Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιρντής-Νιόλαυς Καραθάνος 1951-1974*
διoκτή pα -Εδότρια Στανρίδου L Σπλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣABBAΤΟ 12 ΟKΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Αp φύλλου 6830-11.970
Περίοδος Β' (1974)0.50 ε
Η θρησκεία μας
και Πάλι στο
Μαθητές του 1 ου Δημοτικού
Επαφές μαθητν του
1ου ΕΠΑΛ Δράμας με
Εκδήλωση του Συλλόγου
Καρκινοπα θν Ν . Δράμας
Δράμας δημιού ργησαν
σχολεία από Ρουμανία, Τουρκία ,
για την ενημέρωση και
ταινία μικρού μήκους
στόχαστρο
Βουλγαρία και Πορτογαλία
Το πρόγραμμα Erasmus+ day στο
10 ΕΠΑΛ Δράμας είναι κατά των
στερεότυπων!!
ευαισθητοποίηση των δραμινν
Μήνας πρόλη ψης και Ενημέρωσης
για τον καρκίνο του μαστούν
σελ. Βη
κινουμένων σχεδίων
Το animation θα συμμετέχει σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ
Γράφει ο Ιωάννης Μ . Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α.
Επίτμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
σελ. 3η
σελ. 5η
Θυλ. Τη
Εγκρίθηκαν οι όροι από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Δράμας
Μεγάλη η έλλειψη ιατρι κού προσωπικού στο Νοσοκομείο Δράμας
Κατασκευή έργων για τη δημιουργία δομν Σύλλογος Ιατρν Νοσοκομειου
στήριξης της επιχειρηματικότητας
στο πλαίσιο του ΒAΑ Δράμας
> 230.000 ευρ με ΦΠΑ για τη διαμόρφωση δυο χρων
στο ισόγειο του Επιμελητη ρίου Δράμας
Δράμας: Θέλουμε διοικητή
με μάτια και αυτιά ανοικτά. >
κιόρτεβε: Ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου θα μπορούσε
να λύσει προβλήματα!
Του θανάση Πολυμένη
ΠΟΣ ενα γνωστό , απότν περασμένη
| άναξη του 2019, έχουν ξεκνήσει σταδιακά ορισμένα έργα στο πλαίσιο του
μεγολύτερου έργουτης Στρατηγνής Βισμης
Αστινής Ανάπτυξης (BAA) του Δήμου Δράμας.
Τοrρτo έγο nou έχει ξρινή σε, είνα η αλαγή δικτύου όδpευης:
την περιοχή naptμpoσης πέριξ της οδού της
19ης Μalου που είναο κύρος χρος εκτέλεσης του έργου , εν ξεινησε μέρος του προγράμματος της υnογεonoίησης καλωδον
ρεύματος ατό τη ΔΕΗ, το onoίo κα συνεχίζεΟ
Του θανόση Πολυμένη
ΕΝΑΙ από τις ελάχοτες
φορές, που ο Σλλογος
Είατρν του Νοοκομείου
Δράμας , εκδίδ ανακονωση
οχετικά μετα προβήματα που
υφίσταντα στο δρυμα και υρίως μας ενημερνα για τα
κενάπου υτάρχουν στο ατρκό
προουπικό .
Πρόκειται για μια
πολύ ενδιαφέρο υσ
ανακοίνωση , στην
οποία μεταξύ άλλων γί
νετα λόγος για το
πόσες πραγματικά
ενα α κενές θέοεις
που χρεάζετα να καλυφθούν με ιατρούς.
