Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
01 Ψόνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Η Σπάρτη συνεχίζει
τη συμμετοχή στους Διεθνείς
Παιδικούς Αγνες ουλ 15
αΤαξιδεύουν στη Σπάρτη
cοι Αετοί της Καρίτσας
Κυνηγούσαν παράνομα
σε περιοχή του Δ. Ευρτα
του Βασίλη Βλαχάκου > σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ HMΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σά8Βατο 12 Οκτωθρίου 2019 | Ετος 24 1 Αριθμός 5746 | Τιμή φύλου 0,506
Τηλ 2731081 253 Fax 2731081250e-malinfoakonikos.gr .www.lakonikos.gr
Υποδέχεται τους
πρωτοετείς φοττητές
η Ουσικοθεραπεία
Σπάρτης
Ψήφισμα Πολιτν κατά της εγκατάστασης παράνομων αλλοδαπν
Σε αναβρασμό η κοινωνία
για το μεταναστευτικό
Τους πρωτοτείς φοιτητές θα
υποδεχθεί το νεοσύστατο
Τμήμα Φυσικοθεραπείας του
Πανεπιστημίου Πελοποννή σου nou εδρεύει στη Σπάρτη
και ξεκινάει τη λειτουργία του
από φέτος. Το καλωσόρισμα
θα γίνει σε ειδική εκδήλωση
noυ θα nραγματο- nonθεί την
ρίδα των nολιτν . Το σενάριαάλλοτε με δόση αλήθειος κι άλ
λοτε αβάσιμα- δίνουν και
noipνουν , με συνέπαιο ο τοπικός
nληθυσμός να κάνει εικοσίες
και συνειρμούς nou καλλιεργούν ένα τοξικό κλίμα στην neριοχή.
Δημοσιογραφικές Πηγές διαΒλέηουν τον αιφνιδιασμό με
πρoonoφασισμένα γεγονότα
εν οι nολίτες καλούν την ΚυΠέηλο οοριστίας nou nρoκαλεί
ανησυχία και αναπάντητα ερω τήματα στην τonική κοινωνία ,
καλύπτει το ζήτημα της έλευσης
κι εγκατάστασης μεταναστν
στην Πόλη της Σπάρτης Η ηλή ρης έλλειψη επίσημης ενημέ ρωσης σnό τις αρμόδιες ορχές
και η ακατάσχετη φημολογία
nou φουντνεν διαρκς δη μιουργούν ηροβληματισμό και
αναστάτωση σε σημαντική με Βέρνηση να απoσαφηνίσει τις Πόλη της Σηόρτης, όπως αναπροθέσεις της και να δημοσιο - φέρουν χαρακτηριστικά Το ψή
noήσει τον σχεδιοσμό της για το φισμα κοινοnοιείται στο γραφείο
καθεστς φιλοξενίας των αλλο - Πρωθυπουργού , στον υπουργό
δαπν στη Σπάρτη και την ευ - Προστοσίας του Πολίτη, στους
ρύτερη Περιοχή της Λακωνίος Βουλευτές Λακωνίας , στον πεΜάλιστα, noλίτες-κάτοικοι του ριφερειάρχη Πελοποννήσου ,
Δήμου Σπάρτης εξέδωσαν ψή - στον δήμαρχο Σπόρτης , στον
φισμα διαμορτυρίας, αντιδρν- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουεγκατάσταση λίου Σηόρτης και στα Μέσα Μα Τετόρτη 16 Οκτωβρίου και
ρα 10.00 μ στο αμφιθέατρο
της Σχολής Επιστημν Ανθρηινης Κίνησης και Πο
ότητας Ζωής, στο ισόγειο του
κτηρίου του Πονεπιστημίου
στη Σπόρτη (A. Ευσταθίου &
noράνομων μετανοστν από ζικής Ενημέρωσης
μουσουλμανικές χρες στην
Σταματικής Βαλιτη και Πλατοιν) .
συνέχεια οελ 9
Την εκδήλωση θα τιμήσι
με την nαρουσία του ο κ . Πέτρος Λυμπερίδης , ηρόεδρος
του Πανελλήνιου Συλλόγου
Σε τροχιά υλοποίησης το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου
Απλνεταιω το καλδιο
Φυσικοθεραπευτν,
onoίος και θα απευθύνει χαι Συνεχίζονται οι αντιδράσεις
στον Δ. Μονεμβασίας
ρετισμό στους φοιητές .
Στην εκδήλωση θα Πaρευ Στη φάση έναρξης της κατα - από περιοχές της νοτιοανατολισκευής εισέρχεται εντός του κής Λακωνίας , Πρόσφατα , το
Οκτωθρίου η μικρή- ηλε - Συμβούλιο της Εικρατείας.
κτρική διοσύνδεση Κρήτης-Πε- απέρριψε τις ηροσφυγές του
λοποννήσου , το πρτο έργο Συλλόγου ΑΡΤΕΜΙΣ. Περικαλωδιακής σύνδεσης του νn - Βαλλοντικός και Πολιτιστικός
σιού με το nειρωτικό σύστημα Σύλλογος Μονεμβοσίας-Χερμεταφορός ηλεκτρικής ενέρ - σονήσου Μαλέα) και του Δ Μογειας Η ολοκλήρωση του έργου νεμβασίας εναντίον
Προσδιορίζεται στα τέλη του χωροθέτησης του έργου , στο
Την ίδια στιγμή εντείνονται οι νεμβασίας Οι ηροσφυγές αφο
αντιδράσεις αnό συλλογικότη- ρούσαν την Απόφαση Εγκρισης
τες και φορείς-κυρίως- του Δ Περιβαλλοντικν Ορων (ΑΕΠΟ)
Μονεμβασίας κατά του σχεδια - του έργου.
ομού της διέλευση τυ δικτύου
ρεθούν οι ηρυτανικές αρχές
του Πανεπιστημίου Πελοηοννήσου
Την Πρόσκληση απευθύνει
n nρόεδρος της Προσωρινής
Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Καθηγήτρια Μορία Τσιρνη.
τμήμα nou σφορά τον Δήμο ΜοΓαλλικό τυρί,
ιταλικό κρασί
του Δημάτρη Κομπουράκη
> ελ. 3
ουνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα