonoo σνο
μονοδ γο και το φoμo tου Εγpoφωw. oυppuνo με το oφpo 10 του Συντάγμοτος, nou oφοpά στον Βonoγικό τον 6ρoμο γα μα εupoτεpn συζήτηoη Ytpω ao τmν onpoδεκτη δαερoη των
S3mos Min oou , Somo erma αu koepισμό της rputεiouoς nepotu μηορeίε νο δβooε onoeoκά στο pγw. ona οuτά το xpona unope, σναμφopήτητo καος δρόμος και oε ana
Samos Armems κa Somos Mectar μoκόν Bμοn , το oεκo tης oitno touc Λoγouς onn και toν στάκο του ουστήματα δημοuς κοι nεppeρυoς δατείριonς no rpina vo tα δούμε ένο
nou φέpouν τoν tμηtό rpooδopoμό opnuoτός του ο κστος Σοφοmς nopoμένti noντa ήouος και vτpyύς ενo npoς ένo, μήηως κonoτε μάθουμε να καpόσοoμε opon nopoi
amazingt
Ano tο έφno δυνομκό toυ ΒΟr. ο
Μέχe not eα ζouμε με εκ ουνεχk pλapeς του Βoyοd nou notέ δεν Amoργηoε onoκηpupνα εν δαnovθοκον 6εκoδες εκατομppa εup
οpατο, στο oμακόν 8rμo. eoμε popoει στην ονοδημοίεuonάpepo tou
μ υo Η μέδοδος του μονακού Aύκοu δεν tίοι npovoo των Τoντστν
| εναι oονές ο nopeμpoεις του στο μέoo oνς διτοoης και on μόνο np Μowέsιαστη οh 6
Εος o oeοκ υκ νΟ Too Στο υφιστάμενο ΚΥΤ
poφuων ΝUCA repμονίος , η onoa noνonoyoς Ευογtho Aργupού κοι ο
oν σο w o κ ρυματές ΔΣNos κapon το νέο Προαναχωρησιακό κέντρο;
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Πόζαρ, όπως Ικαρία
στο χρόνο oό κο tηv oνογνuρo, οvprxmv στmw Koλwwo και nopίσto μότηό τς ως noγκοομο nnοτφoρμη νται σεην npouoooη των npοοντων Ανοστάτon nooκάo tην npomouμrνο εβδομόδο η Seon neoi δnμουργία tou nouroυ npoaνaω
napouoiooης της τελευταίος nξης στη
pομνa τpοφiν και notuv Auτές κοι στο συνεδροκό κάντρο τ Ang .
στον ειδκ δμοpφμένο
ο ονο ρnσακού κίτου μτανοστον κAικτου tunou , δΜnAo στο υφιστάμενο Κέντρο Υmodornς κο Τουτono - ος κεραυνός w o0pie 0060nxεη είtnon ou ta
βομπνα τpopiwv κοι notiv Aυτές
g ο0 nonετε σtες φτος συνο ,
οι δύο nonuετεk oεc φτος ουνο . Eκet δοργονoοnt με εmτo ένe
νυουντα στην onouun noτtio οuna nopουoίonς κι Ytuστκή δο 5ου τερόστου εκθεοaκού πpou στην μήτων no.n κpοον μος ενnον δ .
Konuwia κοι στη οού του φημομένου θυν tnεprμaτν , druoooγρόφων,
καθεδρικού νοου Μέοoυ του ono νεuoγνωστν, sommeliers κοι masterss
boύ npoρόμματος oteTeon
Cheese & wes snαιρεto, ono τo
στεn tου 6ΟE tόμου μα δυνομη γiα w sohutεpη oνόδειξη tωv nonunpootmo νtων oγoν, εdρoίωon βρεβευμένων οοματν ονων , δρόση
και ανonιη noneότερων ουνp . nou τoνeei το δορή στόο tou toE
νoooν , σροnonom tou δτοου tόμου νο μεγoλύτεpn εξωστρέφεα
οντηροouκυonς στις χρες , στοους και α0νή οnn twv nuοων
κοmομο aaες oκφε 6nμοupγe η δήon τι tο ό00 κντρο α Aπουργοuν pΟnnAa γo
κε δοργονart με enτικa έγwe om0οκό Δστονοί
yoυμένως γνωστοnoneei oτι τα τέοσερα neumρά στην
Iκοpia , noυ Λεπουργούν ano toν Δμο έoυν nen
0opomστε Η pouonoούμενη δοorn neτοupγος
anosδόcον στη μη κατοtpoon tου eδικού σήματος
nouoγίος του ΕΟΤ. το oneio διο0έτουν onεc οι εna phoες noω δροστηροnooύντa στον τουριστκό κn μήτων n0.n κpooν μος ενηον δ .
of wine nορdhfrte και οε κοθrμερmή
poon, rpoγατοnooύν κύno enoφν
6ο. ΜΕτό τον aο nou BoKΛφη, τεhκό ανατοη
npopvd το oppάγιαα των nouτροεγατοστάσοων
nogop . οστόοο , nopoμένει ανonτno to ερτμ .
nς tφroοε μα τoο κερδοφoρος για την τonn
κονωνίο εnoipnon ο στερείτo το εδό oίμα του
Εστ. Το κόστος για τον φάκεRa κυμοίeτo στις 15.0ο
ευpo , εν ο χoνος σνομονής ono το υoupyeίo δεν
ξεntpvd tους ttooepς μνες oστ6οο , οι eμοτικές
oρκές noΜν nouτpοnonowv δεν οδοoγooν tη
σμpoία της κατορσης του σήματος και αμλnoov
ουστημοτικό τη ουέντρωση τw εγγρόφων ή oτ θεοoν nnnμμελς tς ατσις τουο , ανοφέρ ο .