εν ως Σύλλογος, προτίθενται α ενημερσουν το νέο διοκητή
που ούντομα-θέ - Η πρόεδρος του Συλόγου Ιoλουμε να πoτεύουμε-puν Του Νοσοωμείου Δράμος γία του οη για η σωστή και εύρυθμη λετουρ ΣΥνΕΤΑ τΚΗ
υπονόμων ε όλη
ΣΠΑμηαματί
βαδού 62.58 τ.μ. και υπόγεο εμβαδού 155.45
Ένα από τα έργα που εντάσσονται στο σύ- τμ
νολο του ΒAA, είναι και η καταοκευή έργων
υποδομής για τη δημουργία δομν στήρξης στη βόρειαπλευρά του κτρίου και αnoτελείται
της επεpηματικόητας στο οnοio εντάσοεται το Εμελητήρο Δράμας .
Πρόκετα για ένα έργο συνολικής αξίας
230.000 με τον ΦΠΑ (185.483,87 ευρ χορίς νκό Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας έτους
ΦΠΑ), στο ποίo πepλαμβάνεται η διαμόρ - 2019 nou έχει εγκρθε με την απόφοση Δ.Σ.
φωση δο καταστημάτων nou βρίσκοντα στον 6762018 και στην 1η αναμόρφωση του πpo
ισύγειο χρο του Βτμελητηρίου Δράμας .
Ηδη, από τις 7 Ιoυλίου 2018 που υπογρά - ΔΣ. 76/2019, με ΚΑ Β4.7341.011 ποσού Ε
φημε η Προγραμματική Σύμβοση μεταξύ των
Δήμου Δράμας και του Εmμελητηρίου Δράμος,
ήρθε η ρα και ολακληρθημαν οι μελέτες και Μακεδονία eράκη- (κωδ. on 5031328), και
την περασμένη ntuπη 10 Οκτυβpίου , η Οο - συγρηματοδοτείται αιό το Ευρωnίκό Ταμείο
νομκή Επιπροπή του Δήμου Δράμος, ενέpne Περpepeαής Ανάπυξης και αnό εθνυούς
τους όρους δημαηράτησης του έργου . Το nopoυς και είνα εγγεγραμμένο στο Πρό .
έργο έχει ανολάβε η Τεχνκή Υπηρεdα του
Δήμου Δράμας, καθς το Εnμελητήριο δε διαθέτει αντίστοηη υπηρεσία .
Το έργο περλαμβάνα τη δαμόρφωση του
ισογείου του Εmμελητηρίου eni της οδού Λαμ θα υπάpξει και αντίστοοη συμβουλευτική , δη
πρανδη 40 όπου βρίακονται δύο αεξάρτπα λαδή επτάχυνση αυτής της έας Πρόκεται
χρο, α αoίo στη συνέχεα θα στεγάσουν τις ουαστικά για μα θερμοκοπίδα ετηεήσεων
λεπουργίες της "Δομής Στήριης της Εmχερη - στην πόλη . Η ανάπτυξη ενός κέντρου νεοφυν
ματικότητας.
Ο ένας χρος (κατάσημα 1 ) βρίοκεται στη στους ενδιαφερόμενους nou 0eλουν να ξεωνήνότια πλευρά του κτιρίου και απoτελείτα από
ισόγειο χρο εμβαδού 200.58 τ.μ. πατάρι εμοδεύτερος χρος (κατάστημα 2) βρίσκεται
ατό ισύγεο χρο εμβαδού 26.41 τ.μ. κα α τάρ εμβαδού 26.41τ.μ.
Το πρόγραμμα ενα εγγεγραμμένο στο Τe τερα μάλιοτα, λίζουμε και ευχόμαστε να είναι προσττός σε όλους τους εργαζομέν ους, με μάτια και
αυτά ανοκτά, και να μην ακολουθήσει τα χνάρια των
προκατόχων του , οι οποίοι αγνοντας το διαίτερο
αυτό αντικείμε νο , γινόταν βορά στους λίγους" και
"oυγεκριμένους, οι ατοίου χρόνα τρα , προωθούν
μόνο τα προοωπικά τους συμφέροντα, αδιαφορντας
για το συνολικό καλό όλων των συναδέλφων ιατρν
και κατ' επέκτα
δπολογισμού του έτους 2019 με την απόφοση
230.000,00 ε( με ΦΠA24% ) , χρηματοδοτείται
ατό το Εmχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική
κομείου μας.
ότι θα πλεγεί και θα . Παρθένα Κιόρτεβε.
αναλάβει καθήκοντα .
0Πρωνός Τύπος , είe δημοσιεύσeι σχετικά ρeπορ τάζ στα μέσα Σεττεμβρίου, άτου γνόταν λόγος για την
YPμμα Δημοσίων Εnενδύσεων (ΠΔΕ) ,
Στόχος, να έρθουν κοντάκαι να δοe στέγη
σενέες δέες και σε νέους ανθρnoυς που θ λουν να εικολαφeούνοιδος τους και μάλιστα
Ο Σάλλογος ατρν , ειοη μείνει δαίτερα επίoης, ότι
οος διοτητής θα πφέπα ναι γνωρζει ότι εδ και 6
μήνες το Νοοκομείο λεπουργείχωρς διοητή, με αποτέλεομα
ανακαίνση του σχeού ΦΕΚ γατην προκήριξη ενδια - rροβημάτωνοκό προσωπικο dou, παραθέτει να
uοσρeυση και τη μεγέθυνοη των
φέροντος για δοοητές στα Νοoοκομεία της χρας (18 Τα κενά στο
Σεπτεμβρίου 2019) καθς καιγια τα έργα που βρίοκονται
σε εξέλξη στο Νοσοκομείο . Επίσης στις 9 Οκτωβρίου δη - κα μοναδκό σταχείο, όπως αναφέρε, που μλάει ατό
μοσεύθηκε άρθρο σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέ - μόνο και εύκολα μπορεί ο καθένας , ακόμα και αδαής, να
ροντος που εξέδωσε ηπροσωρινή διούηρη , οχετικά με αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήμαπος που αντιμετωτην πρόσληψη επκουρeν ιατρν oε διόφορους τομείς n άμενος, λοεόν, &ακηής του ΓΝ Δράμας θα
Μάτια κσι αυτά ανοικτά.
Η ανακούνωση του Συλλόγου Ιατρν του Νοοοκομείου παραλάβει ένα νοσοκομείο με 49 κeνeς οργανικές θέoεις
Δράμας, έγωε με αφορμή την ολολήρωση της
Ο Σύλλογος ίατρν του Νοο.
euεφήσυων , το αποίο θα δνα nληροφορίες
οουν μια νέα αnoppηση, όστε να βοηθηθούν
στα ηρτα τους βήματα.
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ομίας υπαβολής ατήσεων για την επλογή δοσητόνο Ονμων εδεκν ατρν (ρε ούνολο 107 θέσεων) και με
50 κνές οργανοές eέoες εδευόμενων ιατρν (οε ούνολο 71θέoeων ).
όλα τα νοοοκομεία της χρας , και ο Σύλλογος Ιατρν
του Γενκού νοοκομείου Δράμος eύχεται
αυτή τη φορά να γίνο η
eπιλογή του καταλληλό
τερου υποψηφίου , ο
οποίος θα πρότ να δαθέτει τις κατάλληλες
γνσεις και την εμτερία
για να διοή σει το ταλαίπωρο δρυμα μας Όπως τονζεται ιδιαί
| σελΑη
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πόνα διλα 6ας αξmότη
μαθρίπισ τοωπ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Ο6977 472890
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Όyslexia fcenters
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
www.dyslexiaconters.gr
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. ΨηφιακήΜαστογροφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnaκόνσης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υntpnxoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Βιδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. YnέpnχoΤhplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
Τηλ. 25210-30076
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κιν. 6932-347415
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής [ΔΕΠY)
Νέα Διεύθυνση
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τη: 25210 22425, Fax 2521022413
email: [email protected]
"Η προσφαρά τoπύει έως 31/10
Περικλέους ΚάΒδα 6, Δράμα
25210 30 011
Τ. Παπανδρέου 34-2οsΌροφos

Τελευταία νέα από την εφημερίδα