Μόρκος Βονός νενός γpoμμτέος του Ευνδέσμου
Δήμων ιοματικν ηmov Eooς Στο μετα , μεοο
Αpoor κα α τοδιοοκές eoris , n ohno
6οιnoeuν dnς κοι ένα κενό διόστημο , κτά το onet
ο οι δημοτιεές εnaιρήσες ήτον ακέφoες Βέpo
neu tovει το δαρrή οτόκο tou εoε
Μεταναστευτικό
Στήριξη από το Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος
υνoνno μ τod οντtunoooνστoοoόθικε στην Αona μετου toυ οoκος γοματέος nρaτης Υn060ς tou unou ρo4δο0ν rou Eεvοdοκκού EmuAuηpou ΕΛοδος κοι tou npodoρου Enς
Ενωσnς Ξενο66mωv M. Σάμο .
νο μετοφεροούν στηνενδοκpα ehno κoι στw vte
οu noπροίος του Πpητm, κΜάνος Λογοφέτης
unoδομή tnions δοβεβoίοοε γα aoμα μια φοpο
σει np0eεση του unoυργείοu onά κο 6αμευοη
οxaρος του κτ στο Βo0uν αοb eί στην tonn
ουτοδοηση γα ν αononeί κοτomηλα γα τς
δικές της σνάγκες Το tουμε na noAntς φορές και
μλντος στο Rooo Gae ξεxοθόροε ό δεν ο
unepteι στο nal δεύτερο κYT κοι ο0 σε tpK μήνες
0οtνa tταμο το νο κΤ σην nεροm 2ερeoύ εν
undpouv noutpoκατοστημτα nου δοοoντα αnό
το uοτοενο 00 ono000εί στην τonon oυτοιo δκές tης oνάνκες Το έouμε na notς φορές κο τες ή δοωμκές oεpnoεκ , το onoia μερίμνηoον
δτες ή δημουκές anoupnoεκ , το onoia μερίμνηooν
κnon tονtο nooovoωρoακό κεντρο μετονοστν υnoρε μα nυβέρνηoη nou τrpeί ουτό nou ntει. ενaoο, oooς to Aοupoo ο η Αoηpoς, Eόoων
εγκαρως , τως το Λουτpo και η Αnpoς εξ όοων
Kλστού ύηου οoφορo το unό καποσκευή. ΚΥστην y oι uncύουνος κα σος δαβεβονω όι δεύ
τερο KΥΤ τη tάμο δεν θα unoptεα και σε neρίnou
norm tης toμου. ne οκ ογoeετης και oμείoε 5 μήνες αno oήμερα 00 ενοι ετοuo το νέο κT. Η
ουοκοn0ουμε στο τροτηγκό μος σδο ο ου - νo etovnon eεν 0eopoο not onin ατστρΟ
Ehoouμε σε μεγόλο βο0μο την δυνοτότητα ειστρο-ουτή είνο εύoonn κo εhx nnpn woon των
σον tου μετονοστευτικού-npοοφυγκού Αυτό
είτε στο pύτη τους με τ oonon εvoς naoou vo nou tnρεtoι τρo ono τη N& εvu η νoμμη
Νm a aao Υωροωη μεν oρία -ta δμοτικό Λουτρό- 6εν ot θeσε not φoκeno , εν το nouτρά noop τον tow
τεο KYΤ στη το εν 0α uπο0
nepon Σοβoύ, κοι ό στο uπόρov κT στην
nερon pβού, κoι ό στο υόρov κTστην
κατοοoει emmn . npoo0έtεi οκ 6ονός 4 anouoa
oματος Deτουργeί nmρως onotperά tόoo στος
oυ οκοnύουμ στο στροτηγό μος σδιο νο συΗΘIHIS
φής των nonτuν τpτων pov ετε στmν Τουρo , oοov tou μεονοστευτκού no00υwου. Αnό ξένουςnoimες όο0 κοι σε ωνmκούς εnevδuτto .
ξένους εnσείπες όοο και σε δυνmκούς εneνδυτέο .
unorpaμμe ο δος H onoyn toυ 6eoμικού npooeu
nou tnaφεtoι τpο ono τη MΑ co η ομμη
διοδικοσία και eεί στοεύουν με το νέο νομοσκέδιο.
Τογεγoνoς o α οοoες στην E0δ0 0pούν
νpω στα 4 xpono , ουτό εivo κοι ένo cίoος 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα